ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 – Ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+»

9.9.2019 - (11731/2019 – C9‑0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: John Howarth

Διαδικασία : 2019/2022(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0004/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0004/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 – Ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+»

(11731/2019 – C9‑0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[1], και ιδίως το άρθρο 44,

 έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2018[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[3],

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[4],

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5],

 έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Μαΐου 2019 (COM(2019)0320),

 έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (11731/2019 – C9-0112/2019),

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0004/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν επιμονής του Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2019 να κινητοποιήσουν ποσό 100 εκατομμυρίων EUR σε διορθωτικό προϋπολογισμό το 2019 για την ενίσχυση των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» και «Erasmus+»· το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλει τον εν λόγω διορθωτικό προϋπολογισμό, ο οποίος δεν θα περιέχει άλλα στοιχεία, αφού ολοκληρωθεί η τεχνική αναπροσαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το 2020, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του 2019 ώστε να αντικατοπτρίζει αυτή τη συμφωνία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν επιπλέον 80 εκατομμύρια EUR για την ενίσχυση του προγράμματος Ορίζων 2020 και επιπλέον 20 εκατομμύρια EUR για τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Erasmus+»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2019 δεν δόθηκε καμία ένδειξη για το μερίδιο κάθε μέσου στη συνολική ενίσχυση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του «Ορίζων 2020», η Επιτροπή πρότεινε να διατεθεί πρόσθετο ποσό 34,6 εκατομμυρίων EUR στη θέση 08 02 03 04 Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και λειτουργεί απρόσκοπτα του προϋπολογισμού για το Ορίζων 2020, ώστε να ενισχυθούν το 2019 οι δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής που αφορούν συγκεκριμένα τις μπαταρίες, τα πράσινα οχήματα και τον οικολογικό προσανατολισμό των αερομεταφορών, και πρόσθετο ποσό 45,4 εκατομμυρίων EUR στη θέση 08 02 01 02 Ενίσχυση της έρευνας στις μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες του προϋπολογισμού για το «Ορίζων 2020», ώστε να αυξηθεί το ποσό για τα θέματα «Καινοτόμος παραγωγή ενέργειας με μηδενικές εκπομπές για την πλήρη απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές» και «Τεχνολογίες που σχετίζονται με την ενέργεια και κλιματική αλλαγή»·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να ενισχυθεί το «Erasmus+» για τις βασικές του δραστηριότητες κινητικότητας, ιδίως στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε επίσης μέρος της ενίσχυσης να διοχετευθεί στα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μια πρόσφατη και θεμελιώδης δράση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 με σκοπό την προώθηση της αριστείας, της καινοτομίας και της ένταξης στην ανώτατη εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη·

1. λαμβάνει υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αφορά αποκλειστικά την παροχή πρόσθετου ποσού 100 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το πρόγραμμα «Erasmus +», με σκοπό να αποτυπωθεί η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2019· σημειώνει ότι στο παρόν στάδιο δεν έχει προταθεί ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών·

2. σημειώνει ότι, δεδομένων των προφίλ των προγραμμάτων, ενώ ενδέχεται να μην χρειαστεί να ενισχυθούν οι πιστώσεις πληρωμών για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» έως το τέλος του 2019, οι ενισχυμένες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το «Erasmus +» θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να συνοδευτούν από αυξημένες πιστώσεις πληρωμών το τρέχον έτος· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να καλύψει αυτές τις αυξημένες ανάγκες πληρωμών·

3. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Επιστολή της κ. Sabine Verheyen, προέδρου της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, προς τον κ. Johan Van Overtveldt, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

 

 

 

κ. Johan VAN OVERTVELDT

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

WIB 02M029

 

 

IPOL-COM-CULT D (2019) 26164

 

 

 

Κύριε πρόεδρε,

 

στις 15 Μαΐου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019. Το ΣΔΠ 2/2019 υλοποιεί τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής για τη διάθεση επιπλέον ποσού 100 εκατομμυρίων ευρώ στα προγράμματα «Ορίζων 2020» και «Erasmus +» για το 2019. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας επιθυμεί, μέσω της παρούσας επιστολής, να διαβιβάσει στην επιτροπή BUDG την αξιολόγησή της για το ΣΔΠ 2/2019.

Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για κατανομή των πρόσθετων κονδυλίων μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του προγράμματος «Erasmus +» με βάση αναλογία 80-20, η επιτροπή CULT θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο αντικατοπτρίζεται η κατά προσέγγιση αναλογία των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τα δύο προγράμματα, δεδομένου ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι περίπου πενταπλάσιο από το κονδύλιο του «Erasmus +». Επιπλέον, οι συζητήσεις μας με την Επιτροπή κατέστησαν σαφές ότι, λόγω της φύσης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του «Erasmus +», θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για το πρόγραμμα να απορροφήσει υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ που προτάθηκαν στο ΣΔΠ 2/2019 σε τόσο προχωρημένο στάδιο του έτους. Κατά συνέπεια, η επιτροπή CULT μπορεί να υποστηρίξει την προτεινόμενη κατανομή της χρηματοδότησης.

Το ΣΔΠ 2/2019 ορίζει επίσης στην αιτιολογική έκθεση για ποιες δράσεις η Επιτροπή προτίθεται να δαπανήσει τους πρόσθετους πόρους. Η επιτροπή CULT χαιρετίζει ανεπιφύλακτα τη χρήση χρηματοδότησης για την τόνωση των βασικών δραστηριοτήτων κινητικότητας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωστόσο, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα πρόσθετα κονδύλια για να ενισχύσει τη χρηματοδότηση για πιλοτικές πρωτοβουλίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας.

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η ανησυχία αυτή δεν θέτει υπό αμφισβήτηση ούτε τα οφέλη των δύο πρωτοβουλιών ούτε την σκοπιμότητα της δοκιμαστικής εφαρμογής νέων ιδεών. Αντιθέτως, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αμφότερες οι πρωτοβουλίες προτείνονται για την επόμενη γενιά του προγράμματος «Erasmus +» από το 2021 έως το 2027, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο πρόγραμμα. Ωστόσο, χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα εργασίας του 2019 «Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια» με 30 εκατομμύρια ευρώ ήδη πριν από τις συμπληρωματικές πιστώσεις που διατίθενται μέσω του ΣΔΠ. Η απόφαση για τη χρηματοδότησή τους — η οποία ελήφθη μέσω του προγράμματος εργασίας — αντιπροσωπεύει σαφή δευτερεύουσα επιλογή πολιτικής που συμπληρώνει τη βασική πράξη.

 

Όπως γνωρίζετε, αυτές οι συμπληρωματικές επιλογές πολιτικής πρέπει να εγκρίνονται μόνο μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων με εξουσίες εποπτείας για αμφότερους τους νομοθέτες και όχι μέσω εκτελεστικών πράξεων, δεδομένου ότι δεν αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή. Η επιτροπή CULT σκοπεύει να διορθώσει αυτή την κατάσταση στην επόμενη γενιά προγραμμάτων, διασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές προτεραιότητες θα αποφασίζονται, όπως προβλέπει η Συνθήκη, από τους νομοθέτες.

Ελπίζουμε οι ανωτέρω εκτιμήσεις να είναι σαφείς και είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις σας ή για οποιαδήποτε συνέχεια πρέπει να δοθεί.

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

 

 

 

 

Sabine VERHEYEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  Εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2019 (προς επιβεβαίωση)·

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

7

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

1

0

NI

Mislav Kolakušić

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου