Procedure : 2019/2024(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0006/2019

Ingediende teksten :

A9-0006/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/09/2019 - 9.4

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0014

<Date>{05/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 55k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>

<Titre>over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019 van de Europese Unie bij de algemene begroting 2019 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk</Titre>

<DocRef>(11732/2019 – C9‑0113/2019 – 2019/2024(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Begrotingscommissie</Commission>

Rapporteur: <Depute>John Howarth</Depute>

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019 van de Europese Unie bij de algemene begroting 2019 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

(11732/2019 – C9‑0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012[1], en met name artikel 44,

 gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, definitief vastgesteld op 12 december 2018[2],

 gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020[3],

 gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer[4],

 gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie[5],

 gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019, goedgekeurd door de Commissie op 22 mei 2019 (COM(2019)0205),

 gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019, op 3 september 2019 vastgesteld door de Raad en dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement (11732/2019 – C9‑0113/2019),

 gezien de artikelen 94 en 96 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0006/2019),

A. overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019 betrekking heeft op de voorgestelde beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor het verlenen van bijstand aan Roemenië voor de overstromingen in het noordoosten, aan Italië voor de overstromingen en aardverschuivingen na zware regenval van de Alpen in het noorden tot Sicilië en aan Oostenrijk voor hetzelfde verschijnsel in de alpiene/zuidelijke regio’s gedurende 2018,

B. overwegende dat de Commissie derhalve voorstelt de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 te wijzigen en begrotingsonderdeel 13 06 01 “Bijstand aan lidstaten in het geval van een grote natuurramp die ernstige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de burgers, het natuurlijke milieu of de economie” te verhogen met 293 551 794 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten;

C. overwegende dat het Solidariteitsfonds van de Europese Unie een speciaal instrument is in de zin van de MFK-verordening en dat de desbetreffende vastleggings- en betalingskredieten buiten de MFK-plafonds om moeten worden gebudgetteerd;

1. keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019 goed;

2. verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 3/2019 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, alsmede aan de nationale parlementen.


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

3.9.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

0

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

[1] PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

[2] PB L 67 van 7.3.2019.

[3] PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

[4] PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

[5] PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.

Laatst bijgewerkt op: 10 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid