Διαδικασία : 2019/2021(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0005/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0005/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2019 - 9.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0011

<Date>{09/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0005/2019</NoDocSe>
PDF 165kWORD 53k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2018</Titre>

<DocRef>(11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Επιτροπή Προϋπολογισμών</Commission>

Εισηγητής: <Depute>John Howarth</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2018

(11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[1], και ιδίως το άρθρο 44,

 έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που εκδόθηκε οριστικά στις 12 Δεκεμβρίου 2018[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[3],

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[4],

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5],

 έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2019 (COM(2019)0300),

 έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (11730/2019 – C9-0115/2019),

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0005/2019),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019 αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2019 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2018, που ανέρχεται σε 1 802 εκατομμύρια EUR·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες συνιστώσες του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 1 274,6 εκατομμυρίων EUR και ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 527,8 εκατομμυρίων EUR·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα έσοδα, η μεγαλύτερη διαφορά προκύπτει από τους τόκους υπερημερίας και τα πρόστιμα (1 312,6 εκατομμύρια EUR), και ότι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού αποτελείται από πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού και τόκους υπερημερίας, άλλες χρηματικές ποινές και τόκους που συνδέονται με πρόστιμα και χρηματικές ποινές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τις δαπάνες, η υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών από την Επιτροπή ανέρχεται σε 322,2 εκατομμύρια EUR για το 2018 (από τα οποία 120 εκατομμύρια EUR αφορούν το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας) και 68 εκατομμύρια EUR για μεταφορές πιστώσεων από το 2017, και η υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών από τα άλλα θεσμικά όργανα ανέρχεται σε 75,9 εκατομμύρια EUR για το 2018 και 61,6 εκατομμύρια EUR για μεταφορές πιστώσεων από το 2017·

1. λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε το 2018, δηλαδή ποσού 1 803 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, και τη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού το 2018 ανήλθαν σε ποσό ύψους 1 149 εκατομμυρίων EUR· εκτιμά εκ νέου ότι, εκτός από τα πλεονάσματα που προκύπτουν από την υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να μπορεί να ξαναχρησιμοποιεί τα έσοδα που προκύπτουν από πρόστιμα ή συνδέονται με καθυστερήσεις πληρωμών χωρίς αντίστοιχη μείωση των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ· υπενθυμίζει τη θέση του υπέρ της αύξησης του προτεινόμενου αποθεματικού της Ένωσης στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο κατά ποσό ίσο με τα έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές·

3. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Damian Boeselager, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

32

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh,

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Mislav Kolakusic

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

 

[1] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[2] ΕΕ L 67 της 7.3.2019.

[3] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

[4] ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

[5] ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου