SPRAWOZDANIE w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2019 na rok budżetowy 2019, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii

9.9.2019 - (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: John Howarth

Procedura : 2019/2024(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0006/2019
Teksty złożone :
A9-0006/2019
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2019 na rok budżetowy 2019, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii

(11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[1], w szczególności jego art. 44,

 uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 12 grudnia 2018 r.[2],

 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[3],

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[4],

 uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej[5],

 uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2019 przyjęty przez Komisję dnia 22 maja 2019 r. (COM(2019)0205),

 uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2019 przyjęte przez Radę dnia 3 września 2019 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (11732/2019 – C9-0113/2019),

 uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0006/2019),

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3/2019 obejmuje proponowane uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii w związku z powodziami w Regionie Północno-Wschodnim, Włochom w związku z powodziami i osunięciami ziemi po obfitych opadach deszczu od obszarów alpejskich na północy po Sycylię, a także Austrii w związku z tymi samymi zjawiskami w regionie alpejskim i w regionach południowych w 2018 r.,

B. mając na uwadze, że w rezultacie Komisja proponuje wprowadzić poprawkę do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 i zwiększyć linię budżetową 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o kwotę 293 551 794 EUR w środkach na zobowiązania oraz środkach na płatności;

C. mając na uwadze, że Fundusz Solidarności Unii Europejskiej jest specjalnym instrumentem określonym w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych, a odpowiednie środki na zobowiązania oraz środki na płatności należy ująć w budżecie poza pułapami przyjętymi w wieloletnich ramach finansowych;

1. zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2019;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2019 został ostatecznie przyjęty, a także do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

3.9.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności