Menetlus : 2019/2021(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0005/2019

Esitatud tekstid :

A9-0005/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2019 - 9.1

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0011

<Date>{09/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0005/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 52k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2019 kohta: 2018. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse</Titre>

<DocRef>(11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Eelarvekomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>John Howarth</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2019 kohta: 2018. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse

(11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

 võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)[1], eriti selle artikli 18 lõiget 3 ja artiklit 44,

 võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 12. detsembril 2018[2],

 võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[3],

 võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[4],

 võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta[5],

 võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 1/2019, mille komisjon võttis vastu 15. aprillil 2019 (COM(2019)0300),

 võttes arvesse 3. septembril 2019 vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 1/2019 kohta (11730/2019 – C9-0115/2019),

 võttes arvesse kodukorra artikleid 94 ja 96,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0005/2019),

A. arvestades, et paranduseelarve projekti nr 1/2019 eesmärk on kanda 2019. aasta eelarvesse üle 2018. aasta eelarve ülejääk summas 1 802 miljonit eurot;

B. arvestades, et selle ülejäägi põhielemendid on tulude positiivne saldo (1 274,6 miljonit eurot) ja kavandatust väiksemad kulud (527,8 miljonit eurot);

C. arvestades, et tulude poolel tuleneb suurim erinevus viiviste ja trahvide laekumisest (1 312,6 miljonit eurot), kusjuures see tulemus koosneb konkurentsitrahvidest ja viivistest, muudest karistusmaksetest ning trahvide ja karistusmaksetega seotud viivistest;

D. arvestades, et kulude poolel oli maksete alatäitmine komisjoni poolt 2018. aastal 322,2 miljonit eurot (sellest 120 miljonit hädaabireservist) ja 2017. aastast üle kantud assigneeringute puhul 68 miljonit eurot, ning alatäitmine muude institutsioonide poolt 2018. aastal 75,9 miljonit eurot ja 2017. aastast üle kantud assigneeringute puhul 61,6 miljonit eurot;

1. võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 1/2019, milles käsitletakse üksnes 2018. aasta ülejäägi eelarvesse kandmist 1 803 miljoni euro suuruses summas vastavalt finantsmääruse artiklile 18, ning nõukogu seisukoha selle kohta;

2. märgib, et komisjoni andmetel moodustasid konkurentsitrahvid 2018. aastal 1 149 miljonit eurot; väljendab veel kord seisukohta, et lisaks alakasutamisest tingitud ülejäägile peaks liidu eelarves olema võimalik uuesti kasutada trahvide või hilinenud maksetega seotud tulu, ilma et sellega kaasneks kogurahvatulul põhinevate maksete vähendamine; tuletab meelde oma seisukohta, mille kohaselt tuleks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus suurendada kavandatavat liidu reservi summa võrra, mis on võrdväärne trahvide ja karistuste kohaldamisest saadava tuluga;

3. kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 1/2019 kohta heaks;

4. teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 1/2019 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

3.9.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Damian Boeselager, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

32

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh,

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

4

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Mislav Kolakusic

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

[2] ELT L 67, 7.3.2019.

[3] ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

[4] ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

[5] ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

Viimane päevakajastamine: 12. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika