SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

6.9.2019 - (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Bogdan Rzońca

Procedura : 2019/2036(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0001/2019
Teksty złożone :
A9-0001/2019
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0290 – C9 0026/2019),

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[1] (rozporządzenie w sprawie EFG),

 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020[2], w szczególności jego art. 12,

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3] (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2017/000 TA 2017 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)[4],

 uwzględniając pierwsze czytanie w PE wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) (do wstawienia przypis z nr Dz.U., o ile jest dostępny, lub COM(2018)0380),

 uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0001/2019),

 

A. mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im koniecznego i szybkiego powrotu na rynek pracy;

B. mając na uwadze, że pomoc Unii dla zwolnionych pracowników powinna mieć charakter dynamiczny i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C. mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60 % łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D. mając na uwadze, że maksymalny roczny budżet dostępny dla EFG wynosi 150 mln EUR w cenach z 2011 r., oraz mając na uwadze, że zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji można udostępnić do 0,5 % tej kwoty, tj. 175 748 000 EUR w cenach z 2019 r. w celu sfinansowania działań przygotowawczych, monitorowania, gromadzenia danych oraz tworzenia bazy wiedzy, a także w celu sfinansowania wsparcia administracyjnego i technicznego, działań informacyjnych i komunikacyjnych oraz działań w zakresie audytu, kontroli i oceny niezbędnych do wykonania rozporządzenia w sprawie EFG;

E. mając na uwadze, że proponowana kwota 610 000 EUR stanowi około 0,35 % maksymalnego rocznego budżetu dostępnego na EFG w 2019 r.;

1. zgadza się na zaproponowane przez Komisję środki, które będą finansowane jako pomoc techniczna zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie EFG;

2. uznaje znaczenie monitorowania i gromadzenia danych; przypomina, jak ważne są solidne szeregi statystyczne zestawione w odpowiednim formacie, aby były łatwo dostępne i zrozumiałe;

3. przypomina znaczenie strony internetowej poświęconej EFG, dostępnej dla wszystkich obywateli Unii;

4. z zadowoleniem przyjmuje nieustanną pracę nad znormalizowanymi procedurami dotyczącymi wniosków o wkład z EFG i zarządzania nimi z zastosowaniem funkcji systemu elektronicznej wymiany danych (SFC2014), który umożliwia uproszczenie i szybsze rozpatrywanie wniosków, a także lepszą sprawozdawczość;

5. odnotowuje, że Komisja zamierza wydać 190 000 EUR z dostępnego budżetu w ramach wsparcia administracyjnego i technicznego na organizację dwóch posiedzeń grupy eksperckiej osób kontaktowych ds. EFG (po jednym członku z każdego państwa członkowskiego) oraz dwóch seminariów z udziałem organów wykonawczych EFG i partnerów społecznych;

6. wzywa Komisję do dalszego systematycznego zapraszania Parlamentu na te posiedzenia i seminaria zgodnie z odpowiednimi postanowieniami porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem a Komisją;

7. podkreśla potrzebę dalszego zacieśniania wzajemnych kontaktów wszystkich osób zajmujących się wnioskami w sprawie EFG, w tym zwłaszcza partnerów społecznych i zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym i lokalnym, w celu osiągnięcia jak największego efektu synergii; podkreśla, że należy zintensyfikować interakcje między krajowymi osobami kontaktowymi a regionalnymi lub lokalnymi partnerami ds. realizacji, a uzgodnienia w zakresie komunikacji i wsparcia oraz przepływy informacji (podział wewnętrzny, zadania i obowiązki) powinny być wyraźnie objaśnione i powinni się na nie zgodzić wszyscy zainteresowani partnerzy;

8.  z zadowoleniem przyjmuje terminowe rozpoczęcie oceny ex post, na którą Komisja zamierza wydać 300 000 EUR z dostępnego budżetu;

9. przypomina wnioskującym państwom członkowskim o ich kluczowej roli w szerokim upowszechnianiu działań finansowanych z EFG wśród zainteresowanych beneficjentów, władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa, jak stanowi art. 12 rozporządzenia w sprawie EFG;

10. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

 


 

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[5], w szczególności jego art. 11 ust. 2,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[6], w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz zapewnienia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2) Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013[7].

(3) W rozporządzeniu (UE) nr 1309/2013 przewidziano, że na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji rocznie wykorzystać można maksymalnie 0,5 % maksymalnej kwoty EFG na dany rok.

(4) Należy zatem uruchomić EFG w celu zapewnienia pomocy technicznej z inicjatywy Komisji w kwocie 610 000 EUR,

 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 610 000 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

 

W imieniu Parlamentu Europejskiego   W imieniu Rady

Przewodniczący   Przewodniczący

 

UZASADNIENIE

I.  Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[[15]] oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013[[16]] środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami[[17]] w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia wszczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II.  Wniosek Komisji

W dniu 2 lipca 2019 r. Komisja przyjęła nowy wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG.

Dotyczy on uruchomienia z funduszu kwoty 610 000 EUR na pokrycie przez Komisję kosztów pomocy technicznej. Celem pomocy technicznej jest sfinansowanie monitorowania, gromadzenia danych i informowania, stworzenie interfejsu bazy wiedzy oraz doradzanie państwom członkowskim w zakresie wykorzystywania i oceny EFG oraz działań następczych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG z inicjatywy Komisji na pomoc techniczną można przeznaczyć co roku 0,5 % rocznej maksymalnej kwoty EFG (tj. 175 748 000 EUR w cenach z 2019 r.).

 

Zgodnie z wnioskiem Komisji wnioskowana kwota 610 000 EUR stanowi około 0,35 % rocznej maksymalnej kwoty i jest przeznaczona na pokrycie następujących działań:

1. Monitorowanie i gromadzenie danych Komisja będzie gromadziła dane dotyczące wniosków otrzymanych, wniosków, z tytułu których dokonano wypłaty wkładu, i wniosków zamkniętych oraz zaproponowanych i wdrożonych środków. Dane te będą dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej i zestawione w odpowiednim formacie w dwuletnim sprawozdaniu z 2021 r. W oparciu o doświadczenia ostatnich lat, koszty tego działania szacuje się na 20 000 EUR.

2. Informowanie Komisja stworzyła i prowadzi stronę internetową Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji[8], zgodnie z wymogiem określonym w art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG. Strona internetowa będzie regularnie aktualizowana i uzupełniana, a nowe treści będą tłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE. Pogłębiona zostanie ogólna wiedza na temat EFG i polepszy się jego widoczność. EFG będzie także przedmiotem różnego rodzaju publikacji oraz działań audiowizualnych Komisji zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG. Koszty związane z ogółem tych pozycji szacuje się na 20 000 EUR.

3. System elektronicznej wymiany danych Komisja kontynuuje prace nad opracowaniem ujednoliconych procedur dotyczących wniosków i zarządzania sprawami w ramach EFG, z wykorzystaniem funkcji systemu SFC2014 (system zarządzania funduszami w Unii Europejskiej). Umożliwia to uproszczenie wniosków składanych na podstawie rozporządzenia EFG, przyspieszenie ich rozpatrywania, a także ułatwia sprawozdawczość. Interfejs między SFC a systemem rachunkowości i informacji finansowej Komisji ABAC ułatwia operacje finansowe EFG. Wkład w wysokości 80 000 EUR przeznaczony jest na systematyczną obsługę i dalszy rozwój aplikacji SFC oraz na integrację nowych narzędzi sprawozdawczych.

4. Wsparcie administracyjne i techniczne (posiedzenia grupy eksperckiej) Grupa ekspercka osób kontaktowych ds. EFG, licząca po jednym członku z każdego państwa członkowskiego, odbędzie dwa posiedzenia (w drugiej połowie 2019 r. i w pierwszej połowie 2020 r.). Całkowity koszt tych dwóch posiedzeń szacuje się na 70 000 EUR.

5. Wsparcie administracyjne i techniczne (seminaria służące tworzeniu sieci kontaktów) Ponadto, aby promować tworzenie sieci kontaktów między państwami członkowskimi, Komisja zamierza zorganizować dwa seminaria z udziałem organów wykonawczych EFG i partnerów społecznych. W miarę możliwości seminaria te będą zaplanowane w tym samym terminie co dwa posiedzenia grupy eksperckiej i będą głównie dotyczyć kwestii związanych z praktycznym wdrażaniem rozporządzenia EFG. Koszt związany z tymi pozycjami szacuje się na 120 000 EUR.

6.  Ocena W 2019 r. ogłoszone zostanie zamówienie publiczne dotyczące oceny ex post, tak by można było zakończyć ocenę do 31 grudnia 2021 r. (zgodnie z wymogiem określonym w art. 20 ust. 1 lit. b) rozporządzenia EFG). Na ten cel potrzebna będzie kwota 300 000 EUR.

 

III.  Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 610 000 EUR z rezerwy EFG (04 04 01 (CP) i 40 02 43 (CE)) do linii budżetowej EFG (04 01 04 04 (CND)).

Jest to pierwszy wniosek o przesunięcie środków na uruchomienie funduszu przedłożony dotychczas władzy budżetowej w 2019 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

3.9.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

3

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności