Förfarande : 2019/2022(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0004/2019

Ingivna texter :

A9-0004/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Antagna texter :

P9_TA(2019)0012

<Date>{05/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0004/2019</NoDocSe>
PDF 161kWORD 55k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2019 till den allmänna budgeten – förstärkning av centrala program för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+</Titre>

<DocRef>(11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>John Howarth</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR KULTUR OCH UTBILDNING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2019 till den allmänna budgeten – förstärkning av centrala program för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+

(11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[1], särskilt artiklarna 18.3 och 44,

 med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, antagen den 12 december 2018[2],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[3],

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[4],

 med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel[5],

 med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2019 som kommissionen antog den 15 maj 2019 (COM(2019)0320),

 med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2019 som rådet antog den 3 september 2019 och översände till Europaparlamentet samma dag (11731/2019 – C9-0112/2019),

 med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0004/2019), och av följande skäl:

A. På parlamentets enträgna begäran beslutade Europaparlamentet och rådet att inom ramen för budgetförfarandet för 2019 budgetera 100 miljoner EUR i en ändringsbudget under 2019 för att förstärka Horisont 2020 och Erasmus. Parlamentet och rådet uppmanade kommissionen att lägga fram denna ändringsbudget, som inte kommer att innehålla några andra delar, så snart som den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för 2020 samt beräkningen av den samlade marginalen för åtaganden har slutförts under våren 2019.

B. Kommissionen har därför föreslagit att 2019 års budget ska ändras för att återspegla detta avtal.

C. Kommissionen har föreslagit att ytterligare 80 miljoner EUR ska anslås för att förstärka Horisont 2020 och att budgeten för Erasmus+ ska höjas med 20 miljoner EUR. I överenskommelsen om 2019 års budget finns det ingen uppgift om hur den totala förstärkningen ska fördelas mellan instrumenten.

D. Inom ramen för förstärkningen av Horisont 2020 har kommissionen föreslagit att ytterligare 34,6 miljoner EUR ska anslås till Horisont 2020-budgetposten 08 02 03 04  Skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande i syfte att förstärka 2019 års åtgärder mot klimatförändringar, särskilt batterier, miljövänliga fordon och miljöanpassning av luftfart, samt ytterligare 45,4 miljoner EUR till Horisont 2020-budgetposten 08 02 01 02  Förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik, i syfte att öka beloppet för posterna ”Banbrytande energiproduktion utan utsläpp för en fullständig utfasning av fossila bränslen” och ”Teknik för energi och klimatförändringar”.

E. Kommissionen har föreslagit att anslagen till Erasmus+ ska förstärkas inom programmets huvudsakliga verksamhet, särskilt högre utbildning och yrkesutbildning, samt till förmån för centrum för yrkesutbildning. Kommissionen har också föreslagit att delar av förstärkningen ska gå till initiativet Europauniversitet, en grundläggande åtgärd som nyligen utvecklats som ett led i förverkligandet av det europeiska området för utbildning fram till 2025 för att främja spetskompetens, innovation och inkludering inom högre utbildning i hela Europa.

1. Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 2/2019 som lagts fram av kommissionen och som syftar till att tillhandahålla ytterligare 100 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden till Horisont 2020 och Erasmus+, i syfte att ge rättvisa åt den överenskommelse som nåtts mellan parlamentet och rådet inom ramen för 2019 års budgetförhandlingar. Parlamentet noterar att inga betalningsbemyndiganden har föreslagits i detta skede.

2. Europaparlamentet noterar att det med tanke på programmens profiler inte finns något behov av att öka betalningsbemyndigandena för Horisont 2020 före utgången av 2019, men att de ökade åtagandebemyndigandena för Erasmus+ högst sannolikt kommer att behöva kompletteras med ökade betalningsbemyndiganden i år. Kommissionen uppmanas att informera budgetmyndigheten om hur den avser att täcka dessa ökade betalningsbehov.

3. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2019.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 2/2019 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR KULTUR OCH UTBILDNING

 


<Titre>Skrivelse från Sabine Verheyen, ordförande för utskottet för kultur och utbildning, till Johan Van Overtveldt, ordförande för budgetutskottet</Titre>

 

 

 

Johan Van Overtveldt

Ordförande för budgetutskottet

WIB 02M029

 

 

IPOL-COM-CULT D (2019) 26164

 

 

 

Till ordföranden

 

Den 15 maj 2019 offentliggjorde kommissionen förslaget till ändringsbudget nr 2 till Europeiska unionens allmänna budget för 2019. Förslaget till ändringsbudget nr 2/2019 motsvarar den överenskommelse som nåddes vid förlikningen om att anslå ytterligare 100 miljoner EUR till Horisont 2020 och Erasmus + under 2019. Utskottet för kultur och utbildning (CULT) önskar genom denna skrivelse meddela budgetutskottet (BUDG) sin bedömning av förslaget till ändringsbudget nr 2/2019.

När det gäller kommissionens förslag om att fördela de ytterligare anslagen mellan Horisont 2020 och Erasmus + på en 80–20-bas, anser CULT-utskottet att detta återspeglar den ungefärliga andelen budgetanslag till de två programmen, eftersom finansieringsramen för Horisont 2020 är ungefär fem gånger så stor som för Erasmus +. Dessutom har våra diskussioner med kommissionen tydligt visat att det, på grund av finansieringens karaktär inom ramen för Erasmus +, skulle vara ytterst svårt för programmet att absorbera högre finansieringsnivåer än de ytterligare 20 miljoner EUR som föreslås i förslaget till ändringsbudget nr 2/2019 i ett så sent skede av året. CULT-utskottet kan därför stödja den föreslagna fördelningen av medlen.

I förslaget till ändringsbudget nr 2/2019 anges också, i motiveringen, till vilka åtgärder kommissionen har för avsikt att anslå ytterligare resurser. CULT-utskottet välkomnar utan förbehåll användningen av finansiering för att främja programmets huvudsakliga verksamhet inom högre utbildning och yrkesutbildning. Vi vill dock framföra vår oro över att kommissionen har för avsikt att använda en del av de extra anslagen för att öka finansieringen av pilotinitiativ inom ramen för initiativet Europauniversitet och yrkeskunskapscentrum.

För tydlighetens skull vill jag nämna att denna oro varken är en kommentar om de två initiativens förtjänster eller om värdet av att driva nya idéer. Det är i stället viktigt att understryka att båda initiativen föreslås för nästa generation av programmet Erasmus + 2021−2027, men att de inte omfattas av det befintliga programmet. De finansieras dock genom 2019 års arbetsprogram, initiativet Europauniversitet med ett belopp på 30 miljoner EUR redan före tillägget via förslaget till ändringsbudget. Beslutet att finansiera dem – som fattas genom arbetsprogrammet – utgör ett tydligt underordnat val som kompletterar den grundläggande akten.

 

Som du vet ska sådana kompletterande politiska val uteslutande antas genom delegerade akter med kontrollbefogenheter för de båda lagstiftarna, och inte genom genomförandeakter eftersom de inte enbart avser genomförandet. CULT-utskottet kommer att åtgärda denna situation i nästa generations program genom att se till att de politiska prioriteringarna beslutas av lagstiftarna, enligt avsikten i fördraget.

Vi hoppas att ovanstående kommentarer är tydliga och vi står till ditt förfogande för eventuella frågor eller uppföljningar.

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

 

Sabine Verheyen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia:  Föredraganden för budgeten 2019 (bekräftas senare)

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

3.9.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

7

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

7

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

1

0

NI

Mislav Kolakušić

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] EUT L 67, 7.3.2019.

[3] EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Senaste uppdatering: 13 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy