Procedūra : 2019/2022(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0004/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0004/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0012

<Date>{09/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0004/2019</NoDocSe>
PDF 179kWORD 55k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu — palielinājums ES konkurētspējai svarīgām programmām: “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+”</Titre>

<DocRef>(11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budžeta komiteja</Commission>

Referents: <Depute>John Howarth</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu — palielinājums ES konkurētspējai svarīgām programmām: “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+”

(11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[1], un jo īpaši tās 44. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējo budžetu, ko pieņēma 2018. gada 12. decembrī[2],

 ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[3],

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[4],

 ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu[5],

 ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu, ko Komisija pieņēma 2019. gada 15. maijā (COM(2019)0320),

 ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu, ko Padome pieņēma 2019. gada 3. septembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (11731/2019 – C9-0112/2014),

 ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

 ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0004/2019),

A. tā kā pēc Parlamenta pieprasījuma Eiropas Parlaments un Padome saistībā ar 2019. gada budžeta procedūru nolēma “2019. gadā budžeta grozījumā iekļaut 100 miljonus EUR, lai nodrošinātu palielinājumu programmām “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+”; Parlaments un Padome aicināja Komisiju šo budžeta grozījumu, kurā nebūs iekļauti citi elementi, iesniegt, “tiklīdz 2019. gada pavasarī būs pabeigta daudzgadu finanšu shēmas 2020. gadam tehniskā korekcija, ietverot saistību vispārējās rezerves aprēķināšanu”;

B. tā kā Komisija attiecīgi ir ierosinājusi grozīt 2019. gada budžetu, lai atspoguļotu šo vienošanos;

C. tā kā Komisija ir ierosinājusi piešķirt papildu 80 miljonus EUR, lai palielinātu līdzekļus pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, un papildu 20 miljonus EUR “Erasmus+” budžetam; tā kā vienošanās par 2019. gadu budžetu neparedzēja nekādas norādes par katra instrumenta īpatsvaru kopējā palielinājumā;

D. tā kā saistībā ar līdzekļu palielinājumu programmai “Apvārsnis 2020” Komisija ir ierosinājusi piešķirt papildu 34,6 miljonus EUR programmas “Apvārsnis 2020” budžeta postenī 08 02 03 04 “Resursefektīvas, videi draudzīgas, drošas un integrētas Eiropas transporta sistēmas izveide”, lai veicinātu 2019. gada pasākumus, kas vērsti pret klimata pārmaiņām, jo īpaši attiecībā uz akumulatoriem, videi draudzīgiem transportlīdzekļiem un aviācijas ekoloģizāciju, un papildu 45,4 miljonus EUR programmas “Apvārsnis 2020” budžeta postenī 08 02 01 02 “Pētniecības stiprināšana nākotnes un jaunajās tehnoloģijās”, lai palielinātu līdzekļus saistībā ar tematiem “Radikāla nulles emisiju enerģijas ražošana nolūkā panākt pilnīgu dekarbonizāciju” un “Ar enerģētiku un klimata pārmaiņām saistītas tehnoloģijas”;

E. tā kā Komisija ir ierosinājusi palielināt līdzekļus programmai “Erasmus+” tās mobilitātes pamatdarbībām, jo īpaši augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības jomā, kā arī profesionālās izcilības centriem; tā kā tā ir arī ierosinājusi daļu līdzekļu palielinājuma novirzīt nesen saistībā ar Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam izstrādātam būtiskam pasākumam “Eiropas universitātes”, lai veicinātu izcilību, inovāciju un iekļaušanu augstākajā izglītībā visā Eiropā,

1. ņem vērā Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu, kas ir izstrādāts, lai nodrošinātu papildu 100 miljonus EUR saistību apropriāciju programmām “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+”, tādējādi atspoguļojot 2019. gada budžeta sarunās Parlamenta un Padomes panākto vienošanos; norāda, ka šajā posmā nav ierosināti nekādi maksājumu apropriāciju palielinājumi;

2. ņemot vērā programmu profilus, norāda — lai gan līdz 2019. gada beigām varbūt nebūs nepieciešams palielināt programmas “Apvārsnis 2020” maksājumu apropriācijas, sakarā ar saistību apropriāciju palielinājumu programmai “Erasmus+” visticamāk vēl šogad būs jāpalielina maksājumu apropriācijas; prasa Komisijai informēt budžeta lēmējinstitūciju par to, kā tā plāno segt šīs pieaugošās maksājumu vajadzības;

3. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu;

4. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 2/2019 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.

PIELIKUMS. KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

 


<Titre>Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētājas Sabine Verheyen vēstule Budžeta komitejas priekšsēdētājam Johan Van Overtveldt</Titre>

 

 

 

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Johan VAN OVERTVELDT

WIB 02M029

 

 

IPOL-COM-CULT D (2019) 26164

 

 

 

Godātais priekšsēdētāj!

 

Eiropas Komisija 2019. gada 15. maijā publicēja Savienības 2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu. Budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projekts atspoguļo samierināšanas procedūrā panākto vienošanos par papildu 100 miljonu EUR piešķiršanu programmām “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+” 2019. gadā. Kultūras un izglītības komiteja ar šo vēstuli vēlētos sniegt BUDG komitejai savu budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projekta novērtējumu.

Attiecībā uz Komisijas priekšlikumu sadalīt papildu piešķīrumus starp programmu “Apvārsnis 2020” un “Erasmus +”, ievērojot attiecību 80/20, CULT komiteja uzskata, ka tas atspoguļo abām programmām paredzēto budžeta piešķīrumu aptuveno attiecību, jo programmas “Apvārsnis 2020” finansējums ir aptuveni piecas reizes lielāks nekā “Erasmus +”. Turklāt mūsu apspriedēs ar Komisiju ir noskaidrots, ka programmas “Erasmus +” finansējuma veida specifikas dēļ šādā vēlīnā gada posmā būtu ārkārtīgi sarežģīti apgūt lielāku finansējuma apjomu nekā papildu 20 miljoni EUR, kas ierosināti budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektā. Tādējādi CULT komiteja var atbalstīt ierosināto finansējuma sadalījumu.

Budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projekta paskaidrojuma rakstā ir arī izklāstīts, kādiem pasākumiem Komisija ir paredzējusi izlietot papildu līdzekļus. CULT komiteja pilnībā atbalsta to, lai finansējums tiktu izlietots galveno mobilitātes pasākumu veicināšanai augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības jomā. Tomēr mēs vēlētos vērst uzmanību uz mūsu bažām saistībā ar to, ka Komisija daļu papildu līdzekļu plāno izmantot tam, lai palielinātu finansējumu izmēģinājuma iniciatīvām “Eiropas universitātes” un “Profesionālās izcilības centri”.

Skaidrības labad jāprecizē, ka šīs bažas netiek paustas nedz saistībā ar abu iniciatīvu vērtību, nedz par jaunu ideju izmēģināšanas lietderīgumu. Drīzāk ir svarīgi uzsvērt, ka abas iniciatīvas tiek ierosinātas nākamajai programmas “Erasmus +” paaudzei no 2021. gada līdz 2027. gadam, bet tās nav iekļautas pašreizējā programmā. Tomēr tās tiek finansētas no 2019. gada darba programmas, iniciatīvai “Eiropas universitātes” paredzot līdzekļus 30 miljonu EUR apmērā, vēl pirms ar budžeta grozījuma projektu piešķirtā papildinājuma. Lēmums par to finansēšanu, kas tika pieņemts darba programmā, skaidri norāda uz pamatakta aizstāšanu ar sekundāras politiskās izvēles iespēju.

 

Kā zināms, šādas papildu politikas iespējas būtu jāpieņem tikai ar deleģētiem aktiem, paredzot abiem likumdevējiem uzraudzības pilnvaras, nevis ar īstenošanas aktiem, jo tās neattiecas tikai uz īstenošanu. CULT komiteja ir paredzējusi nākamās paaudzes programmās šo situāciju labot, nodrošinot to, ka par politiskajām prioritātēm lemj likumdevēji, kā paredzēts Līgumā.

Mēs uzskatām, ka iepriekš minētie apsvērumi ir skaidri, un mēs vienmēr esam Jūsu rīcībā, lai atbildētu uz iespējamiem jautājumiem vai veiktu nepieciešamus turpmākus pasākumus.

 

Ar cieņu

 

 

 

 

Sabine VERHEYEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc:  2019. gada budžeta referents (vēl jāapstiprina).

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

3.9.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

7

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

7

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

1

0

NI

Mislav Kolakušić

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[2] OV L 67, 7.3.2019.

[3] OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

[4] OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

[5] OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika