Ziņojums - A9-0003/2019Ziņojums
A9-0003/2019

ZIŅOJUMS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

6.9.2019 - (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS)) - *

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Juan Fernando López Aguilar
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 52. panta 1. punkts)

Procedūra : 2019/0806(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0003/2019
Iesniegtie teksti :
A9-0003/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

(07290/2019 – C9-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes projektu (07290/2019),

 ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0154/2019),

 ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību[1], un jo īpaši tā 33. pantu,

 ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

 ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9‑0003/2019),

1. apstiprina Padomes projektu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

Atsauces

07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

3.4.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

4.4.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Juan Fernando López Aguilar

24.7.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

11.7.2019

Izskatīšana komitejā

4.9.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.9.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

9.9.2019

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. septembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika