MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2019 varainhoitovuodeksi 2019: varainhoitovuoden 2018 ylijäämän ottaminen talousarvioon

  9.9.2019 - (11730/2019 – C9‑0115/2019 – 2019/2021(BUD))

  Budjettivaliokunta
  Esittelijä: John Howarth

  Menettely : 2019/2021(BUD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A9-0005/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A9-0005/2019
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2019 varainhoitovuodeksi 2019: varainhoitovuoden 2018 ylijäämän ottaminen talousarvioon

  (11730/2019 – C9‑0115/2019 – 2019/2021(BUD))

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

   ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

   ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[1] ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohdan ja 44 artiklan,

   ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2019[2],

   ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[3],

   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[4],

   ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom[5],

   ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2019 annetun komission esityksen lisätalousarvioksi nro 1/2019 (COM(2019)0300),

   ottaa huomioon neuvoston 3. syyskuuta 2019 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2019 (11730/2019 – C9‑0115/2019),

   ottaa huomioon työjärjestyksen 94 ja 96 artiklan,

   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0005/2019),

  A. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 1/2019 tarkoituksena on sisällyttää vuoden 2019 talousarvioon varainhoitovuoden 2018 ylijäämä, joka on 1 802 miljoonaa euroa;

  B. ottaa huomioon, että ylijäämä muodostui pääasiassa tulojen positiivisesta toteutumasta (1 274,6 miljoonaa euroa) sekä määrärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä (527,8 miljoonaa euroa);

  C. ottaa huomioon, että tulopuolella suurin ero johtuu viivästyskoroista ja sakoista (1 312,6 miljoonaa euroa) ja toteutuma koostuu kilpailusakoista ja viivästyskoroista, uhkasakoista sekä sakoista perityistä koroista;

  D. ottaa huomioon, että menopuolella komissio jätti vuonna 2018 käyttämättä maksumäärärahoja 322,2 miljoonaa euroa (joista 120 miljoonaa euroa hätäapuvarauksesta) ja varainhoitovuodelta 2017 siirrettyjä määrärahoja 68 miljoonaa euroa ja että muiden toimielinten vastaavat määrät olivat 75,9 miljoonaa ja 61,6 miljoonaa euroa;

  1. panee merkille komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 1/2019, jonka ainoana tarkoituksena on sisällyttää talousarvioon vuoden 2018 ylijäämä 1 803 miljoonaa euroa varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti, ja lisätalousarvioesitystä koskevan neuvoston kannan;

  2. panee merkille, että komission mukaan kilpailusakot tuottivat vuonna 2018 1 149 miljoonaa euroa; katsoo jälleen, että määrärahojen vajaakäytöstä johtuvan mahdollisen ylijäämän lisäksi unionin talousarviossa olisi oltava mahdollista käyttää sakoista saadut tai maksuviivästyksistä johtuvat tulot ilman, että BKTL-maksuosuuksia pienennetään vastaavasti; palauttaa mieliin kantansa, jonka mukaan ehdotettua unionin varausta olisi seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä kasvatettava sakoista ja uhkasakoista saatuja tuloja vastaavalla määrällä;

  3. hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2019;

  4. kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 1/2019 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  3.9.2019

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  32

  4

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Damian Boeselager, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

   

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

   

  32

  +

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

  NI

  Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh,

  PPE

  Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  RENEW

  Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

  S&D

  Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques

  VERTS/ALES

  Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

   

  4

  -

  ID

  Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

   

  1

  0

  NI

  Mislav Kolakusic

   

  Symbolien selitys:

  + : puolesta

  - : vastaan

  0 : tyhjää

   

   

   

  Päivitetty viimeksi: 11. syyskuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö