ДОКЛАД относно предложението на Европейската централна банка за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка

6.9.2019 - (N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Роберто Гуалтиери

Процедура : 2019/0903(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0007/2019
Внесени текстове :
A9-0007/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението на Европейската централна банка за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка

(N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Европейската централна банка от 9 април 2019 г. за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (C9-0028/2019),

 като взе предвид член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции[1],

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на Европейската централна банка в рамките на единния надзорен механизъм[2],

 като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС[3],

 като взе предвид член 131 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси
(A9-0007/2019),

А. като има предвид, че в член 26, параграф 3 от Регламент (EС) № 1024/2013 се предвижда, че Европейската централна банка (ЕЦБ) представя за одобрение от Парламента своето предложение за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ и че заместник-председателят се избира сред членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ;

Б. като има предвид, че в член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 се предвижда, че назначаванията в Надзорния съвет в съответствие с този регламент зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опит и квалификации;

В. като има предвид, че на 22 ноември 2012 г. Европейският съвет назначи Ив Мерш за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ с осемгодишен мандат, считано от 15 декември 2012 г., в съответствие с член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Г. като има предвид, че в писмо от 9 април 2019 г. ЕЦБ представи на Парламента предложение за назначаването на Ив Мерш за заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ за остатъка от мандата му на член на Изпълнителния съвет до 14 декември 2020 г.;

Д. като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 26, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

Е. като има предвид, че на 4 септември 2019 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на предложения кандидат, по време на което кандидатът направи встъпителна декларация, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1. одобрява назначаването на Ив Мерш за заместник-председател на надзорния съвет на Европейската централна банка

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската централна банка, както и на правителствата на държавите членки.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Назначаване на заместник-председател на надзорния съвет на Европейската централна банка

Позовавания

N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

2.7.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ECON

15.7.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Roberto Gualtieri

18.7.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

4.9.2019

 

 

 

Дата на приемане

4.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

14

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Alice Kuhnke

Дата на внасяне

9.9.2019

 

 

Последно осъвременяване: 12 септември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност