Postopek : 2019/2021(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0005/2019

Predložena besedila :

A9-0005/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2019 - 9.1

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0011

<Date>{09/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0005/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 52k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2019 za proračunsko leto 2019: vključitev presežka iz proračunskega leta 2018</Titre>

<DocRef>(11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračun</Commission>

Poročevalec: <Depute>John Howarth</Depute>

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2019 za proračunsko leto 2019: vključitev presežka iz proračunskega leta 2018

(11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[1] in zlasti členov 18(3) in 44,

 ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki je bil dokončno sprejet dne 12. decembra 2018[2],

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[3],

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[4],

 ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije[5],

 ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 1/2019, ki ga je Komisija sprejela dne 15. aprila 2019 (COM(2019)0300),

 ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 1/2019, ki ga je Svet sprejel 3. septembra 2019 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (11730/2019 – C9-0115/2019),

 ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0005/2019),

A. ker je cilj predloga spremembe proračuna št. 1/2019 v proračun za leto 2019 vključiti presežek iz proračunskega leta 2018, ki znaša 1.802 milijonov EUR;

B. ker sta glavna elementa tega presežka pozitivna realizacija (prihodki) v višini 1.274,6 milijona EUR in neporabljena sredstva (odhodki) v višini 527,8 milijona EUR;

C. ker na strani prihodkov največja razlika izhaja iz zamudnih obresti in glob (1.312,6 milijona EUR), pri čemer je bila realizacija sestavljena iz glob na področju konkurence in zamudnih obresti, drugih denarnih kazni in obresti, povezanih s plačilom glob in denarnih kazni;

D. ker na strani odhodkov nezadostno izvrševanje plačil s strani Komisije znaša 322,2 milijona EUR za leto 2018 (od tega 120 milijonov EUR iz rezerve za nujno pomoč) in 68 milijonov EUR v prenosih iz leta 2017, nezadostno izvrševanje s strani drugih institucij pa 75,9 milijona EUR za leto 2018 ter 61,6 milijona EUR v prenosih iz leta 2017;

1. je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 1/2019, kot ga je predložila Komisija in ki je namenjen zgolj vključitvi presežka iz leta 2018 v višini 1.803 milijonov EUR v proračun v skladu s členom 18 finančne uredbe, in s stališčem Sveta o tem predlogu;

2. ugotavlja, da so po oceni Komisije globe na področju konkurence v letu 2018 znašale 1.149 milijonov EUR; ponovno izraža mnenje, da bi moral proračun Unije, ne glede na morebitne presežke zaradi nezadostnega izvrševanja, omogočati ponovno uporabo vsakega prihodka, ki izhaja iz glob ali je povezan z zamudami pri plačilih, ne da bi se zmanjšali prispevki na podlagi BND; opozarja na svoje stališče v prid povečanju predlagane rezerve Unije v naslednjem večletnem finančnem okviru za znesek, ki bo ustrezal prihodkom od glob in kazni;

3. odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2019;

4. naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 1/2019 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

3.9.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Damian Boeselager, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), David Cormand, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

32

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh,

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Mislav Kolakusic

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[2] UL L 67, 7.3.2019.

[3] UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

[4] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[5] UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

Zadnja posodobitev: 11. september 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov