Procedură : 2019/2021(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0005/2019

Texte depuse :

A9-0005/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2019 - 9.1

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0011

<Date>{05/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0005/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 52k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2018</Titre>

<DocRef>(11730/2019 – C9‑0115/2019 – 2019/2021(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Comisia pentru bugete</Commission>

Raportor: <Depute>John Howarth</Depute>

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2018

(11730/2019 – C9‑0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[1], în special articolul 18 alineatul (3) și articolul 44,

 având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat definitiv la 12 decembrie 2018[2],

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[3],

 având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[4],

 având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene[5],

 având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019 adoptat de Comisie la 15 aprilie 2019 (COM(2019)0300),

 având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019 adoptată de Consiliu la 3 septembrie 2019 și transmisă Parlamentului European la aceeași dată (11730/2019 – C9‑0115/2019),

 având în vedere articolele 94 și 96 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0005/2019),

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019 are ca obiectiv înscrierea în bugetul 2019 a excedentului din exercițiul financiar 2018, care se ridică la 1 802 milioane EUR;

B. întrucât principalele elemente ale acestui excedent sunt un sold pozitiv al veniturilor de 1 274,6 milioane EUR și o subutilizare a cheltuielilor de 527,8 milioane EUR;

C. întrucât, în ceea ce privește veniturile, cea mai mare diferență rezultă din dobânzi de întârziere și amenzi (1 312,6 milioane EUR), rezultatul fiind constituit din amenzi și dobânzi de întârziere, alte daune cominatorii și dobânzi legate de amenzi și penalități cu titlu cominatoriu;

D. întrucât, în ceea ce privește cheltuielile, nivelul de subutilizare a plăților de către Comisie se ridică la 322,2 milioane EUR pentru 2018 (din care 120 de milioane din Rezerva pentru ajutoare de urgență) și 68 de milioane EUR pentru reportările din 2017, iar nivelul de subutilizare de către celelalte instituții se cifrează la 75,9 milioane EUR pentru 2018 și 61,6 milioane EUR pentru reportările din 2017,

1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019, astfel cum a fost prezentat de Comisie, consacrat exclusiv înscrierii în buget a excedentului din 2018, cu suma de 1 803 milioane EUR, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar și cu poziția Consiliului în acest sens;

2. constată că, potrivit Comisiei, amenzile din 2018 în domeniul concurenței s-au ridicat la 1 149 de milioane EUR; consideră din nou că, pe lângă orice excedent rezultat din subutilizare, bugetul Uniunii ar trebui să poată reutiliza eventualele venituri provenite din amenzi sau legate de întârzierea efectuării plăților fără o scădere corespunzătoare a contribuțiilor bazate pe VNB; reamintește poziția sa în favoarea creșterii rezervei propuse de Uniune în următorul cadru financiar multianual cu o sumă echivalentă cu veniturile rezultate din amenzi și sancțiuni;

3. aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019;

4. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 1/2019 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și celorlalte instituții și organelor interesate și parlamentelor naționale.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

3.9.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Damian Boeselager, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

 

32

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh,

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Mislav Kolakusic

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 

[1] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[2] JO L 67, 7.3.2019.

[3] JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

[4] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[5] JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Ultima actualizare: 11 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate