Förfarande : 2019/2024(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0006/2019

Ingivna texter :

A9-0006/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2019 - 9.4

Antagna texter :

P9_TA(2019)0014

<Date>{05/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 55k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2019 för budgetåret 2019 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Österrike, Italien och Rumänien</Titre>

<DocRef>(11732/2019 – C9‑0113/2019 – 2019/2024(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>John Howarth</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2019 för budgetåret 2019 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Österrike, Italien och Rumänien

(11732/2019 – C9‑0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[1], särskilt artikel 44,

 med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, slutgiltigt antagen den 12 december 2018[2],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[3],

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[4],

 med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel[5],

 med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2019 som kommissionen antog den 22 maj 2019 (COM(2019)0205),

 med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2019 som rådet antog den 3 september 2019 och översände till Europaparlamentet samma dag (11732/2019 – C9‑0113/2019),

 med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0006/2019), och av följande skäl:

A. Förslaget till ändringsbudget nr 3/2019 innehåller förslaget att Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas för att ge stöd till Rumänien för översvämningar i nordöstra delen, till Italien för översvämningar och jordskred till följd av kraftiga regn från Alperna i norr till Sicilien i söder samt till Österrike för samma fenomen i Alperna/de södra delarna under 2018.

B. Kommissionen föreslår därför en ändring av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 och en ökning av budgetpost 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin” med 293 551 794 EUR både i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

C. Europeiska unionens solidaritetsfond definieras enligt förordningen om den fleråriga budgetramen som ett särskilt instrument och motsvarande åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden bör budgeteras utanför den fleråriga budgetramens tak.

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2019.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 3/2019 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

3.9.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] EUT L 67, 7.3.2019.

[3] EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Senaste uppdatering: 12 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy