Betänkande - A9-0002/2019Betänkande
A9-0002/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike

5.9.2019 - (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Siegfried Mureşan

Förfarande : 2019/2023(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0002/2019
Ingivna texter :
A9-0002/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike

(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

 med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond[1],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2], särskilt artikel 10,

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning,[3] särskilt punkt 11,

 med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0002/2019).

1. Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett tecken på unionens solidaritet med unionens medborgare och regioner som har drabbats av naturkatastrofer.

2. Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att frigöra finansiellt stöd via Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) till regioner som drabbats av naturkatastrofer i unionen under 2018.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag[4] av den 7 mars 2019 om ändring av EU:s civilskyddsmekanism som ett centralt verktyg för att stärka EU:s kapacitet för katastrofriskhantering, med en finansieringsram för finansieringsperioden 2021–2027 som motsvarar den ambitionsnivå som fastställs i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/420[5] och i linje med Europaparlamentets resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027[6]. Parlamentet är övertygat om att fonden och EU:s civilskyddsmekanism bör gå hand i hand för att förebygga, förbereda sig inför och bemöta naturkatastrofer i medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond till stöd för Österrike, Italien och Rumänien

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond[7], särskilt artikel 4.3.

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[8], särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa solidaritet med befolkningen i katastrofdrabbade regioner.

(2) Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 500 000 000 euro per år (i 2011 års priser)[9].

(3) Den 7 september 2018 lämnade Rumänien in en ansökan om utnyttjande av fonden med anledning av extrem väderlek som orsakat omfattande översvämningar.

(4) Den 20 december 2018 lämnade Italien in en ansökan om utnyttjande av fonden med anledning av extrem väderlek.

(5) Den 14 januari 2019 lämnade Österrike in en ansökan om utnyttjande av fonden med anledning av extrem väderlek.

(6) Rumäniens, Italiens och Österrikes ansökningar uppfyller villkoren för finansiellt bidrag från fonden i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2012/2002.

(7) Fonden bör därför tas i anspråk för att ge finansiellt bidrag till Rumänien, Italien och Österrike.

(8) För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för unionens allmänna budget för 2019 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk enligt följande vad gäller åtagande- och betalningsbemyndiganden:

a) Ett belopp på 8 192 300 euro ska tillhandahållas Rumänien.

b) Ett belopp på 277 204 595 euro ska tillhandahållas Italien.

c) Ett belopp på 8 154 899 euro ska tillhandahållas Österrike.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med ... [dagen för antagandet av detta beslut].

Utfärdat i …

 

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar


MOTIVERING

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas för att bevilja finansiellt stöd till följd av extrem väderlek under 2018 i Rumänien, Italien och Österrike.

Rumänien – översvämningar

Sommaren 2018 ledde upprepade kraftiga regn i Rumäniens nordöstra region till stora översvämningar i regionens alla sex län med betydande skador på infrastruktur, t.ex. dammar, diken, vägar, broar, vattenreningssystem och avloppssystem, el- och gasdistribution, dricksvattenförsörjning och bevattningssystem, skolor och andra offentliga byggnader. Det förekom också stora förluster inom jordbruket och skador för privata hushåll.

I sin ansökan, som kommissionen mottog den 7 september 2018, uppskattade de rumänska myndigheterna totalvärdet på de direkta skadorna till 196,8 miljoner euro eller 1,24 % av den berörda regionens BNP, dvs. under tröskelvärdet (1,5 % av regionens BNP) för att utnyttja solidaritetsfonden i en Nuts 2-region. I den reviderade ansökan som lämnades in den 9 oktober 2018 och som kompletterades den 14 december 2018 ökade uppskattningen av värdet på skadorna till 327,7 miljoner euro eller 2,07 % av regionens BNP, vilket innebär att katastrofen kan betecknas som en ”regional naturkatastrof” i den mening som avses i artikel 2.3 i förordningen om solidaritetsfonden.

De rumänska myndigheterna uppskattade den totala kostnaden för nödvändiga nöd- och återställningsinsatser som är bidragsberättigande i enlighet med artikel 3.2 i förordningen till 294 miljoner euro, varav den största delen avser kostnader för skyddande infrastruktur (vallar) och återställande av transportinfrastruktur.

Den drabbade regionen ingår i kategorin ”mindre utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna för finansieringsperioden 2014–2020. De rumänska myndigheterna meddelade inte kommissionen sin avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återuppbyggnadsåtgärder. Inga förskott begärdes.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man tillämpar en procentsats på 2,5 % av de totala direkta skadorna för fall som är under tröskelvärdet för större katastrofer (dvs. 0,6 % av BNI eller 3 miljarder euro i 2011 års priser, beroende på vad som är lägst). Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 8 192 300 euro.

Italien - extrem väderlek

Hösten 2018 drabbades nästan alla italienska regioner, från norr till söder, av extrem väderlek, vilket gav upphov till jordskred, översvämningar och fallna träd, som resulterade i 34 dödsfall och 1 saknad person. De materiella skadorna omfattade allvarliga störningar på väg- och flodnäten, skador på offentliga och privata byggnader, avbrott i el- och gasnät samt betydande förluster för den skogsrelaterade ekonomin och turismen. Dessa väderförhållanden kan betraktas som en enskild händelse ur en meteorologisk synvinkel.

I sin ansökan av den 20 december 2018, som uppdaterades den 27 mars 2019, uppskattade de italienska myndigheterna skadorna till 6,6 miljarder euro (uppdaterat belopp), vilket motsvarar 192 % av det tröskelvärde som gäller för Italien. Dessa skaderapporter bekräftades av rapporter från Copernicustjänsten för snabb kartläggning och uppgifter från European Severe Storms Laboratory. Detta innebär att ansökan uppfyller kriterierna för en ”större naturkatastrof” i den mening som avses i artikel 2.2 i förordningen.

Kostnaderna för nöd- och återställningsinsatser uppskattades till över 1 700 miljoner euro, varav den största delen avser kostnader för skyddande infrastruktur.

Tre av de drabbade regionerna (Kalabrien, Kampanien och Sicilien) är ”mindre utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna, två (Abruzzerna och Sardinien) är ”övergångsregioner” medan de nio övriga regionerna är ”mer utvecklade regioner”. Ingen avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återställningsåtgärder meddelades.

Enligt tidigare praxis anser kommissionen även här att stödet bör vara progressivt och föreslår att man tillämpar en procentsats på 2,5 % på den del av skadorna som ligger under tröskelvärdet för ”större naturkatastrofer” och 6 % på den del av skadorna som överstiger tröskelvärdet. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 277 204 595 euro.

Österrike – extrem väderlek

I oktober 2018 drabbades regionerna Kärnten och Östtyrolen i södra Österrike av samma meteorologiska fenomen som drabbat Italien. Kraftiga regn och stormvindar orsakade översvämningar, stora skador på skogar, jordskred och strömavbrott.

De österrikiska myndigheterna ansökte om bidrag från fonden den 14 januari 2019 och uppdaterade sin ansökan den 20 februari 2019. Det uppskattade totalvärdet på de direkta skadorna uppgår till 326,2 miljoner euro, vilket ligger under det tröskelvärde för ”större katastrofer” som är tillämpligt för Österrike för 2018 liksom tröskelvärdet för ”regionala katastrofer” på 1,5 % av regionens BNP. Eftersom katastrofen orsakades av samma meteorologiska förhållanden som den större katastrofen i Italien är ansökan bidragsberättigande enligt den så kallade grannlandsbestämmelsen i artikel 2.4 i förordningen.

De österrikiska myndigheterna uppskattade kostnaden för nödvändiga nöd- och återställningsinsatser till 214,5 miljoner euro, varav den största delen avser åtgärder för att säkra flodvallar och förebygga jorderosion.

De drabbade regionerna tillhör kategorin ”mer utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna. De österrikiska myndigheterna har inte begärt någon förskottsutbetalning, men har förklarat att de avser att använda medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att återskapa skyddsskogarna.

Kommissionen föreslår att man tillämpar den normala satsen på 2,5 % för katastrofer i enlighet med grannlandsbestämmelsen och föreslår därmed ett totalt finansiellt bidrag från fonden på 8 154 899 euro.

Slutsats

Det totala föreslagna belopp som ska tas i anspråk för Rumänien, Italien och Österrike uppgår till 293 551 794 euro. För detta krävs en ändring av budgeten för 2019 i form av ett förslag till ändringsbudget (nr 3/2019) i syfte att utöka artikel 13 06 01 Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin med det ovan nämnda beloppet i både åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Det totala tillgängliga beloppet i början av 2019 uppgick till 851 082 072 euro, dvs. 2019 års anslag på 585 829 691 euro och den del av 2018 års anslag på 265 252 381 euro som inte utnyttjats och som förts över till 2019.

Detta är det första beslutet om utnyttjande under 2019 och ett belopp på 557 530 278 euro finns kvar för återstoden av 2019, vilket är mycket mer än det belopp som enligt bestämmelserna ska finnas kvar till den 1 oktober 2019 i enlighet med artikel 10.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen (25 % av anslagen för 2019, dvs. 146 457 423 euro).

Föredraganden stöder de medlemsstater som använder de europeiska struktur- och investeringsfonderna för återuppbyggnad i de drabbade regionerna, och uppmanar kommissionen att stödja och snabbt godkänna Österrikes begäran om omfördelning av partnerskapsavtalet för återuppbyggnad av dessa regioner.

Föredraganden rekommenderar ett snabbt godkännande av kommissionens förslag till beslut, som bifogas detta betänkande, vilket leder till ett snabbt utnyttjande av de ovan nämnda beloppen, som ett tecken på Europas solidaritet med de tre berörda medlemsstaterna.

 

 

 

BILAGA – SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Till ordföranden

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond till stöd för Rumänien, Italien och Österrike (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD)) har överlämnats för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag inom kort ska antas av budgetutskottet.

Förslaget innebär att Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk enligt följande:

a) 8 192 300 EUR för insatser till följd av upprepade kraftiga regn och omfattande översvämningar i Rumäniens nordöstra regioner under sommaren 2018.

b) 277 204 595 EUR för insatser till följd av extrema väderförhållanden som orsakade jordskred, översvämningar och fallna träd i nästan alla italienska regioner under hösten 2018.

c) 8 154 899 EUR för insatser till följd av kraftiga regn och stormvindar som orsakade översvämningar, betydande skador på skogar, jordskred och strömavbrott i Kärnten och östtyrolen i Österrike i oktober 2018.

Reglerna för ekonomiskt stöd från solidaritetsfonden fastställs i rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska unionens solidaritetsfond utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Younous Omarjee

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

3.9.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 13 september 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy