ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия

5.9.2019 - (COM(2019)0206 – C9‑0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Зигфрид Мурешан

Процедура : 2019/2023(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0002/2019
Внесени текстове :
A9-0002/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия

(COM(2019)0206 – C9‑0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2019)0206 – C9‑0005/2019),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[1],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините
2014 – 2020[2], и по-специално член 10 от него,

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3], и по-специално точка 11 от него,

 като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0002/2019),

1. приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природните бедствия;

2. подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фонда“) на регионите, засегнати от природните бедствия в Съюза през 2018 г.;

3. приветства предложението на Комисията[4] от 7 март 2019 г. за изменение на Механизма за гражданска защита на Съюза като ключов инструмент за укрепване на капацитета на Съюза за управление на риска от бедствия, с финансов пакет за периода на финансиране 2021 – 2027 г., който отговаря на равнището на амбиция, определено в Решение (ЕС) 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета[5] и в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.[6]; изразява убеждението си, че Фондът и Механизмът за гражданска защита на ЕС следва да действат редом при предотвратяването, подготовката и предприемането на действия в отговор на природни бедствия в държавите членки;

4. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

5. възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[7], и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[8], и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1) Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации с цел да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия.

(2) Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета максималната годишна сума, която Фондът не трябва да надхвърля, е 500 000 000 EUR (по цени от 2011 г.)[9].

(3) На 7 септември 2018 г. Румъния подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след екстремни метеорологични събития, предизвиквали големи наводнения.

(4) На 20 декември 2018 г. Италия подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след екстремни метеорологични събития.

(5) На 14 януари 2019 г. Австрия подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след екстремни метеорологични събития.

(6) Заявленията на Румъния, Италия и Австрия отговарят на условията за отпускане на средства от Фонда, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(7) Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от Фонда, за да се предостави финансова помощ на Румъния, Италия и Австрия.

(8) За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Съюза за финансовата 2019 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, както следва:

а) на Румъния се предоставя сумата от 8 192 300 EUR;

б) на Италия се предоставя сумата от 277 204 595 EUR;

в) на Австрия се предоставя сумата от 8 154 899 EUR.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от … [датата на приемането му].

Съставено в … на […] година.

 

За Европейския парламент  За Съвета


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-долу „Фонда“) за предоставяне на финансова помощ във връзка с екстремните метеорологични събития, които сполетяха Румъния, Италия и Австрия през 2018 г.

Румъния – наводнения

През лятото на 2018 г. многократните обилни валежи в Североизточния регион на Румъния причиниха големи наводнения в шестте области на региона със значителни щети по инфраструктурата, като например диги, бентове, пътища, мостове, пречиствателни станции и канализационни системи, системи за снабдяване с електричество и газ, системи за снабдяване с питейна вода и напоителни системи, училища и други обществени сгради. Имаше също така значителни загуби в селското стопанство и щети за частните домакинства.

В своето заявление, получено от Комисията на 7 септември 2018 г., румънските органи оцениха преките щети на общо 196,8 милиона евро или 1,24% от БВП на засегнатия регион, т.е. под праговата стойност за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в регион на ниво 2 по NUTS (в размер на 1,5% от регионалния БВП). В преработеното заявление, подадено на 9 октомври 2018 г. и приключено на 14 декември 2018 г., оценката на щетите беше увеличена на 327,7 милиона евро или 2,07% от регионалния БВП, в резултат на което бедствието беше определено като „регионално природно бедствие“ по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

Общите разходи за допустимите основни спешни и възстановителни действия, както е определено в член 3, параграф 2 от регламента, бяха оценени на 294 милиона евро от румънските органи, като най-големите дялове се отнасят до разходите за осигуряване на защитна инфраструктура (диги) и възстановяване на транспортната инфраструктура.

Засегнатият регион попада в категорията „по-слабо развити региони“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за финансовия период 2014 – 2020 г. Румънските органи не са заявили намерението си да пренасочат средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерките за възстановяване. Не е поискано авансово плащане.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка в размер на 2,5% от общите преки щети за случаите под прага за „голямо бедствие“ (т.е. 0,6% от БНД или 3 милиарда евро по цени от 2011 г., в зависимост от това коя е по-малката сума). Следователно общият размер на предложената помощ е 8 192 300 EUR.

 

Италия – екстремни метеорологични събития

През есента на 2018 г. екстремни метеорологични събития засегнаха почти всички италиански региони от север на юг, предизвиквайки свлачища, наводнения и падане на дървета, в резултат на което загинаха 34 души и 1 лице изчезна. Материалните щети включваха сериозни смущения в пътните и речните мрежи, щети по обществени и частни сгради, прекъсвания на електрически и газови мрежи, както и значителни загуби за свързаната с горите икономика и туризма. Тези метеорологични събития могат да се считат за еднократно събитие от метеорологична гледна точка.

В заявлението си от 20 декември 2018 г., което беше актуализирано на 27 март 2019 г., италианските органи представиха оценка на щетите в размер на 6,6 милиарда евро (актуализирана сума), което съответства на 192% от приложимата за Италия прагова стойност. Докладваните щети бяха потвърдени от докладите за бързо картографиране на „Коперник“ и базата данни на Европейската лаборатория за тежки бури. Поради това заявлението отговаря на критериите за „голямо природно бедствие“, предвидени в член 2, параграф 2 от регламента.

Разходите за спешни и възстановителни действия бяха оценени на над 1 700 милиона евро, като най-големият дял от тях е за осигуряване на защитна инфраструктура.

Три от засегнатите региони (Калабрия, Кампания и Сицилия) са „по-слабо развити региони“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове, два са „региони в преход“ (Абруцо и Сардиния), а останалите 9 са „по-силно развити региони“. Не е заявено намерение за пренасочване на средства от програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерките за възстановяване.

Отново в съответствие с досегашната практика Комисията счита, че помощта следва да бъде прогресивна, и предлага да се приложи ставка в размер на 2,5% за частта от щетите под праговата стойност за „голямо природно бедствие“ и 6% за частта от щетите, която надвишава прага. Следователно общият размер на предложената помощ е 277 204 595 EUR.

 

Австрия – екстремни метеорологични събития

През октомври 2018 г. Каринтия и Източен Тирол в Южна Австрия бяха засегнати от същите метеорологични явления като Италия. Обилните валежи и бурните ветрове предизвикаха наводнения, значителни щети в горите, свлачища и прекъсване на електрозахранването.

Австрийските органи подадоха заявление за отпускане на средства от Фонда на 14 януари 2019 г. и актуализираха заявлението на 20 февруари 2019 г. Оценката на преките щети в размер на общо 326,2 милиона евро е под прага за „големи бедствия“, приложим за Австрия през 2018 г., и прага за „регионално бедствие“ в размер на 1,5% от регионалния БВП. Тъй като бедствието беше причинено от същите метеорологични условия като голямото бедствие в Италия, заявлението е допустимо съгласно т. нар. „разпоредба за съседна държава“, описана в член 2, параграф 4 от регламента.

Разходите за спешни и възстановителни действия бяха оценени от австрийските органи на 214,5 милиона евро, като най-големите дялове са свързани с мерките за обезопасяване на речните насипи и предотвратяване на почвената ерозия.

Засегнатите региони са „по-развити региони“ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове. Австрийските органи не поискаха авансово плащане, но заявиха намерението си да използват средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за мерки за възстановяване на защитни горски територии.

Комисията предлага да се приложи обичайната ставка в размер на 2,5 % за бедствия съгласно разпоредбата „за съседна държава“, като по този начин се постигне предложената обща финансова помощ от Фонда в размер на 8 154 899 EUR.

 

Заключение

Общият размер на сумата, предложена за мобилизиране за Румъния, Италия и Австрия, е 293 551 794 EUR. Това изисква изменение на бюджета за 2019 г. посредством проект на коригиращ бюджет (ПКБ № 3/2019) с цел увеличаване на бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с горепосочената сума в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Общата налична сума в началото на 2019 г. беше 851 082 072 EUR, което представлява сбор от разпределените средства за 2019 г. в размер на 585 829 691 EUR и частта от разпределените средства за 2018 г. в размер на 265 252 381 EUR, които останаха неизразходени и бяха пренесени за 2019 г.

Това е първото решение за мобилизиране на средства за 2019 г. За остатъка на 2019 г. остава сума в размер на 557 530 278 EUR, което значително надвишава сумата, която по закон се изисква да бъде задържана до 1 октомври 2019 г. в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламента за МФР (25% от годишната сума за 2019 г., т.е. 146 457 423 EUR).

Докладчикът подкрепя държавите членки по отношение на използването на европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяването на засегнатите региони и приканва Комисията да подкрепи и бързо да одобри пренасочването на средствата по споразумението за партньорство, поискано от Австрия за възстановяването на тези региони.

Докладчикът препоръчва бързо одобрение на предложението за решение на Комисията, приложено към настоящия доклад, което ще доведе до бързото мобилизиране на горепосочените суми в знак на европейска солидарност с трите засегнати държави членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Ван Овертвелд

Председател

Комисия по бюджети

БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Уважаеми г-н Ван Овертвелд,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD)). Доколкото разбирам, в комисията по бюджети скоро ще бъде приет доклад по този въпрос.

 

Във връзка с това предложение ще бъдат мобилизирани средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, както следва:

а) 8 192 300 EUR за подпомагане при реагирането във връзка с многократните обилни валежи и мащабните наводнения в Североизточния регион на Румъния през лятото на 2018 г.;

б) 277 204 595 EUR за подпомагане при реагирането във връзка с екстремните метеорологични явления, довели до свлачища, наводнения и паднали дървета в почти всички италиански региони през есента на 2018 г.;

в) 8 154 899 EUR за подпомагане при реагирането във връзка със силните валежи и бурните ветрове, довели до наводнения, значителни щети за горите, свлачища и прекъсване на електрозахранването в австрийските провинции Каринтия и Източен Тирол през октомври 2018 г.

 

Правилата, приложими за финансовите вноски от ФСЕС, са определени в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

 

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви уведомя с писмо, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Юнус Омаржи


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 10 септември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност