Postup : 2019/2024(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0006/2019

Předložené texty :

A9-0006/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2019 - 9.4

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0014

<Date>{09/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2019</NoDocSe>
PDF 156kWORD 52k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019 Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku</Titre>

<DocRef>(11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Rozpočtový výbor</Commission>

Zpravodaj: <Depute>John Howarth</Depute>

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019 Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku

(11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[1], a zejména článek 44 tohoto nařízení,

 s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijatý s konečnou platností dne 12. prosince 2018[2],

 s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[3],

 s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[4],

 s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie[5],

 s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2019, který Komise přijala dne 22. května 2019 (COM(2019)0205),

 s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019, který Rada přijala dne 3. září 2019 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (11732/2019 – C9-0113/2019),

 s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0006/2019),

A. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 3/2019 zahrnuje návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku v souvislosti se záplavami v severovýchodní části země, Itálii v souvislosti se záplavami a sesuvy půdy způsobenými přívalovými dešti od alpských oblastí na severu až po Sicílii a Rakousku v souvislosti se stejnými přírodními jevy v alpských/jižních regionech, které se vyskytly v průběhu roku 2018,

B. vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet na rok 2019 a navýšit prostředky v rozpočtové položce 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o částku ve výši 293 551 794 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby;

C. vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie je zvláštním nástrojem ve smyslu nařízení o VFR a příslušné prostředky na závazky a na platby mají být zapsány do rozpočtu nad rámec stropů uvedeného víceletého finančního rámce;

1. schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019;

2. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 3/2019 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

3.9.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

 

[1]  Úř. věst L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] Úř. věst. L 67, 7.3.2019,

[3] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Poslední aktualizace: 11. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí