Izvješće - A9-0005/2019Izvješće
A9-0005/2019

  IZVJEŠĆE o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2019 Europske unije za financijsku godinu 2019.: unošenje viška iz financijske godine 2018.

  9.9.2019 - (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

  Odbor za proračune
  Izvjestitelj: John Howarth

  Postupak : 2019/2021(BUD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A9-0005/2019
  Podneseni tekstovi :
  A9-0005/2019
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2019 Europske unije za financijsku godinu 2019.: unošenje viška iz financijske godine 2018.

  (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

   uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[1], a posebno njezin članak 18. stavak 3. i članak 44.,

   uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. nakon konačnog usvajanja 12. prosinca 2018.[2],

   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[3],

   uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[4],

   uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije[5],

   uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 1/2019, koji je Komisija donijela 15. travnja 2019. (COM(2019)0300),

   uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2019 koje je Vijeće usvojilo 3. rujna 2019. i istog dana proslijedilo Europskom parlamentu (11730/2019 – C9-0115/2019),

   uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika,

   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0005/2019),

  A. budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 1/2019 unos iznosa od 1 802 milijuna EUR kao viška iz financijske godine 2018. u proračun za 2019. godinu;

  B. budući da taj višak najvećim dijelom proizlazi iz ostvarenja viška prihoda u iznosu od 1 274,6 milijuna EUR te neutrošenih sredstava za rashode u iznosu od 527,8 milijuna EUR;

  C. budući da, kada je riječ o prihodovnoj strani, najveća razlika proizlazi iz zateznih kamata i novčanih kazni (1 312,6 milijuna EUR), dok se višak sastoji od kazni za kršenje pravila tržišnog natjecanja i zateznih kamata, ostalih novčanih kazni te kamata povezanih s novčanim kaznama;

  D. budući da su na rashodovnoj strani neiskorištena sredstava za plaćanje Komisije iznosila 322,2 milijuna EUR za 2018. (od čega su 120 milijuna EUR iz pričuve za pomoć u nuždi) i da je 68 milijuna EUR preneseno iz 2017., te da su neiskorištena sredstava za plaćanja drugih institucija iznosila 75,9 milijuna EUR za 2018. i da je 61,6 milijuna EUR preneseno iz 2017.;

  1. prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 1/2019 koji je predala Komisija i koji se odnosi isključivo na unošenje viška u iznosu od 1 803 milijuna EUR iz 2018. godine u proračun, u skladu s člankom 18. Financijske uredbe, i stajalište Vijeća o njemu;

  2. napominje da su prema podacima Komisije kazne za kršenje pravila tržišnog natjecanja 2018. iznosile 1 149 milijuna EUR; smatra da bi, pored viškova koji proizlaze iz neiskorištenih sredstava za plaćanje, u okviru proračuna Unije trebalo omogućiti korištenje svih prihoda koji proizlaze iz novčanih kazni ili zakašnjelih plaćanja, bez odgovarajućeg smanjenja doprinosa BND-a; podsjeća na svoje stajalište da u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru treba povećati predloženu rezervu Unije za iznos koji je jednak prihodu od novčanih kazni i sankcija;

  3. prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2019;

  4. nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 1/2019 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

  5. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

  INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  3.9.2019

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  32

  4

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Damian Boeselager, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

   


   

  POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

  32

  +

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

  NI

  Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh,

  PPE

  Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  RENEW

  Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

  S&D

  Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques

  VERTS/ALES

  Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

   

  4

  -

  ID

  Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

   

  1

  0

  NI

  Mislav Kolakusic

   

  Korišteni znakovi:

  + : za

  - : protiv

  0 : suzdržani

   

   

  Posljednje ažuriranje: 11. rujna 2019.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti