Procedūra : 2019/2021(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0005/2019

Pateikti tekstai :

A9-0005/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2019 - 9.1

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0011

<Date>{05/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0005/2019</NoDocSe>
PDF 158kWORD 52k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projekto dėl 2018 finansinių metų pertekliaus įrašymo į biudžetą</Titre>

<DocRef>(11730/2019 – C9‑0115/2019 – 2019/2021(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Biudžeto komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>John Howarth</Depute>

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projekto dėl 2018 finansinių metų pertekliaus įrašymo į biudžetą

(11730/2019 – C9‑0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[1], ypač į jo 18 straipsnio 3 dalį ir 44 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2018 m. gruodžio 12 d.[2],

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[3],

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[4],

 atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos[5],

 atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projektą, kurį Komisija priėmė 2019 m. balandžio 15 d. (COM(2019)0300),

 atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 3 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projekto (11730/2019 – C9‑0115/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0005/2019),

A. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projektu siekiama į 2019 m. biudžetą įrašyti 2018 finansinių metų perteklių, kuris sudaro 1 802 mln. EUR;

B. kadangi pagrindiniai šio pertekliaus komponentai yra teigiamas rezultatas pajamų dalyje (1 274,6 mln. EUR) ir nepakankamas vykdymas išlaidų dalyje (527,8 mln. EUR);

C. kadangi pajamų dalyje didžiausias skirtumas susidarė dėl delspinigių ir baudų (1 312,6 mln. EUR), o vykdymo rezultatą sudaro baudos už konkurencijos pažeidimus ir delspinigiai, kitos nuobaudos ir palūkanos, susijusios su baudomis ir nuobaudomis;

D. kadangi išlaidų dalyje 2018 m. nepanaudoti Komisijos mokėjimai siekia 322,2 mln. EUR (iš kurių 120 mln. EUR – iš neatidėliotinos pagalbos rezervo) ir 68 mln. EUR nepanaudoti atsižvelgiant į iš 2017 m. perkeltus asignavimus, o kitų institucijų 2018 m. nepanaudoti asignavimai siekia 75,9 mln. EUR ir 61,6 mln. EUR atsižvelgiant į iš 2017 m. perkeltus asignavimus;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projektą, kuris skirtas vien tik tam, kad, vadovaujantis Finansinio reglamento 18 straipsniu, į biudžetą būtų įrašytas 2018 m. susidaręs 1 803 mln. EUR perteklius, ir į Tarybos poziciją šiuo klausimu;

2. pažymi, kad, Komisijos duomenimis, 2018 m. baudos už konkurencijos pažeidimus sudarė 1 149 mln. EUR; dar kartą laikosi nuomonės, kad turėtų būti sudaryta galimybė vėl panaudoti ne tik bet kokį Sąjungos biudžeto perteklių, susidariusį dėl nepakankamo asignavimų panaudojimo, bet ir bet kokias pajamas, gautas iš baudų arba susijusias su uždelstais mokėjimais, atitinkamai nesumažinant BNP pagrįstų įnašų; primena savo poziciją, kuria pritariama tam, kad kitoje daugiametėje finansinėje programoje pasiūlytas Sąjungos rezervas būtų padidintas suma, kuri būtų lygi pajamų, gautų iš baudų ir nuobaudų, sumai;

3. patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projekto;

4. paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 1/2019 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams ir nacionaliniams parlamentams.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

3.9.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Damian Boeselager, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

 

32

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh,

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Mislav Kolakusic

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

[1] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[2] OL L 67, 2019 3 7.

[3] OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

[4] OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

[5] OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika