Procedure : 2019/0806(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0003/2019

Ingediende teksten :

A9-0003/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/09/2019 - 6.3
CRE 17/09/2019 - 6.3

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0010

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0003/2019</NoDocSe>
PDF 155kWORD 53k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland</Titre>

<DocRef>(07290/2019 – C8‑0154/2019 – 2019/0806(CNS))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken</Commission>

Rapporteur: <Depute>Juan Fernando López Aguilar</Depute>

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 52, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland

(07290/2019 – C8‑0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

 gezien het ontwerp van de Raad (07290/2019),

 gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0154/2018),

 gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit[1], en met name artikel 33,

 gezien artikel 82 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9‑0003/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland

Document- en procedurenummers

07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS)

Datum raadpleging EP

3.4.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

LIBE

4.4.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Juan Fernando López Aguilar

24.7.2019

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

11.7.2019

Behandeling in de commissie

4.9.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

4.9.2019

 

 

 

Datum indiening

9.9.2019

 

 

[1] PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 10 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid