Betänkande - A9-0001/2019Betänkande
A9-0001/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

6.9.2019 - (COM(2019)0290 – C9‑0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Bogdan Rzońca

Förfarande : 2019/2036(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0001/2019
Ingivna texter :
A9-0001/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

(COM(2019)0290 – C9‑0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0290 – C9 0026/2019),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[1],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2], särskilt artikel 12,

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], särskilt punkt 13,

 med beaktande av sin resolution av den 17 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2017/000 TA 2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)[4],

 med beaktande av sin första behandling av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (infoga fotnot med EUT-nummer om det finns eller COM(2018)0380),

 med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0001/2019), och av följande skäl:

 

A. Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras nödvändiga och snabba återinträde på arbetsmarknaden.

B. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C. Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen, parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D. Det högsta årliga belopp som är tillgängligt via fonden är 150 miljoner EUR i 2011 års priser. På kommissionens initiativ får enligt artikel 11.1 i förordningen om fonden högst 0,5 % av beloppet, dvs. 175 748 000 i 2019 års priser, användas för tekniskt stöd för att finansiera förberedande åtgärder, övervakning, insamling av uppgifter, upprättande av en kunskapsbas, administrativt och tekniskt stöd, informations- och kommunikationsinsatser samt den revision, kontroll och utvärdering som krävs för att genomföra förordningen om fonden.

E. Det föreslagna beloppet på 610 000 EUR motsvarar ca 0,35 % av det högsta årliga belopp som är tillgängligt via fonden för 2019.

1. Europaparlamentet stöder de åtgärder som kommissionen föreslagit och som ska finansieras som tekniskt stöd i enlighet med artikel 11.1 och 11.4 samt artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordningen om fonden.

2. Europaparlamentet erkänner vikten av övervakning och datainsamling. Parlamentet påminner om vikten av solida statistiska serier som sammanställts på lämpligt sätt för att vara tillgängliga och lättbegripliga.

3. Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är med en särskild webbplats för fonden, som ska vara tillgänglig för alla unionsmedborgare.

4. Europaparlamentet välkomnar det fortsatta arbetet med standardiserade förfaranden för ansökningar till fonden och för förvaltningen av den med hjälp av funktionerna i systemet för elektroniskt datautbyte (SFC 2014), som möjliggör en förenkling och snabbare behandling av ansökningarna samt bättre rapportering.

5. Europaparlamentet noterar att kommissionen har för avsikt att investera 190 000 EUR av den tillgängliga budgeten för administrativt och tekniskt stöd i två möten som ska hållas av fondens expertgrupp med kontaktpersoner (en företrädare för varje medlemsstat) och två seminarier med deltagande av fondens genomförandeorgan och arbetsmarknadens parter.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att även i fortsättningen systematiskt bjuda in parlamentet till dessa möten och seminarier i enlighet med relevanta bestämmelser i ramavtalet om förbindelserna mellan parlamentet och kommissionen.

7. Europaparlamentet understryker att man ytterligare måste förstärka förbindelserna mellan alla som är involverade i ansökningar till fonden, särskilt arbetsmarknadens parter och intressenter på regional och lokal nivå, för att skapa största möjliga synergieffekter. Parlamentet betonar att samverkan mellan den nationella kontaktpersonen och regionala eller lokala genomförandepartner i ett ärende bör förstärkas, och att kommunikations- och stödsystem samt informationsflöden (interna uppdelningar, uppgifter och ansvar) bör klargöras samt att alla berörda parter bör vara överens om detta.

8.  Europaparlamentet välkomnar en snabb start av efterhandsutvärderingen för vilken kommissionen har för avsikt att investera 300 000 EUR av den tillgängliga budgeten.

9. Europaparlamentet påminner de ansökande medlemsstaterna om att de enligt artikel 12 i förordningen om fonden ska sprida information om de åtgärder som finansieras genom fonden till berörda stödmottagare, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten.

10. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

 


 

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[5], särskilt artikel 11.2,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[6], särskilt punkt 13,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) syftar till att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris samt för att underlätta arbetstagarnas och egenföretagarnas återinträde på arbetsmarknaden.

(2) Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013[7] inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3) Enligt förordning (EU) nr 1309/2013 får högst 0,5 % av de samlade årliga anslag som är tillgängliga via fonden användas varje år för tekniskt stöd på kommissionens initiativ.

(4) Fonden bör således utnyttjas för att tillhandahålla ett belopp på 610 000 EUR för tekniskt stöd på kommissionens initiativ.

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 610 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Utfärdat i Bryssel den

 

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

 

MOTIVERING

I.  Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[[15]] och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013[[16]] får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[[17]], förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

II.  Kommissionens förslag

Den 2 juli 2019 antog kommissionen ett nytt förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Det avser utnyttjandet av ett belopp på 610 000 EUR från fonden för tekniskt stöd för kommissionen. Målet med det tekniska stödet är att finansiera övervakning, insamling av uppgifter och information samt att skapa ett gränssnitt för kunskapsbasen och ge råd åt medlemsstaterna när det gäller användning, uppföljning och utvärdering av fonden. Enligt artikel 11.1 i förordningen om fonden får högst 0,5 % (dvs. 175 748 000 EUR i 2019 års priser) av de årliga anslag som är tillgängliga via fonden användas för tekniskt stöd på kommissionens initiativ.

 

Enligt kommissionens förslag utgör det belopp på 610 000 EUR som begärs ca 0,35 % och ska täcka följande verksamhet:

1. Övervakning och insamling av uppgifter: Kommissionen kommer att samla in uppgifter om inkomna och avslutade ansökningar för vilka stöd utbetalats, och om föreslagna och genomförda åtgärder. Dessa uppgifter kommer att publiceras på Europeiska kommissionens webbplats och sammanställas på lämpligt sätt för tvåårsrapporten 2021. Baserat på de senaste årens erfarenheter beräknas kostnaden bli 20 000 EUR.

2. Information: Kommissionen har inrättat och upprätthåller en webbplats om fonden[8] i enlighet med artikel 12.2 i förordningen om fonden. Webbplatsen kommer att uppdateras och utökas regelbundet, och de nya delarna kommer att översättas till EU:s alla officiella språk. Detta bidrar till att öka fondens synlighet och sprida kunskap om dess mål och funktion. Fonden kommer också att behandlas i flera av kommissionens publikationer och audiovisuella aktiviteter i enlighet med artikel 11.4 i förordningen om fonden. Kostnaderna för alla dessa åtgärder beräknas till 20 000 EUR.

3. Elektroniskt system för datautbyte: Kommissionen fortsätter sitt arbete med att standardisera förfarandena för ansökningar till fonden och för förvaltningen av fonden med hjälp av funktionerna i systemet för fondförvaltning i Europeiska unionen (SFC 2014). På så sätt kan ansökningar enligt förordningen om fonden förenklas, handläggningen påskyndas och rapporteringen underlättas. Ett gränssnitt mellan SFC och kommissionens redovisningssystem ABAC underlättar fondens finansiella transaktioner. Bidraget på 80 000 EUR ska gå till löpande underhåll och fortsatt utveckling av SFC samt till att integrera nya verktyg för rapportering.

4. Administrativt och tekniskt stöd (expertgruppsmöten): Fondens expertgrupp med kontaktpersoner, bestående av en företrädare för varje medlemsstat, kommer att hålla två möten (andra halvåret 2019/första halvåret 2020). Kostnaderna för dessa två möten beräknas till totalt 70 000 EUR.

5. Administrativt och tekniskt stöd (nätverksseminarier): För att främja nätverkssamarbete mellan medlemsstaterna kommer kommissionen dessutom att anordna två seminarier i vilka fondens genomförandeorgan och arbetsmarknadens parter kommer att delta. I den mån det är möjligt kommer dessa möten att äga rum kring samma datum som de två expertgruppsmötena och man kommer främst att ta upp frågor som rör det praktiska genomförandet av förordningen om fonden. Kostnaderna för dessa seminarier beräknas till 120 000 EUR.

6.  Utvärdering: En offentlig upphandling för efterhandsutvärderingen kommer att inledas under 2019 och utvärderingen ska avslutas senast den 31 december 2021, i enlighet med artikel 20.1 b i förordningen om fonden. Det kommer att behövas 300 000 EUR för detta ändamål.

 

III.  Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 610 000 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (04 04 01 (CP)) och 40 02 43 (CE)) till fondens budgetpost (04 01 04 04 CND)).

Detta är det första förslaget till överföring för att utnyttja fonden som hittills har översänts till budgetmyndigheten under 2019.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

3.9.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

3

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

 

Senaste uppdatering: 12 september 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy