Procedūra : 2019/2022(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0004/2019

Pateikti tekstai :

A9-0004/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0012

<Date>{05/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0004/2019</NoDocSe>
PDF 180kWORD 49k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto „Pagrindinių ES konkurencingumui skirtų programų „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ asignavimų didinimas“</Titre>

<DocRef>(11731/2019 – C9‑0112/2019 – 2019/2022(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Biudžeto komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>John Howarth</Depute>

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS. KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto „Pagrindinių ES konkurencingumui skirtų programų „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ asignavimų didinimas“

(11731/2019 – C9‑0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[1], ypač į jo 18 straipsnio 3 dalį ir 44 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą, priimtą 2018 m. gruodžio 12 d.[2],

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[3],

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[4],

 atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos[5],

 atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projektą, kurį Komisija priėmė 2019 m. gegužės 15 d. (COM(2019)0320),

 atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 3 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto (11731/2019 – C9‑0112/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9–0004/2019),

A. kadangi, primygtinai reikalaujant Parlamentui, Europos Parlamentas ir Taryba nusprendė, vykdant 2019 m. biudžeto procedūrą, taisomajame biudžete 2019 metais numatyti 100 mln. EUR siekiant padidinti programoms „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ skirtus asignavimus; kadangi Parlamentas ir Taryba paragino Komisiją pateikti šį taisomąjį biudžetą, kuriame nebus kitų elementų, kai tik 2019 m. pavasarį bus baigtas 2020 m. daugiametės finansinės programos techninis patikslinimas, be kita ko, bendrosios įsipareigojimų maržos apskaičiavimas;

B. kadangi Komisija atitinkamai pasiūlė iš dalies pakeisti 2019 m. biudžetą, kad būtų atsižvelgta į šį susitarimą;

C. kadangi Komisija pasiūlė skirti papildomą 80 mln. EUR sumą siekiant padidinti programos „Horizontas 2020“ asignavimus ir papildomą 20 mln. EUR sumą programos „Erasmus+“ biudžetui; kadangi susitarime dėl 2019 m. biudžeto nenurodyta kiekvienos priemonės dalis atsižvelgiant į bendrą padidintų asignavimų sumą;

D. kadangi, atsižvelgiant į programai „Horizontas 2020“ skirtą didesnę asignavimų sumą, Komisija pasiūlė papildomai skirti 34,6 mln. EUR pagal programos „Horizontas 2020“ biudžeto punktą 08 02 03 04 „Efektyviai išteklius naudojančios, aplinkai nekenkiančios, saugios ir vientisos Europos transporto sistemos sukūrimas“, siekiant sustiprinti 2019 m. kovos su klimato kaita veiksmus, visų pirma susijusius su baterijomis, ekologiškomis transporto priemonėmis ir aviacijos ekologizavimu, ir papildomai skirti 45,4 mln. EUR pagal programos „Horizontas 2020“ biudžeto punktą 08 02 01 02 „Mokslinių tyrimų ateities ir besiformuojančių technologijų srityje stiprinimas“, siekiant padidinti sumą, skirtą tokioms temoms, kaip anglies dioksido neišskiriančios proveržio energijos gamyba, siekiant visiškai panaikinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, ir su energetika bei klimato kaita susijusios technologijos;

E. kadangi Komisija pasiūlė padidinti programos „Erasmus+“ pagrindinės judumo veiklos asignavimus, visų pirma aukštojo mokslo ir profesinio rengimo bei mokymo srityje, taip pat programos profesinio meistriškumo centrų asignavimus; kadangi ji taip pat pasiūlė dalį šio padidinimo skirti Europos universitetų tinklų iniciatyvai – pagrindinei priemonei, neseniai sukurtai įgyvendinant tikslą iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę, kad visoje Europoje būtų skatinama kompetencija, inovacijos ir įtrauktis aukštojo mokslo srityje;

1. atsižvelgia į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projektą, kuriuo siekiama programoms „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ papildomai skirti 100 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, kad būtų atsižvelgta į Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vykdant derybas dėl 2019 m. biudžeto; pažymi, kad šiuo etapu nesiūloma didinti mokėjimų asignavimų;

2. pažymi, kad, atsižvelgiant į programų profilius, gali nebūti poreikio 2019 m. pabaigoje didinti programos „Horizontas 2020“ mokėjimų asignavimus, tačiau padidinus programos „Erasmus+“ įsipareigojimų asignavimus tikriausiai dar šiais metais atitinkamai reikės didinti mokėjimų asignavimus; prašo Komisijos informuoti biudžeto valdymo instituciją apie tai, kaip ji ketina patenkinti šiuos didesnių mokėjimų poreikius;

3. patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto;

4. paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 2/2019 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams ir nacionaliniams parlamentams.

PRIEDAS. KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO LAIŠKAS

 


<Titre>Kultūros ir švietimo komiteto pirmininkės Sabine Verheyen laiškas Biudžeto komiteto pirmininkui Johanui Van Overtveldtui

</Titre>

 

 

 

Johanui VAN OVERTVELDTUI

Biudžeto komiteto pirmininkui

WIB 02M029

 

 

IPOL-COM-CULT D (2019) 26164

 

 

 

Gerb. pirmininke,

 

2019 m. gegužės 15 d. Europos Komisija paskelbė Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektą. Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projektas atspindi taikinimo metu pasiektą susitarimą 2019 metais skirti papildomą 100 mln. EUR sumą programoms „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“. Šiuo laišku Kultūros ir švietimo komitetas norėtų perduoti BUDG komitetui savo Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto vertinimą.

Atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą padalinti papildomus asignavimus programai „Horizontas 2020“ skiriant 80 proc., o programai „Erasmus+“ – 20 proc. papildomų asignavimų, CULT komitetas laikosi nuomonės, kad toks paskirstymas atspindi apytikrį dviejų programų biudžeto asignavimų santykį, nes programos „Horizontas 2020“ finansinis paketas yra maždaug penkis kartus didesnis nei programos „Erasmus+“ finansinis paketas. Be to, mūsų diskusijose su Komisija tapo aišku, kad dėl finansavimo pagal programą „Erasmus +“ pobūdžio būtų nepaprastai sunku, įgyvendinant šią programą, taip vėlai šiais metais įsisavinti didesnį finansavimą nei Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekte siūloma papildoma 20 mln. EUR suma. Taigi CULT komitetas gali pritarti siūlomam finansavimo paskirstymui.

Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projekto aiškinamajame memorandume taip pat nurodoma, kuriems veiksmams stiprinti Komisija ketina naudoti papildomus išteklius. CULT komitetas besąlygiškai pritaria tam, kad lėšos būtų naudojamos siekiant paskatinti pagrindinę judumo veiklą aukštojo mokslo ir profesinio rengimo bei mokymo srityje. Vis dėlto norėtume atkreipti dėmesį į mūsų susirūpinimą dėl Komisijos ketinimo panaudoti tam tikras papildomas lėšas, kad būtų padidintas bandomųjų iniciatyvų, susijusių su Europos universitetais ir profesinio meistriškumo centrais, finansavimas.

Aiškumo tikslais pabrėžiame, kad reikšdami šį susirūpinimą nekomentuojame dviejų iniciatyvų vertingumo ar naujų idėjų išbandymo pagrįstumo. Tačiau svarbu pabrėžti, kad abi iniciatyvos siūlomos pagal 2021–2027 m. naujos kartos programą „Erasmus +“, bet nenumatytos dabartinėje programoje. Vis dėlto jos jau finansuojamos pagal 2019 m. darbo programą: Europos universitetų iniciatyvai skiriama 30 mln. EUR dar prieš Taisomojo biudžeto projekte numatytą padidinimą. Sprendimas dėl jų finansavimo, priimtas pasitelkiant darbo programą, yra aiškus antrinis politinis pasirinkimas, papildantis pagrindinį aktą.

 

Kaip žinote, tokie papildomi politiniai pasirinkimai gali būtų patvirtinti tik deleguotaisiais aktais, užtikrinant abiejų teisės aktų leidėjų priežiūros įgaliojimus, o ne įgyvendinimo aktais, nes jie nesusiję tik su įgyvendinimu. CULT komitetas ketina ištaisyti šią padėtį kitos kartos programose, užtikrindamas, kad dėl politinių prioritetų sprendimus priimtų teisės aktų leidėjai, kaip numatyta Sutartyje.

Tikimės, kad pirmiau pateiktos pastabos yra aiškios ir esame pasirengę atsakyti į visus Jūsų klausimus ar imtis reikiamų tolesnių veiksmų.

 

Pagarbiai

 

 

 

 

Sabine VERHEYEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopija:  pranešėjas 2019 m. biudžeto klausimu (dar nepatvirtinta).

 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

3.9.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

7

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

7

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

1

0

NI

Mislav Kolakušić

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

[1] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[2] OL L 67, 2019 3 7.

[3] OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

[4] OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

[5] OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika