Процедура : 2019/2022(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0004/2019

Внесени текстове :

A9-0004/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Приети текстове :

P9_TA(2019)0012

<Date>{05/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0004/2019</NoDocSe>
PDF 196kWORD 50k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“</Titre>

<DocRef>(11731/2019 – C9‑0112/2019 – 2019/2022(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Комисия по бюджети</Commission>

Докладчик: <Depute>Джон Хауърт</Depute>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“

(11731/2019 – C9‑0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[1], и по-специално член 18, параграф 3 и член 44 от него,

 като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет на 12 декември 2018 г.[2],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020[3],

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[4],

 като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз[5],

 като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 2/2019, приет от Комисията на 15 май 2019 г. (COM(2019)0320),

 като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019, приета от Съвета на 3 септември 2019 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (11731/2019 – C9‑ 0112/2019),

 като взе предвид членове 94 и 96 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0004/2019),

A. като има предвид, че по настояване на Парламента той и Съветът взеха решение в контекста на бюджетната процедура за 2019 г. за предоставяне на бюджетни средства в размер на 100 милиона евро в коригиращ бюджет за 2019 г. с цел укрепване на програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм“; Парламентът и Съветът приканиха Комисията да представи този коригиращ бюджет, който няма да съдържа други елементи, веднага след приключването на техническите корекции по Многогодишната финансова рамка за 2020 г., включително на изчислението на общия марж за поетите задължения, през пролетта на 2019 година;

Б. като има предвид, че съответно Комисията предложи изменение на бюджета за 2019 г., за да се отрази това споразумение;

В. като има предвид, че Комисията предложи да бъдат отпуснати допълнително 80 милиона евро за укрепване на „Хоризонт 2020“ и допълнителни 20 милиона евро за бюджета на „Еразъм +“; като има предвид, че в споразумението относно бюджета за 2019 г. не е посочено какъв дял има всеки от тези инструменти в общото увеличение на средствата;

Г. като има предвид, че в рамките на увеличението на средствата за „Хоризонт 2020“ Комисията предложи да бъдат отпуснати допълнително 34,6 милиона евро за предвидената за „Хоризонт 2020“ бюджетна позиция 08 02 03 04 „Постигане на европейска транспортна система, която е ефективна откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко“, за да се увеличат средствата за планираните за 2019 г. действия срещу изменението на климата, по-специално за усъвършенстване на акумулаторите и екологосъобразните превозни средства и за екологизиране на въздухоплаването, както и да бъдат отпуснати допълнително 45,4 милиона евро за предвидената за „Хоризонт 2020“ бюджетна позиция 08 02 01 02 „Засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии“ с цел увеличаване на средствата за темите „Водещо до пробив производство на енергия с нулеви емисии за пълна декарбонизация“ и „Технологии, свързани с енергетиката и изменението на климата“;

Д. като има предвид, че Комисията предложи засилване на финансирането за основните дейности за мобилност в рамките на „Еразъм +“, и по-специално тези в областта на висшето образование и професионалното образование и обучение, както и за центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение; като има предвид, че Комисията предложи също част от допълнителните средства да бъде насочена към инициативите за европейските университети, които са основно действие, разработено наскоро в рамките на европейското пространство за образование до 2025 г., с цел насърчаване на високи постижения, иновации и приобщаване в областта на висшето образование в цяла Европа;

1. отбелязва, че проектът на коригиращ бюджет № 2/2019, представен от Комисията, който е предназначен за осигуряването на допълнителни бюджетни кредити за поети задължения в размер на 100 милиона евро за „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“, отразява споразумението, постигнато между Парламента и Съвета в рамките на преговорите по бюджета за 2019 г.; отбелязва, че на този етап не е предложено увеличение на бюджетните кредити за плащания;

2. отбелязва, че предвид профилите на програмите, въпреки че може да не е необходимо да се увеличат бюджетните кредити за плащания за „Хоризонт 2020“ до края на 2019 г., увеличените бюджетни кредити за поети задължения за „Еразъм +“ най-вероятно ще трябва да бъдат съпътствани от увеличени бюджетни кредити за плащания през тази година; изисква от Комисията да уведоми бюджетния орган как възнамерява да покрие тези потребности от увеличени плащания;

3. одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019;

4. възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 2/2019 е окончателно приет, и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на другите заинтересовани институции и органи, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

 


<Titre>Писмо от Сабине Ферхайен, председател на комисията по култура и образование, до г-н Йохан ван Овертвелд, председател на комисията по бюджети</Titre>

 

 

 

До г-н Йохан ВАН ОВЕРТВЕЛД

Председател на комисията по бюджети

WIB 02M029

 

 

IPOL-COM-CULT D (2019) 26164

 

 

 

Уважаеми г-н Председател,

 

На 15 май 2019 г. Европейската комисия публикува проект на коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет на Съюза за 2019 г. ПКБ № 2/2019 дава израз на споразумението, постигнато по време на помирителната процедура, за предоставяне на допълнителни 100 милиона евро за програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“ през 2019 г. Във връзка с това комисията по култура и образование би искала чрез настоящото писмо да предаде на комисията по бюджети своята оценка на ПКБ № 2/2019.

По отношение на предложението на Комисията за разпределяне на допълнителните средства между „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“ в съотношение 80:20, комисията по култура и образование (комисията CULT) счита, че то отразява приблизителното съотношение между бюджетните кредити за двете програми, тъй като финансовият пакет за „Хоризонт 2020“ е приблизително пет пъти по-голям от този за „Еразъм +“. Освен това нашите обсъждания с Комисията показаха, че поради естеството на финансирането по програма „Еразъм +“ би било изключително трудно тази програма да поеме по-високи равнища на финансиране от допълнителните 20 милиона евро, предложени в ПКБ 2/2019 на толкова късен етап през годината. Комисията CULT може да подкрепи предложеното разпределение на финансирането.

Също така в обяснителния меморандум на ПКБ № 2/2019 се посочват действията, за които Комисията възнамерява да изразходва допълнителните ресурси. Комисията CULT безрезервно приветства използването на финансиране за засилване на основните дейности за мобилност в областта на висшето образование и професионалното образование и обучение. Въпреки това бихме искали да отбележим нашата загриженост за това, че Комисията възнамерява да използва част от допълнителните средства за насърчаване на финансирането на пилотни инициативи в европейските университети и в центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение.

За по-голяма яснота следва да се изтъкне, че тази загриженост не е коментар по същество нито на двете инициативи, нито на валидността на пилотното изпълнение на нови идеи. Важно е по-скоро да се подчертае, че и двете инициативи са предложени за следващото поколение програми „Еразъм +“ от 2021 до 2027 г., но не са включени в съществуващата програма. Въпреки това те се финансират в рамките на работната програма за 2019 г., като средствата за европейските университети достигат 30 милиона евро още преди допълнителното финансиране, предвидено в проекта за коригиращ бюджет. Решението за тяхното финансиране, взето в рамките на работната програма, представлява ясен допълнителен политически избор, допълващ основния акт.

 

Както знаете, такива допълнителни политически решения могат да бъдат приемани само чрез делегирани актове, в който процес двата законодателни органа имат надзорни правомощия, а не чрез актове за изпълнение, тъй като тези решения не се отнасят само до изпълнението. Комисията CULT възнамерява да коригира това положение в следващото поколение програми, като гарантира, че политическите приоритети се определят от законодателните органи в съответствие с Договора.

Вярваме, че горните съображения са ясни и оставаме на Ваше разположение по всички въпроси, които може да имате, както и по необходимите последващи действия.

 

С уважение,

 

 

 

 

Сабине ВЕРХАЙЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копие до:  Докладчик за бюджета за 2019 г. (очаква се потвърждение);

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

7

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

1

0

NI

Mislav Kolakušić

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

[1] ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

[2] ОВ L 67, 7.3.2019 г.

[3] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

[4] ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

[5] ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Последно осъвременяване: 23 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност