Διαδικασία : 2019/2023(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0002/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0002/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2019 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0013

<Date>{05/09/2019}5.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0002/2019</NoDocSe>
PDF 217kWORD 63k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Επιτροπή Προϋπολογισμών</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Siegfried Mureşan</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία

(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[2], και ιδίως το άρθρο 10,

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3], και ιδίως το σημείο 11,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0002/2019),

1. χαιρετίζει την απόφαση ως ένδειξη αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους πολίτες και τις περιοχές της Ένωσης που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές·

2. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη αποδέσμευσης χρηματοδοτικής συνδρομής μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Ταμείο») προς τις περιφέρειες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στην Ένωση το 2018·

3. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής[4], της 7ης Μαρτίου 2019, για τροποποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης ως βασικού εργαλείου για την ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων καταστροφών, με χρηματοδοτικό κονδύλιο για την περίοδο χρηματοδότησης 2021-2027 που να αντιστοιχεί στο επίπεδο φιλοδοξίας το οποίο ορίστηκε στην απόφαση (ΕΕ) 2019/420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5] και σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 [6]· είναι πεπεισμένο ότι το Ταμείο και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ θα πρέπει να συμβαδίζουν στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στα κράτη μέλη·

4. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[7], και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[8], και ιδίως το σημείο 11,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Ταμείο») έχει ως στόχο να επιτρέψει στην Ένωση να αντιδρά με ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης ώστε να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

(2) Το Ταμείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 000 000 EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου[9].

(3) Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, η Ρουμανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, έπειτα από ακραία καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες.

(4) Στις 20 Δεκεμβρίου 2018, η Ιταλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, έπειτα από ακραία καιρικά φαινόμενα.

(5) Στις 14 Ιανουαρίου 2019, η Αυστρία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, έπειτα από ακραία καιρικά φαινόμενα.

(6) Οι αιτήσεις της Ρουμανίας, της Ιταλίας και της Αυστρίας πληρούν τις προϋποθέσεις για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002.

(7) Επομένως, το Ταμείο θα πρέπει να κινητοποιηθεί για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία.

(8) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του Ταμείου, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται ως εξής σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών:

α) στη Ρουμανία χορηγείται ποσό ύψους 8 192 300 EUR·

β) στην Ιταλία χορηγείται ποσό ύψους 277 204 595 EUR·

γ) στην Αυστρία χορηγείται ποσό ύψους 8 154 899 EUR.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από … [την ημερομηνία της έκδοσής της].

(τόπος), (ημερομηνία)

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «Ταμείο») για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής σχετικά με ακραία καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2018 στη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία.

Ρουμανία - Πλημμύρες

Το καλοκαίρι του 2018, οι επαναλαμβανόμενες έντονες βροχοπτώσεις στη βορειοανατολική περιφέρεια της Ρουμανίας προκάλεσαν πλημμύρες μεγάλης κλίμακας και στις έξι κομητείες της περιοχής, με σημαντικές ζημίες σε υποδομές, όπως φράγματα, αναχώματα, δρόμους, γέφυρες, συστήματα επεξεργασίας υδάτων και αποχέτευσης, τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, την παροχή πόσιμου ύδατος και αρδευτικά συστήματα, σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια. Σημειώθηκαν επίσης σημαντικές απώλειες στη γεωργία και ζημίες σε ιδιωτικά νοικοκυριά.

Στην αίτησή τους, η οποία παρελήφθη από την Επιτροπή στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, οι ρουμανικές αρχές εκτίμησαν τις συνολικές άμεσες ζημίες σε 196,8 εκατ. EUR ή 1,24 % του ΑΕΠ της πληγείσας περιοχής, δηλαδή κάτω από την οριακή τιμή (1,5 % του περιφερειακού ΑΕΠ) για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ σε περιφέρεια επιπέδου NUTS 2. Στην αναθεωρημένη αίτηση που υποβλήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2018 και συμπληρώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2018, η εκτίμηση των ζημιών αυξήθηκε σε 327,7 εκατ. EUR ή 2,07 % του περιφερειακού ΑΕΠ, καθιστώντας έτσι την καταστροφή «περιφερειακή φυσική καταστροφή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού ΤΑΕΕ.

Οι συνολικές δαπάνες των επιλέξιμων ουσιωδών ενεργειών έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, εκτιμήθηκαν από τις ρουμανικές αρχές σε 294 εκατ. EUR, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά τις δαπάνες για την εξασφάλιση των προστατευτικών υποδομών (επιχωματώσεις) και την αποκατάσταση των υποδομών μεταφορών.

Η πληγείσα περιφέρεια εντάσσεται στην κατηγορία των «λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020. Οι ρουμανικές αρχές δεν δήλωσαν την πρόθεση να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από τα προγράμματα των ΕΔΕΤ σε μέτρα αποκατάστασης. Δεν ζητήθηκε προκαταβολή.

Σύμφωνα με την πρακτική του παρελθόντος, η Επιτροπή προτείνει την εφαρμογή ποσοστού 2,5 % επί του συνόλου άμεσων ζημιών για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο όριο της «μείζονος καταστροφής» (δηλ. 0,6 % του ΑΕΕ ή 3 δισ. EUR σε τιμές 2011, ανάλογα με το ποιο είναι το χαμηλότερο ποσό). Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, συνεπώς, 8 192 300 EUR.

 

Ιταλία - Ακραία καιρικά φαινόμενα

Το φθινόπωρο του 2018, ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν όλες σχεδόν τις ιταλικές περιφέρειες από τον Βορρά έως τον Νότο, προκαλώντας κατολισθήσεις, πλημμύρες και πτώσεις δέντρων, με 34 θύματα και 1 αγνοούμενο. Στις υλικές ζημίες περιλαμβάνονται μεγάλες διαταραχές στα οδικά και ποτάμια δίκτυα, ζημίες σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, διακοπές στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και σημαντικές απώλειες για την οικονομία που σχετίζεται με την ξυλεία, όπως και τον τουρισμό. Τα καιρικά αυτά φαινόμενα μπορούν να εκληφθούν ως ενιαίο συμβάν από μετεωρολογικής άποψης.

Στην αίτησή τους της 20ής Δεκεμβρίου 2018, η οποία επικαιροποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2019, οι ιταλικές αρχές παρουσίασαν εκτιμήσεις ζημιών ύψους 6,6 δισ. EUR (επικαιροποιημένο ποσό), που αντιστοιχούν στο 192 % της οριακής τιμής που ισχύει για την Ιταλία. Οι εν λόγω εκθέσεις σχετικά με τις ζημίες επιβεβαιώθηκαν από τις εκθέσεις του προγράμματος ταχείας χαρτογράφησης Copernicus και τη βάση δεδομένων του European Severe Storms Laboratory (Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Ακραίων Καταιγίδων). Ως εκ τούτου, η αίτηση πληροί τα κριτήρια της «μείζονος φυσικής καταστροφής» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού.

Οι δαπάνες των ενεργειών έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης εκτιμήθηκαν σε ποσό άνω των 1 700 εκατ. EUR, με το μεγαλύτερο μέρος να προορίζεται στην εξασφάλιση των προστατευτικών υποδομών.

Τρεις από τις πληγείσες περιφέρειες (Καλαβρία, Καμπανία και Σικελία) είναι «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, δύο είναι «περιφέρειες σε μετάβαση» (Αμπρούτσο και Σαρδηνία), ενώ οι υπόλοιπες 9 είναι «περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες». Δεν δηλώθηκε πρόθεση ανακατανομής της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ σε μέτρα αποκατάστασης.

Και πάλι σύμφωνα με την προηγούμενη πρακτική, η Επιτροπή θεωρεί ότι η βοήθεια θα πρέπει να είναι προοδευτική και προτείνει να εφαρμοστεί ποσοστό 2,5 % στο τμήμα της ζημίας κάτω από την οριακή τιμή «μείζονος φυσικής καταστροφής» και 6 % στο μέρος της ζημίας που υπερβαίνει το όριο. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που προτείνεται είναι, συνεπώς, 277 204 595 EUR.

 

Αυστρία - Ακραία καιρικά φαινόμενα

Τον Οκτώβριο του 2018, οι περιφέρειες της Καρινθίας και του Ανατολικού Τιρόλου στη νότια Αυστρία επλήγησαν από τα ίδια μετεωρολογικά φαινόμενα που έπληξαν την Ιταλία. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πλημμύρες, σημαντικές καταστροφές σε δάση, κατολισθήσεις και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι αυστριακές αρχές υπέβαλαν αίτηση για ενίσχυση από το Ταμείο στις 14 Ιανουαρίου 2019 και επικαιροποίησαν την αίτηση στις 20 Φεβρουαρίου 2019. Η συνολική εκτίμηση των άμεσων ζημιών ύψους 326,2 εκατ. EUR είναι χαμηλότερη από το όριο για «μείζονες καταστροφές» που ισχύει για την Αυστρία το 2018, καθώς και από το όριο «περιφερειακής καταστροφής» ύψους 1,5 % του περιφερειακού ΑΕΠ. Δεδομένου ότι η καταστροφή προκλήθηκε από τα ίδια μετεωρολογικά φαινόμενα που προκάλεσαν τη μείζονα καταστροφή στην Ιταλία, η αίτηση είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της λεγόμενης «διάταξης για τις γειτονικές χώρες», όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού.

Οι δαπάνες των ενεργειών έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης εκτιμήθηκαν από τις αυστριακές αρχές σε ποσό ύψους 214,5 εκατ. EUR, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά μέτρα για την εξασφάλιση των αναχωμάτων των ποταμών και την αποφυγή της διάβρωσης του εδάφους.

Οι πληγείσες περιφέρειες εμπίπτουν στις «περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ. Οι αυστριακές αρχές δεν ζήτησαν προκαταβολή, αλλά δήλωσαν την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν πόρους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για μέτρα αποκατάστασης των προστατευτικών δασών.

Η Επιτροπή προτείνει την εφαρμογή του συνήθους ποσοστού 2,5 % για τις καταστροφές στο πλαίσιο της διάταξης για τις «γειτονικές χώρες», καταλήγοντας έτσι σε προτεινόμενη συνολική χρηματοδοτική ενίσχυση από το Ταμείο ύψους 8 154 899 EUR.

 

Συμπέρασμα

Το συνολικό ποσό που προτείνεται να κινητοποιηθεί για τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία ανέρχεται σε 293 551 794 EUR. Αυτό απαιτεί τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2019 μέσω σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ 3/2019), με στόχο την αύξηση της γραμμής του προϋπολογισμού 13 06 01 «Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία» κατά το προαναφερθέν ποσό τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών.

Το συνολικό ποσό που ήταν διαθέσιμο στις αρχές του 2019 ανερχόταν σε 851 082 072 EUR, πρόκειται δηλαδή για το άθροισμα των κονδυλίων του 2019 ύψους 585 829 691 EUR και μέρους των κονδυλίων του έτους 2018 ύψους 265 252 381 EUR που παρέμεινε αδιάθετο και μεταφέρθηκε στο 2019.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση κινητοποίησης του 2019 και αφήνει διαθέσιμο ποσό 557 530 278 EUR για το υπόλοιπο του 2019, πολύ πάνω από το ποσό που απαιτείται να παρακρατηθεί εκ του νόμου έως την 1η Οκτωβρίου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΠΔΠ (25 % των ετήσιων κονδυλίων για το 2019, δηλαδή 146 457 423 EUR).

Ο εισηγητής υποστηρίζει τη χρήση κονδυλίων των ΕΔΕΤ από τα κράτη μέλη με σκοπό να ανασυγκροτηθούν οι πληγείσες περιφέρειες και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση την ανακατανομή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης έτσι όπως τη ζήτησε η Αυστρία για την ανασυγκρότηση αυτών των περιφερειών.

Ο εισηγητής συστήνει την ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, η οποία οδηγεί στην ταχεία κινητοποίηση των προαναφερθέντων ποσών, σε ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τα τρία ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

κ. Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: <Titre>Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης</Titre> <DocRef>(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))</DocRef>

Αξιότιμε κύριε Van Overtveldt,

Παραπέμφθηκε, για γνωμοδότηση, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD)). Όπως αντιλαμβάνομαι, σύντομα πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή.

 

Η εν λόγω πρόταση θα κινητοποιήσει το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εξής:

α) 8 192 300 EUR προς στήριξη της αντιμετώπισης των επανειλημμένων σφοδρών βροχοπτώσεων και εκτεταμένων πλημμυρών που έπληξαν τη βορειοανατολική περιφέρεια της Ρουμανίας το καλοκαίρι του 2018·

β) 277 204 595 EUR προς στήριξη της αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων που οδήγησαν σε κατολισθήσεις, πλημμύρες και πτώσεις δέντρων σε όλες σχεδόν τις ιταλικές περιφέρειες τη φθινοπωρινή περίοδο του 2018·

γ) 8 154 899 EUR προς στήριξη της αντιμετώπισης των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων που οδήγησαν σε πλημμύρες, σημαντικές ζημίες στα δάση, κατολισθήσεις και διακοπές ηλεκτροδότησης στην Καρινθία και το Ανατολικό Τιρόλο στην Αυστρία, τον Οκτώβριο του 2018.

 

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΤΑΕΕ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της εν λόγω επιτροπής δεν έχει αντίρρηση για αυτή την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Younous Omarjee

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

[2] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

[3] ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

[5] Απόφαση (ΕΕ) 2019/420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 77I της 20.3.2019, σ. 1).

[7] ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

[8]ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

[9] Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

 Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου