Förfarande : 2019/0806(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0003/2019

Ingivna texter :

A9-0003/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/09/2019 - 6.3
CRE 17/09/2019 - 6.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0010

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0003/2019</NoDocSe>
PDF 155kWORD 53k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland</Titre>

<DocRef>(07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor</Commission>

Föredragande: <Depute>Juan Fernando López Aguilar</Depute>

(Förenklat förfarande – artikel 52.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland

(07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets utkast (07290/2019),

 med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0154/2019),

 med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet[1], särskilt artikel 33,

 med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0003/2019).

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland

Referensnummer

07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

3.4.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

LIBE

4.4.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Juan Fernando López Aguilar

24.7.2019

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

11.7.2019

Behandling i utskott

4.9.2019

 

 

 

Antagande

4.9.2019

 

 

 

Ingivande

9.9.2019

 

 

[1] EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

Senaste uppdatering: 12 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy