ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година: вписване на излишъка от финансовата 2018 година

9.9.2019 - (11730/2019 – C9‑0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Джон Хауърт

Процедура : 2019/2021(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0005/2019
Внесени текстове :
A9-0005/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година: вписване на излишъка от финансовата 2018 година

(11730/2019 – C9‑0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[1], и по-специално член 18, параграф 3 и член 44 от него,

 като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет окончателно на 12 декември 2018 г.[2],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[3],

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[4],

 като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз[5],

 като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2019, приет от Комисията на 15 април 2019 г. (COM(2019)0300),

 като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 1/2019, приета от Съвета на 3 септември 2019 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (11730/2019 – C9‑0115/2019),

 като взе предвид членове 94 и 96 от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0005/2019),

А. като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 1/2019 цели вписването в бюджета за 2019 г. на излишъка от финансовата 2018 година, възлизащ на 1 802 милиона евро;

Б. като има предвид, че основните компоненти на този излишък са положителният резултат на приходите в размер на 1 274,6 милиона евро и икономията на разходи в размер на 527,8 милиона евро;

В. като има предвид, че в приходната част най-голямата разлика произтича от лихвите за забава и глобите (1 312,6 милиона евро), като резултатът от изпълнението на бюджета включва глоби в областта на конкуренцията и лихви за забава, други имуществени санкции и лихви, свързани с глоби и имуществени санкции;

Г. като има предвид, че в разходната част неусвоените от Комисията бюджетни кредити за плащания възлизат на 322,2 милиона евро за 2018 г. (от които 120 милиона евро от резерва за спешна помощ) и на 68 милиона евро преноси от 2017 г., а неусвоените от другите институции средства са в размер на 75,9 милиона евро за 2018 г. и на 61,6 милиона евро преноси от 2017 г.;

1. запознава се с представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 1/2019, чието единствено предназначение е вписването в бюджета на излишъка от 2018 г. в размер на 1 803 милиона евро в съответствие с член 18 от Финансовия регламент, и с позицията на Съвета по него;

2. отбелязва, че според Комисията глобите в областта на конкуренцията през 2018 г. са възлизали на 1 149 милиона евро; отново счита, че освен излишъците, произтичащи от непълно усвояване, бюджетът на Съюза следва да има възможност да използва отново и приходите от глоби и приходите, свързани с просрочени плащания, без съответно намаление на вноските на база брутен национален доход (БНД); припомня своята позиция в подкрепа на увеличаването на предложения резерв на Съюза в следващата многогодишна финансова рамка със сума, равна на приходите от глоби и санкции;

3. одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2019;

4. възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 1/2019 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Damian Boeselager, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh,

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Mislav Kolakusic

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 

Последно осъвременяване: 12 септември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност