BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2019 for regnskabsåret 2019 – Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+

9.9.2019 - (11731/2019 – C9‑0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: John Howarth

Procedure : 2019/2022(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0004/2019
Indgivne tekster :
A9-0004/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2019 for regnskabsåret 2019 – Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+

(11731/2019 – C9‑0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[1], særlig artikel 18, stk. 3, og artikel 44,

 der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, vedtaget den 12. december 2018[2],

 der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[3],

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[4],

 der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter[5],

 der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 2/2019, vedtaget af Kommissionen den 15. maj 2019 (COM(2019)0320),

 der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2019, vedtaget af Rådet den 3. september 2019 og fremsendt samme dag til Europa-Parlamentet (11731/2019 – C9‑0112/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0004/2019),

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet og Rådet efter krav fra Parlamentet i forbindelse med budgetproceduren for 2019 besluttede at budgettere 100 mio. EUR i et ændringsbudget i 2019 for at styrke Horisont 2020 og Erasmus; der henviser til, at Parlamentet og Rådet opfordrede Kommissionen til at forelægge dette ændringsbudget, som ikke vil indeholde nogen andre elementer, så snart den tekniske justering af den flerårige finansielle ramme for 2020, herunder beregningen af den samlede margen for forpligtelser, er fuldført i foråret 2019;

B. der henviser til, at Kommissionen følgelig har foreslået at ændre budgettet for 2019 med henblik på at afspejle denne aftale;

C. der henviser til, at Kommissionen har foreslået at afsætte yderligere 80 mio. EUR til at styrke Horisont 2020 og yderligere 20 mio. EUR til Erasmus+; der henviser til, at der ikke i aftalen om budgettet for 2019 var anført noget om hvert instruments andel i den globale forhøjelse;

D. der henviser til, at Kommissionen inden for rammerne af styrkelsen af Horisont 2020 har foreslået at afsætte yderligere 34,6 mio. EUR til Horisont 2020 på budgetpost 08 02 03 04 Udvikling af et europæisk transportsystem, som er ressourceeffektivt, klima- og miljøvenligt, sikkert og problemfrit, for at styrke 2019-foranstaltningerne til bekæmpelse af klimaændringer, navnlig fremme af batterier, grønne køretøjer og grønnere luftfart, og yderligere 45,4 mio. EUR til Horisont 2020 på budgetpost 08 02 01 02 Styrkelse af forskning i fremtidige og opdukkende teknologier med henblik på at øge beløbet til emnerne "Gennembrud i energiproduktion med nulemission med henblik på fuldstændig dekarbonisering" og "Energi- og klimarelaterede teknologier";

E. der henviser til, at Kommissionen har foreslået en styrkelse af Erasmus+ og programmets vigtige mobilitetsaktiviteter, navnlig inden for videregående uddannelse og erhvervsrettet uddannelse samt til erhvervsekspertisecentre; der henviser til, at den også har foreslået, at en del af styrkelsen skal gå til de europæiske universiteter, en ny og grundlæggende foranstaltning, der er udviklet inden for rammerne af et europæisk uddannelsesområde senest i 2025 for at fremme ekspertise, innovation og inklusion i de videregående uddannelser i Europa;

1. noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 2/2019 som forelagt af Kommissionen, der har til hensigt at stille yderligere 100 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til rådighed for Horisont 2020 og Erasmus+ for at afspejle den aftale, der blev indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2019; bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er foreslået nogen forhøjelse af betalingsbevillingerne;

2. bemærker, at der – i betragtning af programmernes profiler, og selv om det måske ikke vil være nødvendigt at forhøje betalingsbevillingerne til Horisont 2020 inden udgangen af 2019, – sandsynligvis vil være behov for, at de øgede forpligtelsesbevillinger til Erasmus+ modsvares af øgede betalingsbevillinger allerede i år; anmoder Kommissionen om at underrette budgetmyndigheden om, hvordan den agter at dække disse øgede betalingsbehov;

3. godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2019;

4. pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 2/2019 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

BILAG: SKRIVELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET

 

Skrivelse fra Sabine Verheyen, formand for Kultur- og Uddannelsesudvalget, til Johan Van Overtveldt, formand for Budgetudvalget

 

 

 

Johan VAN OVERTVELDT

Formand for Budgetudvalget

WIB 02M029

 

 

IPOL-COM-CULT D (2019) 26164

 

 

 

Kære formand

 

Kommissionen offentliggjorde den 15. maj 2019 forslag til ændringsbudget nr. 2 til Unionens almindelige budget for 2019. FÆB 2/2019 omsætter den aftale, der blev indgået under forligsproceduren, om at stille yderligere 100 mio. EUR til rådighed for Horisont 2020 og Erasmus+-programmerne i 2019. Kultur- og Uddannelsesudvalget ønsker ved hjælp af nærværende skrivelse at forelægge BUDG-udvalget sin vurdering af FÆB 2/2019.

Med hensyn til Kommissionens forslag om at fordele de yderligere tildelinger mellem Horisont 2020 og Erasmus+ i forholdet 80-20 mener CULT-udvalget, at dette afspejler det omtrentlige forhold mellem budgetbevillingerne til de to programmer, eftersom finansieringsrammen for Horisont 2020 er ca. fem gange højere end den for Erasmus+. Endvidere har vi i vores drøftelser med Kommissionen gjort det klart, at det på grund af finansieringens art under Erasmus+ ville være yderst vanskeligt for programmet at absorbere flere midler end de yderligere 20 mio. EUR, der er foreslået i FÆB 2/2019, på et så sent tidspunkt på året. CULT-udvalget støtter således den foreslåede fordeling af midler.

FÆB 2/2019 fastlægger endvidere i begrundelsen, hvilke foranstaltninger Kommissionen agter at anvende de ekstra ressourcer på. CULT-udvalget ser uforbeholdent positivt på, at der anvendes midler til at fremme de vigtigste mobilitetsaktiviteter inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse. Ikke desto mindre vil vi gerne give udtryk for vores bekymring over, at Kommissionen har til hensigt at anvende nogle af de ekstra midler til at øge finansieringen af pilotinitiativer vedrørende europæiske universiteter og erhvervsekspertisecentre.

Af klarhedshensyn vedrører vores bekymring hverken værdien af de to initiativer eller det velbegrundede i at afprøve nye idéer. Det er derimod vigtigt at understrege, at begge initiativer foreslås til næste generation af Erasmus+-programmet fra 2021-2027, men ikke indgår i det nuværende program. Ikke desto mindre finansieres de gennem arbejdsprogrammet for 2019, nemlig de europæiske universiteter med et beløb på 30 mio. EUR allerede inden FÆB-supplementet. Beslutningen om at finansiere dem, som er truffet gennem arbejdsprogrammet, er klart et udtryk for et underordnet strategisk valg, som supplerer basisretsakten. 

 

Som bekendt kan sådanne underordnede strategiske valg kun vedtages ved hjælp af delegerede retsakter med tilsynsbeføjelser for begge lovgivere og ikke via gennemførelsesretsakter, da de ikke kun vedrører gennemførelsen. CULT-udvalget har til hensigt at rette op på denne situation i den næste generation af programmer ved at sikre, at de politiske prioriteter vedtages af lovgiverne, som det er traktatens hensigt.

Vi har tillid til, at ovenstående overvejelser er klare, og vi står til rådighed med hensyn til at svare på eventuelle spørgsmål, der måtte opstå, eller for en opfølgning.

 

Med venlig hilsen

 

 

 

 

Sabine VERHEYEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi:  Ordfører for 2019-budgettet (skal bekræftes)

 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

3.9.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

7

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

1

0

NI

Mislav Kolakušić

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 24. september 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik