Postupak : 2019/2024(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0006/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0006/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2019 - 9.4

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0014

<Date>{09/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 52k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2019 Europske unije za opći proračun za 2019. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji</Titre>

<DocRef>(11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračune</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>John Howarth</Depute>

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2019 Europske unije za opći proračun za 2019. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji

(11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[1], a posebno njezin članak 44.

 uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019., konačno donesen 12. prosinca 2018.[2],

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[3],

 uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[4],

 uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije[5],

 uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2019 koji je Komisija usvojila 22. svibnja 2019. ((COM(2019)0205),

 uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2019 koje je Vijeće usvojilo 3. rujna 2019. i istog dana proslijedilo Europskom parlamentu (11732/2019 – C9-0113/2019),

 uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0006/2019),

A. budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 3/2019 obuhvaća predložena mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj zbog poplava u njezinu sjeveroistočnom djelu, Italiji zbog poplave i odrona zemlje nakon obilnih padalina od alpskih područja na sjeveru sve do Sicilije te Austriji zbog iste pojave u alpskim/južnim regijama tijekom 2018 godine;

B. budući da Komisija stoga predlaže izmjenu proračuna za 2019. i povećanje proračunske stavke 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama za životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” za 293 551 794 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje;

C. budući da je Fond solidarnosti Europske unije poseban instrument kao što je to utvrđeno Uredbom o VFO-u i da bi odgovarajuća odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanje trebalo unijeti u proračun iznad gornjih granica VFO-a;

1. prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2019;

2. nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 3/2019 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

3.9.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Nezavisni zastupnik

Mislav Kolakušić

EPP

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

0

-

 

 

 

3

0

Nezavisni zastupnici

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Korišteni znakovi:

+ : glasovi za:

- : protiv

0 : suzdržani

 

[1] SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

[2] SL L 67, 7.3.2019.

[3] SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[4] SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[5] SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

Posljednje ažuriranje: 12. rujna 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti