Menettely : 2019/2022(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0004/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0004/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0012

<Date>{09/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0004/2019</NoDocSe>
PDF 153kWORD 55k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2019 varainhoitovuodeksi 2019 – määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa: Horisontti 2020 ja Erasmus+</Titre>

<DocRef>(11731/2019 – C9‑0112/2019 – 2019/2022(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budjettivaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>John Howarth</Depute>

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2019 varainhoitovuodeksi 2019 – määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa: Horisontti 2020 ja Erasmus+

(11731/2019 – C9‑0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[1] ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohdan ja 44 artiklan,

 ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2019[2],

 ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[3],

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[4],

 ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom[5],

 ottaa huomioon komission 15. toukokuuta 2019 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 2/2019 (COM(2019)0320),

 ottaa huomioon neuvoston 3. syyskuuta 2019 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2019 (11731/2019 – C9‑0112/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 94 ja 96 artiklan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0004/2019),

A. ottaa huomioon, että parlamentin vaatimuksesta Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät vuoden 2019 talousarviomenettelyn yhteydessä 100 miljoonan euron käyttöönotosta vuonna 2019 annettavan lisätalousarvion avulla lisätäkseen Horisontti 2020- ja Erasmus-ohjelman määrärahoja; ottaa huomioon, että parlamentti ja neuvosto kehottivat komissiota esittämään lisätalousarviota, joka ei sisällä muita osia, heti kun vuotta 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen tekninen mukautus, muun muassa maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran laskeminen, on saatu päätökseen keväällä 2019;

B. panee merkille, että komissio on ehdottanut varainhoitovuoden 2019 talousarvion muuttamista tämän sopimuksen huomioon ottamiseksi;

C. ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että Horisontti 2020 -ohjelmalle myönnetään 80 miljoonan euron lisämäärärahat ja Erasmus+ -ohjelmalle 20 miljoonan euron lisämäärärahat; toteaa, että varainhoitovuotta 2019 koskevassa sopimuksessa ei täsmennetty, mikä on kunkin välineen osuus lisämäärärahoista;

D. ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että Horisontti 2020 -ohjelman määrärahojen lisäämisen yhteydessä Horisontti 2020 -ohjelmaa koskevaan alamomenttiin 08 02 03 04Resurssitehokas, ympäristöystävällinen, turvallinen ja saumaton eurooppalainen liikennejärjestelmä osoitetaan 34,6 miljoonan euron lisämäärärahat, jotta voidaan tehostaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuonna 2019 toteutettavia toimia, jotka liittyvät erityisesti paristoihin, vähäpäästöisiin ajoneuvoihin ja ilmailun viherryttämiseen, ja että Horisontti 2020 -ohjelmaa koskevaan alamomenttiin 08 02 01 02Tulevien ja kehitteillä olevien teknologioiden tutkimuksen lujittaminen osoitetaan 45,4 miljoonan euron lisämäärärahat, jotta voidaan lisätä rahoitusta päästöttömän energiantuotannon läpimurtoteknologian kehittämiselle hiilestä irtautumiseksi sekä energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyville teknologioille;

E. ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että Erasmus+ -ohjelman määrärahalisäyksellä vahvistettaisiin rahoitustukea ohjelman keskeisille liikkuvuustoimille erityisesti korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloilla sekä ammatillisen koulutuksen huippuyksiköille; ottaa huomioon, että komissio on lisäksi ehdottanut, että osalla määrärahalisäyksestä vahvistettaisiin Eurooppa-yliopistoja koskevaa olennaista toimea, joka kehitettiin hiljattain osana eurooppalaisen koulutusalueen luomista vuoteen 2025 mennessä, jotta tuettaisiin huippuosaamista, innovointia ja osallisuutta korkea-asteen koulutuksessa kaikkialla Euroopassa;

1. panee merkille komission toimittaman lisätalousarvioesityksen nro 2/2019, jolla lisätään Horisontti 2020- ja Erasmus+ -ohjelmien maksusitoumusmäärärahoja 100 miljoonaa euroa, kuten parlamentti ja neuvosto sopivat varainhoitovuoden 2019 talousarviosta käymissään neuvotteluissa; panee merkille, että tässä vaiheessa ei ole ehdotettu maksumäärärahojen lisäämistä;

2. toteaa, että ohjelmien profiilit ovat sellaiset, että Horisontti 2020 -ohjelman maksumäärärahoja ei välttämättä ole tarpeen lisätä ennen vuoden 2019 loppua mutta Erasmus+ -ohjelman lisääntyneiden maksusitoumusmäärärahojen vuoksi myös sen maksumäärärahoja joudutaan mitä todennäköisimmin lisäämään vielä tänä vuonna; pyytää komissiota ilmoittamaan budjettivallan käyttäjälle, miten se aikoo kattaa nämä lisääntyneet maksumäärärahatarpeet;

3. hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2019;

4. kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 2/2019 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.

LIITE: KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN KIRJE

 


<Titre>Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtajan Sabine Verheyenin kirje budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Johan Van Overtveldtille</Titre>

 

 

 

Johan Van Overtveldt

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

WIB 02M029

 

 

IPOL-COM-CULT D (2019) 26164

 

 

 

Arvoisa puheenjohtaja

 

Euroopan komissio julkaisi 15. toukokuuta 2019 lisätalousarvioesityksen nro 2 varainhoitovuoden 2019 yleiseen talousarvioon. Lisätalousarvioesityksellä nro 2/2019 otetaan huomioon sovittelussa aikaansaatu sopimus 100 miljoonan euron lisämäärärahojen käyttöönotosta Horisontti 2020- ja Erasmus+ -ohjelmiin vuonna 2019. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta välittää tällä kirjeellä budjettivaliokunnalle arvionsa lisätalousarvioesityksestä nro 2/2019.

Komissio ehdottaa, että lisämäärärahat jaetaan Horisontti 2020 -ohjelman ja Erasmus+ ‑ohjelman välillä suhteessa 80:20. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta katsoo, että tämä vastaa näiden kahden ohjelman talousarviomäärärahojen likimääräistä suhdetta, sillä Horisontti 2020 -ohjelman määrärahat ovat noin viisi kertaa Erasmus+ -ohjelman määrärahoja suuremmat. Lisäksi komission kanssa käymiemme keskustelujen perusteella on käynyt selväksi, että Erasmus+ -ohjelmasta myönnettävän rahoituksen luonteen vuoksi ohjelman olisi äärimmäisen vaikea käyttää näin myöhäisessä vaiheessa vuotta enempää lisämäärärahoja kuin lisätalousarvioesityksessä nro 2/2019 ehdotetut 20 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta voi näin ollen tukea määrärahojen jakamista ehdotetulla tavalla.

Lisätalousarvioesityksen nro 2/2019 perusteluosassa esitetään myös, mihin toimiin komissio aikoo lisämäärärahat käyttää. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta on varauksetta tyytyväinen siihen, että määrärahoja käytetään korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alan keskeisten liikkuvuustoimintojen lisäämiseen. Haluamme kuitenkin tuoda ilmi huolemme siitä, että komissio aikoo käyttää osan lisämäärärahoista Eurooppa-yliopistoja ja ammatillisen koulutuksen huippuyksiköitä koskevien pilottihankkeiden rahoituksen lisäämiseksi.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että esittämällä tämän huolenaiheen emme halua ottaa kantaa sen enempää kyseisten hankkeiden ansioihin kuin uusien ideoiden kokeilemisen tarpeellisuuteen. Sen sijaan haluamme korostaa, että molempia hankkeita esitetään rahoitettaviksi seuraavasta, kauden 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmasta, mutta ne eivät sisälly nykyiseen ohjelmaan. Hankkeita rahoitetaan kuitenkin vuoden 2019 työohjelmasta, ja Eurooppa-yliopistot ovat saaneet rahoitusta 30 miljoonan euron edestä jo ennen lisätalousarvioesityksessä esitettyjä lisämäärärahoja. Päätös – joka tässä on tehty työohjelman kautta – niiden rahoittamiseksi on selkeä poliittinen päätös, ja sillä täydennetään perussäädöstä.

 

Kuten tiedätte, tällaisia täydentäviä poliittisia päätöksiä on tarkoitus hyväksyä ainoastaan delegoiduilla säädöksillä, jolloin molemmilla lainsäätäjillä on valvontavaltaa, eikä täytäntöönpanosäädöksillä, sillä päätökset eivät liity pelkästään täytäntöönpanoon. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta aikoo korjata tämän tilanteen seuraavan kauden ohjelmissa varmistamalla, että poliittisista painopisteistä päättävät lainsäätäjät, kuten perussopimuksissa määrätään.

Toivomme tuoneemme selkeästi esiin edellä esitetyt näkökohdat ja vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin.

 

Ystävällisin terveisin

 

 

 

 

Sabine Verheyen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopio:  varainhoitovuoden 2019 talousarvion esittelijä (vahvistetaan myöhemmin)

 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

3.9.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

7

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

7

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

1

0

NI

Mislav Kolakušić

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

[1] EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] EUVL L 67, 7.3.2019.

[3] EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Päivitetty viimeksi: 23. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö