ДОКЛАД относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия

6.9.2019 г. - (07290/2019 – C8‑0154/2019 – 2019/0806(CNS)) - *

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Хуан Фернандо Лопес Агилар
(Опростена процедура — член 52, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2019/0806(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0003/2019
Внесени текстове :
A9-0003/2019
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия

(07290/2019 – C8‑0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на Съвета (07290/2019),

 като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0154/2019),

 като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност[1], и по-специално член 33 от него,

 като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9‑0003/2019),

1. одобрява проекта на Съвета;

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия

Позовавания

07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS)

Дата на консултация с Парламента

3.4.2019 г.

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

LIBE

4.4.2019 г.

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Juan Fernando López Aguilar

24.7.2019 г.

 

 

 

Опростена процедура — дата на решението

11.7.2019 г.

Разглеждане в комисия

4.9.2019 г.

 

 

 

Дата на приемане

4.9.2019 г.

 

 

 

Дата на внасяне

9.9.2019 г.

 

 

Последно осъвременяване: 12 септември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност