SPRAWOZDANIE w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2019 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019: zasilenie kluczowych programów w zakresie konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+

9.9.2019 - (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: John Howarth

Procedura : 2019/2022(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0004/2019
Teksty złożone :
A9-0004/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2019 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019: zasilenie kluczowych programów w zakresie konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+

(11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[1], w szczególności jego art. 18 ust. 3 i art. 44,

 uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, w formie przyjętej w dniu 12 grudnia 2018 r.[2],

 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[3],

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[4],

 uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej[5],

 uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2019 przyjęty przez Komisję dnia 15 maja 2019 r. (COM(2019)0320),

 uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2019 przyjęte przez Radę dnia 3 września 2019 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (11731/2019 – C9-0112/2019),

 uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0004/2019),

A. mając na uwadze, że na skutek nalegań Parlamentu Parlament Europejski i Rada uzgodniły w ramach procedury budżetowej na 2019 r. zapisanie kwoty 100 mln EUR w budżecie korygującym w 2019 r. w celu zasilenia programów „Horyzont 2020” i Erasmus+; Parlament i Rada zwróciły się do Komisji, aby przedstawiła ona ten budżet korygujący, który nie będzie zawierał żadnych innych elementów, gdy tylko zostanie zakończone wiosną 2019 r. dostosowanie techniczne wieloletnich ram finansowych na 2020 r., obejmujące również obliczenie łącznego marginesu na zobowiązania;

B. mając na uwadze, że Komisja zaproponowała w związku z tym korektę budżetu na 2019 r. w celu odzwierciedlenia tego porozumienia;

C. mając na uwadze, że Komisja zaproponowała przyznanie dodatkowych 80 mln EUR na wzmocnienie programu „Horyzont 2020” oraz dodatkowych 20 mln EUR na budżet programu Erasmus+; mając na uwadze, że w porozumieniu w sprawie budżetu na 2019 r. nie wskazano udziału każdego z instrumentów w ogólnym zwiększeniu środków;

D. mając na uwadze, że w ramach zasilenia programu „Horyzont 2020” Komisja zaproponowała przyznanie dodatkowych 34,6 mln EUR na dotyczącą tego programu pozycję budżetową 08 02 03 04 „Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny” w celu wzmocnienia działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu w 2019 r., w szczególności działań związanych z bateriami, pojazdami ekologicznymi i ekologizacją lotnictwa, a także dodatkowych 45,4 mln EUR na dotyczącą programu „Horyzont 2020” pozycję budżetową 08 02 01 02 „Rozwój badań naukowych w zakresie przyszłych i powstających technologii” w celu zwiększenia kwoty przeznaczonej na takie dziedziny, jak „Przełomowe bezemisyjne technologie produkcji energii na rzecz pełnej dekarbonizacji” oraz „Technologie związane z energią i zmianą klimatu”;

E. mając na uwadze, że Komisja zaproponowała zwiększenie wsparcia dla głównych działań z zakresu mobilności w ramach Erasmus+, w szczególności w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, a także w odniesieniu do centrów doskonałości zawodowej; mając na uwadze, że zaproponowała również, by część dodatkowych środków przeznaczyć na europejskie szkoły wyższe w związku z najnowszym i zasadniczym działaniem opracowanym w ramach Europejskiego obszaru edukacji, który ma zostać utworzony do 2025 r., w celu wspierania doskonałości, innowacji i włączenia społecznego w szkolnictwie wyższym w całej Europie;

1. przyjmuje do wiadomości przedłożony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 2/2019, w którym przewiduje się dodatkowe środki na zobowiązania w wysokości 100 mln EUR na program „Horyzont 2020” i Erasmus+, aby odzwierciedlić porozumienie osiągnięte między Parlamentem a Radą podczas negocjacji dotyczących budżetu na 2019 r.; zauważa, że na obecnym etapie nie zaproponowano zwiększenia środków na płatności;

2. zauważa, że biorąc pod uwagę profile programów, chociaż nie będzie trzeba zwiększać środków na płatności dla programu „Horyzont 2020” do końca 2019 r., większe środki na zobowiązania dla programu Erasmus+ najprawdopodobniej będą wymagały zwiększenia środków na płatności jeszcze w tym roku; zwraca się do Komisji o poinformowanie władzy budżetowej o tym, jak zamierza zaspokoić to zwiększone zapotrzebowanie na płatności;

3. zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2019;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 2/2019 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI KULTURY I EDUKACJI

 

Pismo Sabine Verheyen, przewodniczącej Komisji Kultury i Edukacji, do Johana Van Overtveldta, przewodniczącego Komisji Budżetowej

 

 

 

Sz.P. Johan VAN OVERTVELDT

Przewodniczący Komisji Budżetowej

WIB 02M029

 

 

IPOL-COM-CULT D (2019) 26164

 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

 

W dniu 15 maja 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego Unii na rok 2019. PBK 2/2019 odzwierciedla porozumienie osiągnięte w ramach procedury pojednawczej dotyczące udostępnienia w 2019 r. dodatkowych 100 mln EUR na programy „Horyzont 2020” i Erasmus+. W związku z tym za pośrednictwem niniejszego pisma Komisja Kultury i Edukacji pragnie przekazać komisji BUDG swoją ocenę PBK 2/2019.

W odniesieniu do wniosku Komisji dotyczącego podziału dodatkowych środków między „Horyzont 2020” i Erasmus+ w proporcjach 80/20 komisja CULT uważa, że odzwierciedla to przybliżony współczynnik przydziału środków budżetowych na te dwa programy, jako że pula środków finansowych programu „Horyzont 2020” jest mniej więcej pięciokrotnie wyższa niż pula środków na program Erasmus+. Ponadto z naszych rozmów z Komisją jasno wynika, że ze względu na charakter finansowania w ramach programu Erasmus+ niezmiernie trudno byłoby na tak późnym etapie pod koniec roku wykorzystać wyższe poziomy finansowania niż dodatkowe 20 mln EUR zaproponowane w PBK 2/2019. W związku z tym komisja CULT może poprzeć proponowany podział finansowania.

W PBK 2/2019 określono również w uzasadnieniu, na jakie działania Komisja zamierza wykorzystać dodatkowe zasoby finansowe. Komisja CULT z dużym zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie środków na wsparcie podstawowych działań na rzecz mobilności w obszarze szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Niemniej jednak chcielibyśmy wyrazić zaniepokojenie w związku z tym, że Komisja zamierza wykorzystać część dodatkowych środków finansowych w celu zwiększenia finansowania inicjatyw pilotażowych dotyczących europejskich szkół wyższych i centrów doskonałości zawodowej.

Dla jasności zaznaczamy, że obawa ta nie dotyczy zalet tych dwóch inicjatyw ani zasadności realizowania nowych pomysłów. Należy raczej podkreślić, że obie inicjatywy są proponowane w odniesieniu do nowej edycji programu Erasmus+ na okres 2021–2027, ale nie figurują w obecnym programie. Są one jednak finansowane w programie prac na 2019 r., gdzie w ramach inicjatywy dotyczącej europejskich szkół wyższych przeznaczono na nie 30 mln EUR, jeszcze zanim w PBK zaproponowano zwiększenie środków. Decyzja o finansowaniu tych inicjatyw, podjęta w ramach programu prac, stanowi wyraźnie strategiczny wybór wtórny, który uzupełnia akt podstawowy.

 

Jak Panu wiadomo, takie dodatkowe decyzje strategiczne mogą być przyjmowane wyłącznie w drodze aktów delegowanych, w odniesieniu do których obaj prawodawcy mają uprawnienia kontrolne, a nie w drodze aktów wykonawczych, ponieważ nie odnoszą się wyłącznie do wdrażania. Komisja CULT zamierza zaradzić tej sytuacji w kolejnej edycji programów, dbając o to, by decyzje o priorytetach politycznych były podejmowane, jak nakazuje Traktat, przez prawodawców.

Mamy nadzieję, że jasno wyraziliśmy nasz punkt widzenia, i pozostajemy do Pana dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub dalszych działań.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

 

Sabine VERHEYEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  sprawozdawca ds. budżetu na 2019 r. (do potwierdzenia)

 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

3.9.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

7

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

7

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

1

0

NI

Mislav Kolakušić

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności