Ziņojums - A9-0001/2019Ziņojums
A9-0001/2019

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

6.9.2019 - (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Bogdan Rzońca

Procedūra : 2019/2036(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0001/2019
Iesniegtie teksti :
A9-0001/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1] (EGF regula),

 ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 12. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

 ņemot vērā 2018. gada 17. maija rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2017/TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)[4],

 ņemot vērā priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (zemsvītras piezīmē ievietot atsauci uz OV, ja tāda ir, vai COM(2018)0380) pirmo lasījumu,

 ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

 ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0001/2019),

 

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem ātri no jauna iekļauties darba tirgū, kas ir tik nepieciešams;

B. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C. tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D. tā kā maksimālais EGF pieejamais gada budžets ir 150 miljoni EUR (2011. gada cenās) un tā kā EGF regulas 11. panta 1. punktā ir norādīts, ka līdz 0,5 % no šīs summas (t. i., 175 748 000 EUR 2019. gada cenās) pēc Komisijas iniciatīvas var darīt pieejamus tehniskajai palīdzībai, lai finansētu sagatavošanos, pārraudzību, datu vākšanu un zināšanu bāzes izveidi, administratīvo un tehnisko atbalstu, informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī revīzijas, kontroles un novērtēšanas pasākumus, kas nepieciešami EGF regulas īstenošanai;

E. tā kā ierosinātā summa — 610 000 EUR — atbilst aptuveni 0,35 % no maksimālā gada budžeta, kas EGF pieejams 2019. gadā,

1. piekrīt tam, ka Komisijas ierosinātos pasākumus finansē kā tehnisko palīdzību saskaņā ar EGF regulas 11. panta 1. un 4. punktu un 12. panta 2., 3. un 4. punktu;

2. atzīst uzraudzības un datu vākšanas nozīmību; atgādina, ka ir svarīgi atbilstošā veidā apkopot stabilu statistikas datu kopumu, lai tas būtu viegli pieejams un saprotams;

3. atgādina, ka ir svarīgi, lai visiem Savienības iedzīvotājiem būtu pieejama īpaša EGF veltīta tīmekļa vietne;

4. atzinīgi vērtē to, ka tiek turpināts darbs, lai standartizētu EGF pieteikumu iesniegšanas un pārvaldības procedūras, izmantojot elektronisku datu apmaiņas sistēmu (SFC2014), kas ļauj vienkāršot un paātrināt pieteikumu izskatīšanu un labāk sagatavot ziņojumus;

5. pieņem zināšanai, ka Komisija plāno ieguldīt 190 000 EUR no administratīvajam un tehniskajam atbalstam pieejamā budžeta, rīkojot divas EGF kontaktpersonu ekspertu grupas (viens loceklis no katras dalībvalsts) sanāksmes un divus seminārus ar EGF īstenošanas struktūru un sociālo partneru līdzdalību;

6. aicina Komisiju arī turpmāk sistemātiski aicināt Parlamentu uz šīm sanāksmēm un semināriem saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Pamatnolīgumā par Parlamenta un Komisijas attiecībām;

7. uzsver, ka ir svarīgi vēl vairāk pastiprināt saikni starp visām ar EGF atbalsta pieteikumiem saistītajām personām, tostarp jo īpaši sociālajiem partneriem un ieinteresētajām personām reģionālā un vietējā līmenī, lai radītu iespējami lielāku sinerģiju; uzsver, ka būtu jāpastiprina valsts kontaktpersonas un reģionālo vai vietējo īstenošanas partneru savstarpējā sadarbība, kā arī visām attiecīgajām pusēm vajadzētu būt skaidrībā un vienoties par komunikāciju, atbalsta pasākumiem un informācijas plūsmām (iekšējā struktūra, uzdevumi un pienākumi);

8.  atzinīgi vērtē to, ka savlaicīgi tiek sākts ex post novērtējums, kurā Komisija plāno ieguldīt 300 000 EUR no pieejamā budžeta;

9. atgādina pieteikumu iesniedzējām dalībvalstīm par to svarīgo uzdevumu plaši izziņot paredzētajiem atbalsta saņēmējiem, vietējām un reģionālajām iestādēm, sociālajiem partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai kopumā par darbībām, ko finansē no EGF, kā izklāstīts EGF regulas 12. pantā;

10. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

11. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 


 

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu (EGF/2019/000 TA 2019 - tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[5], un jo īpaši tās 11. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[6] un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2) EGF nepārsniedz maksimālo apjomu 150 miljoni EUR gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[7] 12. pantā.

(3) Regulā (ES) Nr. 1309/2013 ir paredzēts, ka pēc Komisijas iniciatīvas katru gadu tehniskajai palīdzībai var izmantot ne vairāk kā 0,5 % no EGF gada maksimālā apjoma.

(4) Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai tehniskajai palīdzībai pēc Komisijas iniciatīvas nodrošinātu 610 000 EUR,

 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu 610 000 EUR saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Briselē,

 

Eiropas Parlamenta vārdā —   Padomes vārdā —

priekšsēdētājs   priekšsēdētājs

 

PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[[15]], un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013[[16]] Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[[17]] ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Komisijas priekšlikums

Komisija 2019. gada 2. jūlijā pieņēma jaunu priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu.

Tas attiecas uz EGF izmantošanu 610 000 EUR apmērā, kas vajadzīgi Komisijas pieprasītajai tehniskajai palīdzībai. Tehniskās palīdzības mērķis ir finansēt pārraudzības, datu vākšanas un informatīvus pasākumus, izstrādāt zināšanu bāzes saskarni un konsultēt dalībvalstis par EGF izmantošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Saskaņā ar EGF regulas 11. panta 1. punktu katru gadu ne vairāk kā 0,5 % (t. i., 175 748 000 EUR 2019. gada cenās) no EGF gada maksimālās summas pēc Komisijas iniciatīvas var izmantot tehniskajai palīdzībai.

 

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu pieprasītā summa — 610 000 EUR — ir aptuveni 0,35 % un ir paredzēta turpmāk minēto darbību segšanai.

1. Uzraudzība un datu vākšana. Komisija vāks datus par saņemtajiem, finansētajiem un noslēgtajiem pieteikumiem un ierosinātajiem un īstenotajiem pasākumiem. Šī informācija būs pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē un tiks pienācīgi apkopota 2021. gada divgadu ziņojumā. Pamatojoties uz pēdējo gadu pieredzi, šīs darbības izmaksas tiek lēstas 20 000 EUR apmērā.

2. Informācija. Komisija ir izveidojusi un uztur Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda tīmekļa vietni[8] saskaņā ar EGF regulas 12. panta 2. punktu. Tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta un paplašināta, katru jaunu elementu tulkojot arī visās ES oficiālajās valodās. Tiks palielināta vispārējā izpratne par EGF un tiks veicināta tā atpazīstamība. Informācija par EGF tiks sniegta dažādos Komisijas izdevumos un audiovizuālajos materiālos, kā paredzēts EGF regulas 11. panta 4. punktā. Visu šo posteņu izmaksas tiek lēstas 20 000 EUR apmērā.

3. Elektroniskā datu apmaiņas sistēma. Komisija turpina darbu pie EGF pieteikumiem un pārvaldībai paredzētu standartizētu procedūru izveides, izmantojot elektroniskās datu apmaiņas sistēmas SFC 2014 (Eiropas Savienības fondu pārvaldības sistēma) funkcijas. Tas ļauj vienkāršot EGF regulā paredzēto pieteikumu sagatavošanu, paātrināt to apstrādi un vieglāk sagatavot ziņojumus. Saskarne starp SFC un Komisijas grāmatvedības un finanšu informācijas sistēmu ABAC atvieglo EGF finanšu operācijas. Ieguldījums 80 000 EUR apmērā ir paredzēts SFC lietojumprogrammu regulārai uzturēšanai un turpmākai izstrādei un jaunu ziņošanas rīku integrēšanai.

4. Administratīvais un tehniskais atbalsts (ekspertu grupas sanāksmes). EGF kontaktpersonu ekspertu grupa, kurā ir pa vienam dalībniekam no katras dalībvalsts, noturēs divas sanāksmes (2019. gada otrajā pusē un 2020. gada pirmajā pusē). Šo abu sanāksmju kopējās izmaksas tiek lēstas 70 000 EUR apmērā.

5. Administratīvais un tehniskais atbalsts (tīklošanas semināri). Turklāt, lai veicinātu tīklošanu starp dalībvalstīm, Komisija organizēs divus seminārus, kuros piedalīsies EGF īstenošanas struktūras un sociālie partneri. Ja vien iespējams, tie tiks organizēti aptuveni tajos pašos datumos, kad abas ekspertu grupas sanāksmes, un tajos īpaši tiks aplūkoti jautājumi, kas izriet no EGF regulas praktiskas īstenošanas. Šo posteņu izmaksas tiek lēstas 120 000 EUR apmērā.

6.  Novērtēšana. Publiskais iepirkums ex post novērtēšanai tiks sākts 2019. gadā, lai novērtējumu pabeigtu līdz 2021. gada 31. decembrim (kā noteikts EGF regulas 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā). Šim mērķim būs nepieciešami 300 000 EUR.

 

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (04 04 01 (CP)) un 40 02 43 (CE)) uz EGF budžeta pozīciju (04 01 04 04 (CND)) kopumā 610 000 EUR apmērā.

Šis ir pirmais budžeta lēmējinstitūcijai 2019. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

3.9.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

3

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. septembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika