Postup : 2019/2024(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0006/2019

Predkladané texty :

A9-0006/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2019 - 9.4

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0014

<Date>{09/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2019</NoDocSe>
PDF 158kWORD 55k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2019 na rozpočtový rok 2019, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku</Titre>

<DocRef>(11732/2019 – C9‑0113/2019 – 2019/2024(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Výbor pre rozpočet</Commission>

Spravodajca: <Depute>John Howarth</Depute>

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2019 na rozpočtový rok 2019, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku

(11732/2019 – C9‑0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[1], a najmä na jeho článok 44,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 prijatý s konečnou platnosťou 12. decembra 2018[2],

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[3],

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[4],

 so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie[5],

 so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2019, ktorý Komisia prijala 22. mája 2019 (COM(2019)0205),

 so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019, ktorú prijala Rada 3. septembra 2019 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (11732/2019 – C9‑0113/2019),

 so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0006/2019),

A. keďže návrh opravného rozpočtu č. 3/2019 sa týka navrhovanej mobilizácie Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku v súvislosti s povodňami v severovýchodnom regióne, Taliansku v súvislosti s povodňami a zosuvmi pôdy po silných dažďoch od alpských oblastí na severe až po Sicíliu, ako aj Rakúsku v súvislosti s rovnakými javmi v alpských/južných regiónoch v priebehu roka 2018,

B. keďže Komisia preto navrhuje zmeniť všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 a navýšiť prostriedky v rozpočtovom riadku 13 06 01 Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo o 293 551 794 EUR vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch;

C. keďže Fond solidarity Európskej únie je osobitný nástroj vymedzený v nariadení o VFR a zodpovedajúce viazané a platobné rozpočtové prostriedky majú byť zahrnuté do rozpočtu nad rámec stropov VFR;

1. schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019;

2. poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 3/2019 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

3.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

36

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.

[3] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Posledná úprava: 12. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia