Postup : 2019/2021(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0005/2019

Predkladané texty :

A9-0005/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2019 - 9.1

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0011

<Date>{05/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0005/2019</NoDocSe>
PDF 161kWORD 47k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2018</Titre>

<DocRef>(11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Výbor pre rozpočet</Commission>

Spravodajca: <Depute>John Howarth</Depute>

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2018

(11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[1], a najmä na jeho článok 18 ods. 3 a článok 44,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 prijatý s konečnou platnosťou 12. decembra 2018[2],

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[3],

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[4],

 so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie[5],

 so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2019, ktorý Komisia prijala 15. apríla 2019 (COM(2019)0300),

 so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019, ktorú prijala Rada 3. septembra 2019 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (11730/2019 – C9-0115/2019),

 so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0005/2019),

A. keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019 je zahrnúť do rozpočtu na rok 2019 prebytok z rozpočtového roku 2018 vo výške 1 802 miliónov EUR;

B. keďže hlavnými zložkami tohto prebytku sú kladný výsledok plnenia rozpočtu na strane príjmov vo výške 1 274,6 milióna EUR a nevyčerpané výdavky vo výške 527,8 milióna EUR;

C. keďže na strane príjmov najväčší rozdiel vyplýva z úrokov z omeškania a pokút (1 312,6 milióna EUR), pričom výsledok sa skladá z pokút v oblasti hospodárskej súťaže a úrokov z omeškania, iných platieb penále a úrokov spojených s pokutami a penále;

D. keďže na strane výdavkov dosahuje nedostatočné plnenie platieb zo strany Komisie 322,2 milióna EUR za rok 2018 (z toho 120 miliónov EUR z rezervy na núdzovú pomoc) a 68 miliónov EUR v prípade prenosov z roku 2017, a nedostatočné plnenie iných inštitúcií dosahuje 75,9 milióna EUR za rok 2018 a 61,6 milióna EUR v prípade prenosov z roku 2017;

1. berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 1/2019 predložený Komisiou, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2018 vo výške 1 803 miliónov EUR v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a pozíciu Rady k tomuto návrhu;

2. poznamenáva, že podľa Komisie dosiahli pokuty v oblasti hospodárskej súťaže v roku 2018 sumu 1 149 miliónov EUR; znova sa domnieva, že okrem prebytku vyplývajúceho z nedostatočného plnenia by rozpočet Únie mal mať možnosť opätovne využiť akýkoľvek príjem vyplývajúci z pokút alebo oneskorených platieb bez zodpovedajúceho zníženia príspevkov založených na HND; pripomína svoju pozíciu v prospech zvýšenia navrhovanej rezervy Únie v budúcom viacročnom finančnom rámci o sumu rovnajúcu sa príjmom vyplývajúcim z pokút a penále;

3. schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019;

4. poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 1/2019 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

3.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Damian Boeselager, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

 

32

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh,

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Mislav Kolakusic

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

[1] Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.

[3] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Posledná úprava: 12. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia