Postopek : 2019/2024(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0006/2019

Predložena besedila :

A9-0006/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2019 - 9.4

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0014

<Date>{09/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 52k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2019 k splošnemu proračunu za leto 2019 – spremni dokument k predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji</Titre>

<DocRef>(11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračun</Commission>

Poročevalec: <Depute>John Howarth</Depute>

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2019 k splošnemu proračunu za leto 2019 – spremni dokument k predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji

(11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[1] in zlasti člena 44,

 ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, kot je bil dokončno sprejet 12. decembra 2018[2],

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[3],

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[4],

 ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije[5],

 ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2019, ki ga je Komisija sprejela 22. maja 2019 (COM(2019)0205),

 ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2019, ki ga je Svet sprejel 3. septembra 2019 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (11732/2019 – C9-0113/2019),

 ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0006/2019),

A. ker je v predlogu spremembe proračuna št. 3/2019 obravnavan predlog, da bi se Solidarnostni sklad Evropske unije uporabil za pomoč Romuniji zaradi poplav v severovzhodni regiji, Italiji zaradi poplav in zemeljskih plazov po močnem deževju od alpskih območij na severu pa vse do Sicilije ter za pomoč Avstriji zaradi podobnih vremenskih ujm, do katerih je v letu 2018 prišlo v alpskih in južnih regijah te države;

B. ker Komisija posledično predlaga, da se proračun za leto 2019 spremeni, sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za plačila v proračunski vrstici 13 06 01 – „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“, pa povečajo za 293.551.794 EUR;

C. ker je Solidarnostni sklad Evropske unije v skladu z opredelitvijo v uredbi o večletnem finančnem okviru posebni instrument, ustrezna sredstva za prevzem obveznosti in plačila pa je treba v proračun vključiti ne glede na zgornje meje večletnega finančnega okvira;

1. odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2019;

2. naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2019 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in nacionalnim parlamentom.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

3.9.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1]  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[2] UL L 67, 7.3.2019.

[3] UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

[4] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[5] UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

Zadnja posodobitev: 11. september 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov