BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Irlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

6.9.2019 - (07290/2019 – C8‑0154/2019 – 2019/0806(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Juan Fernando López Aguilar
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 52, stk. 1)

Procedure : 2019/0806(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0003/2019
Indgivne tekster :
A9-0003/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Irlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

(07290/2019 – C8‑0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets udkast (07290/2019),

 der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0154/2019),

 der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/JHA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet[1], særlig artikel 33,

 der henviser til forretningsordenens artikel 82,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0003/2019),

1. godkender Rådets udkast;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rådets gennemførelsesafgørelse om iværksættelse af automatiseret udveksling af data fra køretøjsregistre i Irland

Referencer

07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS)

Dato for høring af EP

3.4.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

4.4.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Juan Fernando López Aguilar

24.7.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

11.7.2019

Behandling i udvalg

4.9.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.9.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

9.9.2019

 

 

Seneste opdatering: 11. september 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik