RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

6.9.2019 - (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportor: Bogdan Rzońca

Procedură : 2019/2036(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0001/2019
Texte depuse :
A9-0001/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[1] (Regulamentul privind FEG),

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[2], în special articolul 12,

 având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3] (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

 având în vedere Rezoluția sa din 17 mai 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)[4],

 având în vedere prima lectură a propunerii de regulament al Parlamentului European și a Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (de introdus o notă de subsol cu JO, dacă există, sau COM(2018)0380),

 având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0001/2019),

 

A. întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare necesară și rapidă pe piața muncii;

B. întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C. întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D. întrucât bugetul anual maxim disponibil pentru FEG este de 150 de milioane EUR, la prețurile din 2011, și întrucât articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG prevede că se poate aloca până la 0,5 % din acest cuantum - și anume 175 748 000 EUR la prețurile din 2019 - pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei cu scopul de a finanța activități de pregătire, monitorizare, colectare a datelor și creare a unei baze de cunoștințe, asistență tehnică și administrativă, activități de informare și comunicare, precum și activități de audit, control și evaluare necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind FEG;

E. întrucât suma propusă de 610 000 EUR corespunde unui procent de aproximativ 0,35 % din bugetul anual maxim disponibil pentru FEG în 2019,

1. este de acord cu măsurile propuse de Comisie care urmează să fie finanțate cu titlu de asistență tehnică în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (4) și cu articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul privind FEG;

2. observă importanța monitorizării și a colectării de date; reamintește importanța unor serii statistice robuste compilate într-o formă corespunzătoare pentru a fi ușor de accesat și de înțeles;

3. reamintește importanța unui site internet dedicat FEG care să fie accesibil tuturor cetățenilor Uniunii;

4. salută continuarea activității de instituire a unor proceduri standardizate pentru cererile FEG și gestionare, utilizând funcționalitățile sistemului electronic de schimb de date (SFC2014), cu scopul de a permite o procesare simplificată și mai rapidă a cererilor, precum și o raportare îmbunătățită;

5. ia act de intenția Comisiei de a investi 190 000 EUR din bugetul disponibil în cadrul asistenței administrative și tehnice pentru organizarea a două reuniuni ale Grupului de experți al persoanelor de contact ale FEG (câte un membru din fiecare stat membru) și a două seminare cu participarea organismelor de implementare ale FEG și a partenerilor sociali;

6. îndeamnă Comisia să invite în continuare în mod sistematic Parlamentul la aceste reuniuni și seminare, conform dispozițiilor aplicabile din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlament și Comisie;

7. subliniază nevoia de a consolida și mai mult relaționarea dintre toți actorii implicați în cererile de asistență din partea FEG, inclusiv, în special, dintre partenerii sociali și părțile interesate de la nivel regional și local, pentru a crea cât mai multe sinergii; subliniază că este necesar să se consolideze interacțiunea dintre persoana națională de contact și partenerii de la nivel regional sau local responsabili pentru soluționarea cazurilor și reamintește că procesul de comunicare, mecanismele de sprijin și fluxurile de informații (diviziuni interne, sarcini și responsabilități) ar trebui să fie clarificate și supuse aprobării tuturor partenerilor implicați;

8.  salută începerea în timp util a evaluării ex-post pentru care Comisia intenționează să investească 300 000 EUR din bugetul disponibil;

9. reamintește statelor membre solicitante că le revine rolul-cheie de a asigura publicitatea pe scară largă a acțiunilor finanțate de FEG față de beneficiarii vizați, autoritățile locale și regionale, partenerii sociali, mass-media și publicul larg, conform prevederilor de la articolul 12 din Regulamentul privind FEG;

10. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

11. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

 


 

ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[5], în special articolul 11 alineatul (2),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[6], în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în vederea reintegrării pe piața muncii.

(2) Fondul nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului[7].

(3) Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 prevede că, la inițiativa Comisiei, un plafon maxim de 0,5 % din valoarea anuală maximă a FEG poate fi utilizat în fiecare an pentru asistența tehnică.

(4) În consecință, FEG ar trebui mobilizat pentru a pune la dispoziție suma de 610 000 EUR pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei,

 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 610 000 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Adoptată la Bruxelles,

 

Pentru Parlamentul European   Pentru Consiliu

Președintele      Președintele

 

EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[[15]] și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013[[16]], fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[[17]], pentru a activa Fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a Fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Propunerea Comisiei

La 2 iulie 2019, Comisia a adoptat o nouă propunere de decizie privind mobilizarea FEG.

Această propunere privește mobilizarea unei sume de 610 000 EUR din FEG pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei. Obiectivul asistenței tehnice este de a finanța activitățile de monitorizare și colectare a datelor, de informare, de a crea o interfață a bazei de cunoștințe și de a oferi consultanță pentru statele membre cu privire la utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG. Potrivit articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG, un plafon maxim de 0,5% din valoarea maximă anuală a FEG (și anume, 175 748 000 EUR la prețurile din 2019) poate fi mobilizat în fiecare an pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei.

 

Conform propunerii Comisiei, suma solicitată de 610 000 EUR reprezintă aproximativ 0,35 % și este destinată următoarelor activități:

1. Monitorizarea și colectarea datelor: Comisia va colecta date privind cererile primite, finanțate și închise, precum și privind măsurile propuse și puse în aplicare. Aceste date vor fi puse la dispoziție pe site-ul web al Comisiei și vor fi compilate într-o formă corespunzătoare pentru Raportul bienal din 2021. Pe baza experienței acumulate în ultimii ani, costurile pentru această activitate sunt estimate la 20 000 EUR.

2. Informații: Comisia a creat și întreține o pagină de internet privind Fondul european de ajustare la globalizare[8], astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG. Pagina de internet va fi actualizată și extinsă cu regularitate, iar noile elemente vor fi traduse în toate limbile oficiale ale UE. FEG va fi promovat mai intens, vizibilitatea sa fiind încurajată. Diversele publicații și activități audiovizuale ale Comisiei vor furniza informații privind FEG, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG. Costurile aferente tuturor acestor posturi sunt estimate la 20 000 EUR.

3. Sistemul de schimb electronic de date: Comisia își continuă activitatea de elaborare a unor proceduri standardizate pentru cererile FEG și pentru gestionarea cazurilor, utilizând funcționalitățile SFC2014 (Sistemul de gestionare a fondurilor în Uniunea Europeană). Acest lucru permite simplificarea cererilor în temeiul Regulamentului privind FEG, o prelucrare mai rapidă și o raportare mai ușoară. O interfață între SFC și sistemul informatic contabil și financiar al Comisiei (ABAC) facilitează operațiunile financiare ale FEG. Contribuția de 80 000 EUR este destinată întreținerii periodice și dezvoltării în continuare a aplicațiilor SFC, precum și integrării noilor instrumente de raportare.

4. Asistență tehnică și administrativă (Reuniuni ale grupurilor de experți): Grupul de experți al persoanelor de contact ale FEG, format din câte un reprezentant din fiecare stat membru, va organiza două reuniuni (în a doua jumătate a anului 2019 / în prima jumătate a anului 2020). Costul total al acestor două reuniuni este estimat la 70 000 EUR.

5. Asistență tehnică și administrativă (Seminare de colaborare în rețea): În plus, pentru a promova colaborarea în rețea între statele membre, Comisia va organiza două seminare cu participarea organismelor de punere în aplicare a FEG și cu participarea partenerilor sociali. În măsura în care este posibil, acestea vor fi programate să aibă loc în jurul acelorași date ca cele două reuniuni ale grupurilor de experți și se vor concentra asupra unor chestiuni care decurg din punerea în aplicare practică a Regulamentului privind FEG. Costul acestor activități este estimat la 120 000 EUR.

6.  Evaluare: O procedură de achiziții publice pentru evaluarea ex post va fi lansată în 2019, în vederea încheierii evaluării până la 31 decembrie 2021 [astfel cum se prevede la articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG]. În acest scop va fi necesară suma de 300 000 EUR.

 

III.  Procedură

În vederea mobilizării Fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 610 000 EUR din rezerva FEG [04 04 01 (CP) și 40 02 43 (CE)] către linia bugetară aferentă FEG [04 01 04 04 (CND)].

Aceasta este prima propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2019.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

3.9.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

3

5

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL   ÎN COMISIA COMPETENTĂ

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

Ultima actualizare: 12 septembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate