Procedure : 2019/2024(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0006/2019

Indgivne tekster :

A9-0006/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2019 - 9.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0014

<Date>{05/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 50k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2019 til det almindelige budget for regnskabsåret 2019, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig</Titre>

<DocRef>(11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>John Howarth</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2019 til det almindelige budget for regnskabsåret 2019, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig

(11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[1], særlig artikel 44,

 der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, endeligt vedtaget den 12. december 2018[2],

 der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[3],

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[4],

 der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter[5],

 der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3/2019, vedtaget af Kommissionen den 22. maj 2019 (COM(2019)0205),

 der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2019, vedtaget af Rådet den 3. september 2019 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (11732/2019 – C9-0113/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0006/2019),

A. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 3/2019 omfatter den foreslåede anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Rumænien i forbindelse med oversvømmelserne i den nordøstlige region, til Italien for oversvømmelser og jordskred som følge af kraftige regnskyl fra Alperegionrene i nord helt ned til Sicilien, samt til Østrig for de samme fænomener i Alperegionerne i syd i løbet af 2018;

B. der henviser til, at Kommissionen derfor foreslår at ændre Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 og at forhøje budgetpost 13 06 01 "Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 293 551 794 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger;

C. der henviser til, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond som defineret i FFR-forordningen er et særligt instrument, og at de tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger skal opføres på budgettet ud over FFR-lofterne;

1. godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2019;

2. pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 3/2019 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

3.9.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[2] EUT L 67 af 7.3.2019.

[3] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

[4] EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

[5] EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

Seneste opdatering: 11. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik