Procedura : 2019/2023(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0002/2019

Teksty złożone :

A9-0002/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2019 - 9.3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0013

<Date>{05/09/2019}5.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0002/2019</NoDocSe>
PDF 211kWORD 61k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Komisja Budżetowa</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Siegfried Mureşan</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii

(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

 uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[1],

 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020[2], w szczególności jego art. 10,

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3], w szczególności jego pkt 11,

 uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0002/2019),

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję jako znak solidarności Unii z obywatelami i regionami Unii dotkniętymi klęskami żywiołowymi;

2. podkreśla pilną potrzebę udostępnienia pomocy finansowej za pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej („funduszu”) regionom Unii dotkniętym klęskami żywiołowymi w 2018 r.;

3. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji[4] z dnia 7 marca 2019 r. dotyczący zmiany Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności jako kluczowego narzędzia służącego wzmocnieniu zdolności Unii w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, z pulą środków finansowych na okres finansowania 2021–2027 odpowiadającą poziomowi ambicji określonemu w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420[5] oraz zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027[6]; jest przekonany, że fundusz i Unijny Mechanizm Ochrony Ludności powinny uzupełniać działania w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym w państwach członkowskich, przygotowania do nich i reagowania na nie;

4. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[7], w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[8], w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2) Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013[9].

(3) W dniu 7 września 2018 r. Rumunia złożyła wniosek o uruchomienie środków z funduszu w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, które spowodowały rozległe powodzie.

(4) W dniu 20 grudnia 2018 r. Włochy złożyły wniosek o uruchomienie środków z funduszu w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi.

(5) W dniu 14 stycznia 2019 r. Austria złożyła wniosek o uruchomienie środków z funduszu w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi.

(6) Wnioski Rumunii, Włoch i Austrii spełniają warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu ustanowione w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(7) W związku z tym należy uruchomić środki z funduszu, aby zapewnić wkład finansowy dla Rumunii, Włoch i Austrii.

(8) Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie środków z funduszu, niniejsza decyzja powinna zacząć być stosowana z dniem jej przyjęcia.

PRZYMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2019 uruchamia się środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, aby udostępnić następujące kwoty w formie środków na zobowiązania i środków na płatności:

a) 8 192 300 EUR dla Rumunii;

b) 277 204 595 EUR dla Włoch;

c) 8 154 899 EUR dla Austrii.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia ... [data przyjęcia].

Sporządzono w ...

 

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady


UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (zwanego dalej „funduszem”) w celu udzielenia pomocy finansowej w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, które miały miejsce w 2018 r. w Rumunii, we Włoszech i w Austrii.

Rumunia – powodzie

Latem 2018 r. uporczywe i obfite opady deszczu w Regionie Północno-Wschodnim Rumunii wywołały ogromną powódź we wszystkich sześciu okręgach tego regionu, która wyrządziła znaczne szkody w infrastrukturze, takiej jak wały, tamy, drogi, mosty, systemy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, systemy przesyłu energii elektrycznej i gazu, systemy zaopatrzenia w wodę pitną i systemy nawadniania, a także szkoły i inne budynki publiczne. Odnotowano również znaczne straty w rolnictwie oraz szkody w prywatnych gospodarstwach domowych.

W swoim wniosku, który wpłynął do Komisji dnia 7 września 2018 r., władze Rumunii oszacowały łączną wartość bezpośrednich szkód na 196,8 mln EUR lub 1,24 % PKB regionu dotkniętego klęską, tj. poniżej wartości progowej uruchomienia środków z FSUE w regionie na poziomie NUTS 2 (1,5 % regionalnego PKB). W zmienionym wniosku złożonym dnia 9 października 2018 r. i uzupełnionym dnia 14 grudnia 2018 r. szacunkowa wartość szkód została podniesiona do 327,7 mln EUR lub 2,07 % regionalnego PKB, co oznacza, że klęska kwalifikuje się jako „regionalna klęska żywiołowa” w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie FSUE.

Władze rumuńskie oszacowały całkowity koszt kwalifikowalnych zasadniczych działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie – zgodnie z art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia – na kwotę 294 mln EUR, której największa część przypada na koszty zabezpieczenia infrastruktury ochronnej (wałów) i przywrócenia infrastruktury transportowej.

Region dotknięty klęską zalicza się do kategorii „regionów słabiej rozwiniętych” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na okres finansowania 2014–2020. Władze Rumunii nie wyraziły zamiaru przeniesienia środków z programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową. Nie wnioskowano o zaliczkę.

Zgodnie z dotychczasową praktyką Komisja proponuje zastosowanie wskaźnika 2,5 % łącznej wartości bezpośrednich szkód w przypadkach poniżej progu interwencji w razie „poważnej klęski żywiołowej” (tj. 0,6 % DNB lub 3 mld EUR w cenach z 2011 r., w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa). Całkowita kwota proponowanej pomocy wynosi zatem 8 192 300 EUR.

 

Włochy – ekstremalne zdarzenia pogodowe

Jesienią 2018 r. ekstremalne zdarzenia pogodowe dotknęły prawie wszystkie włoskie regiony – od północy po południe – wywołując osunięcia ziemi i powodzie oraz przewracając drzewa, wskutek czego 34 osoby zginęły, a 1 osoba zaginęła. Szkody materialne obejmowały poważne przerwy w sieci drogowej i rzecznej, szkody dla budynków publicznych i prywatnych, przerwane sieci przesyłu energii elektrycznej i gazu oraz znaczne straty w gospodarce drzewnej i w turystyce. Z meteorologicznego punktu widzenia te zdarzenia pogodowe można uznać za jedno zdarzenie.

W swoim wniosku z dnia 20 grudnia 2018 r., zaktualizowanym dnia 27 marca 2019 r., władze Włoch oszacowały szkody na 6,6 mld EUR (kwota zaktualizowana), co odpowiada 192 % wartości progowej mającej zastosowanie do Włoch. Te protokoły szkód zostały potwierdzone na podstawie sprawozdań w ramach szybkiej kartografii Copernicus i bazy danych Europejskiego Laboratorium Silnych Sztormów. W związku z tym wniosek ten spełnia kryteria „poważnej klęski żywiołowej”, określone w art. 2 ust. 2 odnośnego rozporządzenia.

Koszt działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie oszacowano na ponad 1 700 mln EUR, z czego największa część przypada na zabezpieczenie infrastruktury ochronnej.

Trzy z regionów dotkniętych klęską (Kalabria, Kampania i Sycylia) są „regionami słabiej rozwiniętymi” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, dwa z nich to „regiony w okresie przejściowym” (Abruzja i Sardynia), a pozostałe 9 to „regiony lepiej rozwinięte”. Nie zgłoszono zamiaru przeniesienia środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na działania związane z odbudową.

Zgodnie z wcześniejszą praktyką Komisja uważa, że pomoc powinna być progresywna, dlatego proponuje zastosowanie wskaźnika 2,5 % do części szkód poniżej progu interwencji w razie „poważnej klęski żywiołowej” oraz 6 % do części szkód przekraczających ten próg. Całkowita kwota proponowanej pomocy wynosi zatem 277 204 595 EUR.

 

Austria – ekstremalne zdarzenia pogodowe

W październiku 2018 r. w Karyntii i w Tyrolu Wschodnim na południu Austrii wystąpiły takie same zjawiska meteorologiczne, które nawiedziły Włochy. Intensywne opady deszczu i huragany doprowadziły do powodzi, poważnych szkód w lasach, osunięć ziemi i przerw w dostawie prądu.

Dnia 14 stycznia 2019 r. władze austriackie złożyły wniosek o wkład z funduszu i zaktualizowały go w dniu 20 lutego 2019 r. Łączna wartość bezpośrednich szkód szacowana na 326,2 mln EUR jest niższa od progu „poważnych klęsk” mającego zastosowanie do Austrii w 2018 r. oraz progu „klęski regionalnej” wynoszącego 1,5 % regionalnego PKB. Ponieważ klęska została spowodowana takimi samymi warunkami meteorologicznymi jak poważna klęska żywiołowa we Włoszech, wniosek kwalifikuje się zgodnie z tzw. przepisem państwa ościennego zawartym w art. 2 ust. 4 rozporządzenia.

Władze austriackie oszacowały koszt działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie na kwotę 214,5 mln EUR, której największa część obejmuje środki służące zabezpieczeniu wałów rzecznych i zapobieganiu erozji gleby.

Regiony dotknięte klęską to „regiony lepiej rozwinięte” w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Władze austriackie nie zwróciły się o wypłatę zaliczki, ale zadeklarowały zamiar wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na środki ochronne służące odtworzeniu lasów.

Komisja proponuje zastosowanie standardowego wskaźnika 2,5 % w przypadku klęsk w ramach przepisu „państwa ościennego”, dzięki czemu proponowany całkowity wkład finansowy z funduszu wyniesie 8 154 899 EUR.

 

Podsumowanie

Łączna kwota, która ma zostać uruchomiona na rzecz Rumunii, Włoch i Austrii, wynosi 293 551 794 EUR. Wymaga to zmiany w budżecie na 2019 r. poprzez projekt budżetu korygującego (PBK 3/2019), którego celem jest zwiększenie linii budżetowej 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o powyższą kwotę zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności.

Łączna kwota dostępna na początku 2019 r. wynosiła 851 082 072 EUR i stanowiła sumę przydziału na 2019 r. w wysokości 585 829 691 EUR oraz części przydziału na 2018 r. w wysokości 265 252 381 EUR, której nie wykorzystano i którą przeniesiono na 2019 r.

Jest to pierwsza decyzja o uruchomieniu środków w 2019 r. Do dyspozycji na pozostałą część 2019 r. pozostaje kwota 557 530 278 EUR, czyli znacznie powyżej kwoty wymaganej prawnie do dnia 1 października 2019 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie WRF (25 % rocznego przydziału środków na 2019 r., tj. 146 457 423 EUR).

Sprawozdawca opowiada się za tym, aby państwa członkowskie wykorzystywały fundusze strukturalne i inwestycyjne na odbudowę regionów dotkniętych klęską, oraz zwraca się do Komisji, aby wsparła i szybko zatwierdziła przeniesienie środków w ramach umowy o partnerstwie, o którą wystąpiła Austria w celu odbudowy tych regionów.

Sprawozdawca zaleca szybkie zatwierdzenie wniosku dotyczącego decyzji Komisji dołączonego do niniejszego sprawozdania, co doprowadzi do szybkiego uruchomienia powyższych kwot i będzie wyrazem europejskiej solidarności z trzema państwami członkowskimi dotkniętymi klęską żywiołową.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz. Pan Van Overtveldt

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

BRUKSELA

Przedmiot: <Titre>Opinia w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej</Titre> <DocRef>(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))</DocRef>

Szanowny Panie Van Overtveldt!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD)). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje wkrótce przyjęcie sprawozdania w tej sprawie.

 

Niniejszy wniosek przewiduje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w następujący sposób:

a) 8 192 300 EUR na wsparcie reakcji na powtarzające się intensywne opady deszczu i ogromne powodzie w północno-wschodnim regionie Rumunii latem 2018 r.;

b) 277 204 595 EUR na wsparcie reakcji na ekstremalne zdarzenia pogodowe, które jesienią 2018 r. doprowadziły do osunięć ziemi, powodzi i powalenia drzew w prawie wszystkich regionach Włoch;

c) 8 154 899 EUR na wsparcie reakcji na intensywne opady deszczu i huragany prowadzące do powodzi, znacznych szkód w lasach, osunięć ziemi i przerw w dostawie prądu w Karyntii i Tyrolu Wschodnim w Austrii w październiku 2018 r.

 

Zasady dotyczące wkładów finansowych z FSUE określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

 

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

 

Z wyrazami szacunku

Younous Omarjee


 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

3.9.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

35

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

[2] Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

[3] Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

[5] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 77I z 20.3.2019 r., s. 1.).

[7] Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

[8] Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

[9]  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

 Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności