SPRAWOZDANIE w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2019 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2018

  9.9.2019 - (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

  Komisja Budżetowa
  Sprawozdawca: John Howarth

  Procedura : 2019/2021(BUD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0005/2019
  Teksty złożone :
  A9-0005/2019
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2019 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2018

  (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

  Parlament Europejski,

   uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

   uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[1], w szczególności jego art. 18 ust. 3 i art. 44,

   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 12 grudnia 2018 r.[2],

   uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[3],

   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[4],

   uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej[5],

   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1/2019 przyjęty przez Komisję dnia 15 kwietnia 2019 r. (COM(2019)0300),

   uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2019 przyjęte przez Radę dnia 3 września 2019 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (11730/2019 – C9-0115/2019),

   uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0005/2019),

  A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1/2019 ma na celu zapisanie w budżecie na rok 2019 nadwyżki z roku budżetowego 2018 w wysokości 1 802 mln EUR;

  B. mając na uwadze, że główne czynniki tej nadwyżki to dodatni wynik po stronie dochodów w wysokości 1 274,6 mln EUR oraz niepełne wykorzystanie środków przewidzianych na wydatki w wysokości 527,8 mln EUR;

  C. mając na uwadze, że po stronie dochodów największa różnica wynika z odsetek od zaległych płatności i grzywien (1 312,6 mln EUR), a na wynik ten składają się grzywny za naruszenie zasad konkurencji oraz odsetki od zaległych płatności, inne kary pieniężne oraz odsetki związane z grzywnami i karami pieniężnymi;

  D. mając na uwadze, że po stronie wydatków poziom niepełnego wykorzystania środków przez Komisję wynosi 322,2 mln EUR w 2018 r. (z czego 120 mln pochodzi z rezerwy na pomoc nadzwyczajną) oraz 68 mln EUR w odniesieniu do środków przeniesionych z 2017 r., natomiast w przypadku innych instytucji odpowiednio 75,9 mln EUR i 61,6 mln EUR;

  1. odnotowuje przedstawiony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 1/2019 poświęconego wyłącznie rozdysponowaniu nadwyżki środków budżetowych z 2018 r. wynoszącej 1 803 mln EUR zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego i stanowiskiem Rady w tej sprawie;

  2. odnotowuje, że według Komisji grzywny za naruszenie zasad konkurencji wyniosły w 2018 r. 1 149 mln EUR; podkreśla raz jeszcze, że poza wszelkimi nadwyżkami wynikającymi z niepełnego wykorzystania środków, należy umożliwić budżetowi unijnemu ponowne wykorzystanie wszelkiego dochodu wynikającego z grzywien lub związanego z opóźnieniami w płatnościach bez odpowiedniego zmniejszenia wkładów opartych na DNB; przypomina swoje przychylne stanowisko wobec zwiększenia proponowanej rezerwy Unii w kolejnych wieloletnich ramach finansowych o kwotę równą dochodom uzyskanym z grzywien i kar;

  3. zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2019;

  4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 1/2019 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

  5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również innym instytucjom i właściwym organom oraz parlamentom narodowym.

  INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

  Data przyjęcia

  3.9.2019

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  32

  4

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Damian Boeselager, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

   

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

   

  32

  +

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

  NI

  Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh,

  PPE

  Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  RENEW

  Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

  S&D

  Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques

  VERTS/ALES

  Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

   

  4

  -

  ID

  Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

   

  1

  0

  NI

  Mislav Kolakusic

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  + : za

  - : przeciw

  0 : wstrzymało się

   

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 12 września 2019
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności