Procedūra : 2019/2024(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0006/2019

Pateikti tekstai :

A9-0006/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2019 - 9.4

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0014

<Date>{09/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2019</NoDocSe>
PDF 158kWORD 55k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2019 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Austrijai, Italijai ir Rumunijai</Titre>

<DocRef>(11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Biudžeto komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>John Howarth</Depute>

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2019 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Austrijai, Italijai ir Rumunijai

(11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[1], ypač į jo 44 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2018 m. gruodžio 12 d.[2],

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[3],

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[4],

 atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos[5],

 atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2019 projektą, kurį Komisija priėmė 2019 m. gegužės 22 d. (COM(2019)0205),

 atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 3 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2019 projekto (11732/2019 – C9-0113/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0006/2019),

A. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 3/2019 projektas apima siūlomą Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimą siekiant suteikti pagalbą Rumunijai dėl potvynių šiaurės rytų regione, Italijai dėl potvynių ir nuošliaužų, kuriuos sukėlė didelis kritulių kiekis, nuo Alpių regiono šiaurės iki Sicilijos, taip pat Austrijai dėl tokių pačių reiškinių Alpių / pietiniuose regionuose 2018 m.;

B. kadangi dėl to Komisija siūlo iš dalies pakeisti Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą ir padidinti pagal biudžeto eilutę 13 06 01 „Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika“ skiriamus ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimus 293 551 794 EUR suma;

C. kadangi, kaip apibrėžta DFP reglamente, Europos Sąjungos solidarumo fondas yra speciali priemonė ir atitinkami įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai turi būti įtraukti į biudžetą viršijant DFP viršutines ribas;

1. patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2019 projekto;

2. paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 3/2019 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

3.9.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

[1] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[2] OL L 67, 2019 3 7.

[3] OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

[4] OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

[5] OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika