Διαδικασία : 2019/0806(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0003/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0003/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2019 - 6.3
CRE 17/09/2019 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0010

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0003/2019</NoDocSe>
PDF 164kWORD 53k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία</Titre>

<DocRef>(07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Juan Fernando López Aguilar</Depute>

(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία

(07290/2019 – C9-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (07290/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0154/2019),

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος[1], και ιδίως το άρθρο 33,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0003/2019),

1. εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2. καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία

Έγγραφα αναφοράς

07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

3.4.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

4.4.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Juan Fernando López Aguilar

24.7.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

11.7.2019

Εξέταση στην επιτροπή

4.9.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.9.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

9.9.2019

 

 

[1] ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου