POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

6.9.2019 - (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: Bogdan Rzońca

Postopek : 2019/2036(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0001/2019
Predložena besedila :
A9-0001/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

 ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1] (uredba o ESPG),

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti člena 12,

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] (medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. maja 2018 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)[4],

 ob upoštevanju svoje prve obravnave predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG) (vstaviti sklic na UL, če je na voljo, ali COM(2018)0380),

 ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0001/2019),

 

A. ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi potrebni in hitri ponovni vključitvi na trg dela;

B. ker bi morala biti pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na spravnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C. ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora, doseženega med Parlamentom in Svetom, o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji ter Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D. ker najvišji letni proračun, ki je na voljo za ESPG, znaša 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011) in ker člen 11(1) uredbe o ESPG določa, da se lahko do 0,5 % tega zneska (tj. 175.748.000 EUR v cenah iz leta 2019) uporabi za tehnično pomoč na pobudo Komisije za financiranje priprav, spremljanja, zbiranja podatkov in razvoja baze znanja, upravno in tehnično podporo, dejavnosti informiranja in komuniciranja ter revizijo, nadzor in ocenjevanje, ki so potrebni za izvajanje uredbe o ESPG;

E. ker predlagani znesek 610.000 EUR ustreza približno 0,35 % najvišjega letnega proračuna, ki je na voljo za ESPG v letu 2019;

1. se strinja z ukrepi, ki jih predlaga Komisija in ki naj bi se financirali kot tehnična pomoč v skladu s členom 11(1) in (4) ter členom 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG;

2. priznava pomen spremljanja in zbiranja podatkov; opozarja, da morajo biti serije statističnih podatkov, zbranih v ustrezni obliki, lahko dostopne in razumljive;

3. opozarja, da mora biti posebno spletno mesto o ESPG dostopno vsem državljanom Unije;

4. pozdravlja nadaljnje delo v zvezi s standardiziranimi postopki za vloge in upravljanje ESPG z uporabo funkcij elektronskega sistema za izmenjavo podatkov (SFC2014), ki omogoča poenostavitev in hitrejšo obdelavo vlog ter izboljšano poročanje;

5. je seznanjen, da namerava Komisija 190.000 EUR iz razpoložljivega proračuna za upravno in tehnično podporo porabiti za dve srečanji strokovne skupine kontaktnih oseb za ESPG (po en član iz vsake države članice) in dva seminarja, ki se ju bodo udeležili predstavniki izvajalskih organov in socialnih partnerjev;

6. poziva Komisijo, naj Parlament še naprej sistematično vabi na ta srečanja in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med Parlamentom in Komisijo;

7. poudarja, da bi morali vsi, ki sodelujejo pri obdelavi vlog za sredstva ESPG, zlasti socialni partnerji ter deležniki na regionalni in lokalni ravni, tesneje sodelovati, da bo mogoče ustvariti čim več sinergij; poudarja, da bi bilo treba poglobiti sodelovanje med nacionalno kontaktno osebo ter regionalnimi ali lokalnimi partnerji za vodenje primerov ter izrecno opredeliti komunikacijske in podporne ureditve ter informacijske tokove (notranje razdelitve, naloge in pristojnosti), o katerih bi se morali strinjati vsi udeleženi partnerji;

8.  pozdravlja pravočasen začetek naknadnega ocenjevanja, za katerega namerava Komisija iz razpoložljivega proračuna porabiti 300.000 EUR;

9. opominja države članice, ki se prijavljajo za sredstva ESPG, da imajo v skladu s členom 12 uredbe o ESPG pomembno vlogo in da morajo z ukrepi, ki se financirajo iz ESPG, obširno seznaniti ciljne prejemnike, lokalne in regionalne organe, socialne partnerje, medije in splošno javnost;

10.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

11.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

12. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

 


 

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[5], zlasti člena 11(2),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[6], zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljati podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali zaradi nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile svoje dejavnosti, ter pomagati pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2) Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[7].

(3) Uredba (EU) št. 1309/2013 določa, da se lahko vsako leto na pobudo Komisije za tehnično pomoč uporabi največ 0,5 % najvišjega letnega zneska ESPG.

(4) Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi tehnična pomoč v višini 610.000 EUR na pobudo Komisije –

 

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2019 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 610.000 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

 

V Bruslju,

 

Za Evropski parlament   Za Svet

Predsednik   Predsednik

 

OBRAZLOŽITEV

I.  Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[[15]] in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013[[16]] sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[[17]] v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Predlog Komisije

Komisija je 2. julija 2019 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG.

Nanaša se na znesek 610.000 EUR iz sklada za kritje tehnične pomoči Komisije. Cilj tehnične pomoči je financirati spremljanje in zbiranje podatkov, obveščanje, vzpostavitev vmesnika za zbirko znanja ter svetovanje državam članicam o uporabi, nadaljnjem spremljanju in ocenjevanju ESPG. V skladu s členom 11(1) uredbe o ESPG se lahko za tehnično pomoč na pobudo Komisije vsako leto da na voljo 0,5 % najvišjega letnega zneska ESPG (tj. 175.748.000 EUR v cenah iz leta 2019).

 

Komisija je v predlogu navedla, da zahtevani znesek 610.000 EUR predstavlja približno 0,35 % najvišjega zneska, z njim pa naj bi krila naslednje dejavnosti:

1. Spremljanje in zbiranje podatkov: Komisija bo zbrala podatke o prejetih, financiranih in zaključenih vlogah ter predlaganih in izvedenih ukrepih. Ti podatki bodo na voljo na spletišču Evropske komisije in zbrani v ustrezni obliki za dveletno poročilo 2021. Na podlagi izkušenj v zadnjih letih so stroški za to dejavnost ocenjeni na 20.000 EUR.

2. Obveščanje: Komisija je vzpostavila in upravlja spletno stran o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji[8], kot zahteva člen 12(2) uredbe o ESPG. To stran redno posodablja in razvija, pri čemer bo vsak novi element tudi preveden v vse uradne jezike EU. Povečala se bo splošna ozaveščenost o ESPG in spodbujala njegova prepoznavnost. Informacije o ESPG bodo objavljene v različnih publikacijah in avdiovizualnem gradivu Komisije, kakor je določeno v členu 11(4) uredbe o ESPG. Stroški vseh teh postavk skupaj so ocenjeni na 20.000 EUR.

3. Sistem elektronske izmenjave podatkov: Komisija še naprej vzpostavlja standardizirane postopke za vloge in upravljanje ESPG, pri čemer uporablja funkcije sistema SFC2014 (sistem Evropske unije za upravljanje skladov). To omogoča poenostavitev vlog na podlagi uredbe o ESPG, njihovo hitrejšo obravnavo in lažje poročanje. Vmesnik med SFC in informacijskim sistemom Komisije za finančno upravljanje in računovodstvo ABAC poenostavlja finančne posle ESPG. Prispevek v višini 80.000 EUR je namenjen rednemu vzdrževanju in nadaljnjemu razvoju aplikacij SFC in integraciji novih orodij za poročanje.

4. Upravna in tehnična pomoč (seje strokovne skupine): Strokovna skupina kontaktnih oseb za ESPG, ki jo sestavlja po en član iz vsake države članice, se bo sestala dvakrat (v drugi polovici leta 2019 in v prvi polovici leta 2020). Skupni stroški teh dveh sej so ocenjeni na 70.000 EUR.

5. Upravna in tehnična pomoč (seminarji mrežnega povezovanja): Da bi spodbudila mrežno povezovanje med državami članicami, bo Komisija organizirala dva seminarja, na katerih bodo sodelovali izvajalski organi ESPG in socialni partnerji. Seminarja bosta, kolikor je mogoče, potekala v približno istem času kot seji strokovne skupine in se osredotočala na vprašanja v zvezi s praktičnim izvajanjem uredbe o ESPG. Stroški teh postavk so ocenjeni na 120.000 EUR.

6.  Ocenjevanje: Postopek oddaje javnega naročila za naknadno oceno se bo začel leta 2019, da bi se ocenjevanje zaključilo do 31. decembra 2021 (kot zahteva člen 20(1)(b) uredbe o ESPG). Za ta namen bo potrebnih 300.000 EUR.

 

III.  Postopek

Da bi Komisija uporabila sredstva sklada, je proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 610.000 EUR iz rezerve za ESPG (04 04 01 (plačila) in 40 02 43 (obveznosti)) v proračunsko vrstico ESPG (04 01 04 04 (nediferencirana sredstva)).

To je prvi predlog za uporabo sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2019.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

 

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

3.9.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

3

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 10. september 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov