Procedură : 2019/2022(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0004/2019

Texte depuse :

A9-0004/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0012

<Date>{09/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0004/2019</NoDocSe>
PDF 175kWORD 55k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – consolidarea programelor-cheie pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+</Titre>

<DocRef>(11731/2019 – C9‑0112/2019 – 2019/2022(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Comisia pentru bugete</Commission>

Raportor: <Depute>John Howarth</Depute>

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – consolidarea programelor-cheie pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+

(11731/2019 – C9‑0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[1], în special articolul 18 alineatul (3) și articolul 44,

 având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat la 12 decembrie 2018[2],

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[3],

 având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[4],

 având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene[5],

 având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 adoptat de Comisie la 15 mai 2019 (COM(2019)0320),

 având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 adoptată de Consiliu la 3 septembrie 2019 și transmisă Parlamentului la aceeași dată (11731/2019 – C9‑0112/2019),

 având în vedere articolele 94 și 96 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0004/2019),

A. întrucât, la insistențele Parlamentului, Parlamentul European și Consiliul au decis, în contextul procedurii bugetare 2019, să aloce un cuantum de 100 de milioane EUR, printr-un buget rectificativ pentru 2019, în vederea consolidării programelor Orizont 2020 și Erasmus+; întrucât Parlamentul și Consiliul au invitat Comisia să prezinte acest buget rectificativ, care nu va conține niciun alt element, în primăvara anului 2019, de îndată ce va fi finalizată ajustarea tehnică a cadrului financiar multianual pentru anul 2020, inclusiv calcularea marjei globale pentru angajamente;

B. întrucât Comisia a propus, în consecință, modificarea bugetului pe 2019 pentru a reflecta acest acord;

C. întrucât Comisia a propus alocarea unei sume suplimentare de 80 de milioane EUR pentru a consolida programul Orizont 2020 și a unei sume suplimentare de 20 de milioane EUR pentru a consolida bugetul Erasmus +; întrucât acordul privind bugetul pe 2019 nu prevede nicio indicație cu privire la ponderea fiecărui instrument în cadrul consolidării globale;

D. întrucât, în cadrul consolidării programului Orizont 2020, Comisia a propus alocarea unei sume suplimentare de 34,6 milioane EUR postului bugetar Orizont 2020 08 02 03 04 Realizarea unui sistem european de transport eficient din punctul de vedere al resurselor, ecologic, sigur și fără sincope cu scopul de a consolida acțiunile desfășurate în 2019 pentru a combate schimbările climatice, în special bateriile, vehiculele ecologice și ecologizarea aviației, precum și a unei sume suplimentare de 45,4 milioane EUR postului bugetar Orizont 2020 08 02 01 02 Consolidarea cercetării în domeniul tehnologiilor viitoare și emergente, pentru a crește resursele destinate temelor „Generarea inovatoare de energie cu emisii zero pentru o decarbonizare completă” și „Tehnologii legate de energie și de schimbările climatice”;

E. întrucât Comisia a propus consolidarea sprijinului financiar acordat principalelor activități de mobilitate ale programului Erasmus+, în special în domeniul învățământului superior și al învățământului și formării profesionale, precum și pentru centrele de excelență profesională; întrucât ea a propus, de asemenea, ca o parte din fonduri să fie destinate Universităților europene, o acțiune recentă și fundamentală desfășurată în cadrul Spațiului european al educației până în 2025, pentru a încuraja excelența, inovarea și incluziunea în învățământul superior de peste tot în Europa;

1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 prezentat de Comisie, consacrat furnizării de credite de angajament suplimentare în valoare de 100 de milioane EUR pentru Orizont 2020 și Erasmus +, pentru a reflecta acordul încheiat între Parlament și Consiliu în cadrul negocierilor pentru bugetul 2019; ia act de faptul că, în această etapă, nu s-a propus nicio majorare a creditelor de plată;

2. ia act de faptul că, având în vedere profilurile programelor, deși nu ar fi necesar să se majoreze creditele de plată pentru programul Orizont 2020 până la sfârșitul anului 2019, creditele de angajament consolidate pentru Erasmus + vor trebui, cel mai probabil, să fie însoțite de o creștere a creditelor de plată înainte de sfârșitul anului; solicită Comisiei să informeze autoritatea bugetară cu privire la modul în care intenționează să acopere aceste nevoi suplimentare de plată;

3. aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019;

4. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 2/2019 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și celorlalte instituții și organelor interesate și parlamentelor naționale.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE

 


<Titre>Scrisoare din partea dnei Sabine Verheyen, președinta Comisiei pentru cultură și educație, adresată dlui Johan Van Overtveldt, președintele Comisiei pentru bugete</Titre>

 

 

 

Dl Johan VAN OVERTVELDT

Președintele Comisiei pentru bugete

WIB 02M029

 

 

IPOL-COM-CULT D (2019) 26164

 

 

 

Stimate domnule președinte,

 

La 15 mai 2019, Comisia Europeană a publicat proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019. PBR 2/2019 transpune acordul la care s-a ajuns în cadrul procedurii de conciliere pentru a pune la dispoziție o sumă suplimentară de 100 de milioane EUR pentru programele Orizont 2020 și Erasmus + în 2019. Astfel, Comisia pentru cultură și educație ar dori să transmită Comisiei BUDG, prin intermediul acestei scrisori, evaluarea sa privind PBR 2/2019.

În ceea ce privește propunerea Comisiei de a împărți alocările suplimentare între programul Orizont 2020 și Erasmus + pe o bază de 80 la 20, Comisia CULT consideră că acest lucru reflectă ponderea aproximativă a alocărilor bugetare pentru cele două programe, întrucât pachetul financiar al programului Orizont 2020 este de aproximativ cinci ori mai mare decât cel al Erasmus +. În plus, discuțiile noastre cu Comisia au clarificat faptul că, având în vedere natura finanțării în cadrul programului Erasmus +, ar fi extrem de dificil ca programul să absoarbă niveluri de finanțare mai mari decât cele 20 de milioane EUR suplimentare propuse în PBR 2/2019 într-o etapă atât de târzie a anului. Astfel, Comisia CULT poate sprijini repartizarea propusă a finanțării.

PBR 2/2019 prevede, de asemenea, în expunerea de motive, pe ce acțiuni intenționează Comisia să cheltuiască resursele suplimentare. Comisia CULT salută fără rezerve utilizarea fondurilor pentru stimularea activităților de mobilitate de bază în domeniul învățământului superior și al învățământului și formării profesionale. Cu toate acestea, am dori să ne exprimăm preocuparea cu privire la intenția Comisiei de a utiliza o parte din fondurile suplimentare pentru a stimula finanțarea inițiativelor pilot privind universitățile europene și centrele de excelență profesională.

Pentru mai multă claritate, această preocupare nu reprezintă un comentariu privind meritele celor două inițiative sau valabilitatea inițiativelor pilot noi. Mai degrabă, este important să se sublinieze faptul că ambele inițiative sunt propuse pentru următoarea generație a programului Erasmus + în perioada 2021-2027, dar nu sunt incluse în programul existent. Cu toate acestea, ele sunt finanțate prin programul de lucru pentru 2019, Universitățile europene cu o sumă de 30 de milioane EUR, deja înainte de suplimentarea prin intermediul PBR. Decizia de a le finanța — adoptată în cadrul programului de lucru — reprezintă o opțiune politică secundară clară de completare a actului de bază.

 

După cum știți, astfel de opțiuni de politică suplimentare sunt adoptate doar prin acte delegate, cu competențe de supraveghere pentru ambii legiuitori, și nu prin intermediul unor acte de punere în aplicare, deoarece nu se referă exclusiv la punerea în aplicare. Comisia CULT intenționează să remedieze această situație în următoarea generație de programe, asigurându-se că prioritățile politice sunt decise, așa cum intenționează tratatul, de către legiuitori.

Sperăm că observațiile de mai sus sunt clare și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări sau acțiuni ulterioare necesare.

 

Cu deosebită considerație,

 

 

 

 

Sabine VERHEYEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc:  Raportorul responsabil cu bugetul pentru 2019 (de confirmat);

 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

3.9.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

7

1

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

7

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

1

0

NI

Mislav Kolakušić

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

[1] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[2] JO L 67, 7.3.2019.

[3] JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

[4] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[5] JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Ultima actualizare: 23 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate