ZPRÁVA o návrhu Evropské centrální banky na jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

  6.9.2019 - (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

  Hospodářský a měnový výbor
  Zpravodaj: Roberto Gualtieri

  Postup : 2019/0903(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A9-0007/2019
  Předložené texty :
  A9-0007/2019
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu Evropské centrální banky na jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

  (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

  (Schválení)

  Evropský parlament,

   s ohledem na návrh Evropské centrální banky ze dne 9. dubna 2019 na jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky (C9-0028/2019),

   s ohledem na čl. 26 odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi[1],

   s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou o praktických podmínkách uplatňování demokratické odpovědnosti a dohledu nad výkonem úkolů, které jsou Evropské centrální bance svěřeny v rámci jednotného mechanismu dohledu[2],

   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU[3],

   s ohledem na článek 131 jednacího řádu,

   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0007/2019),

  A. vzhledem k tomu, že čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že Evropská centrální banka (ECB) předloží Parlamentu ke schválení návrh na jmenování místopředsedy Rady dohledu a že tento místopředseda je vybrán z členů Výkonné rady ECB;

  B. vzhledem k tomu, že čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že při jmenování členů Rady dohledu podle tohoto nařízení se dodržují zásady rovného zastoupení žen a mužů, zkušenosti a kvalifikace;

  C. vzhledem k tomu, že dne 22. listopadu 2012 Evropská rada jmenovala Yvese Mersche členem Výkonné rady Evropské centrální banky na osmileté funkční období od 15. prosince 2012 v souladu s čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie;

  D. vzhledem k tomu, že ECB v dopise ze dne 9. dubna 2019 předložila Parlamentu návrh na jmenování Yvese Mersche do funkce místopředsedy Rady dohledu ECB na zbývající část svého funkčního období do 14. prosince 2020;

  E. vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu poté přistoupil k hodnocení kvalifikace navrženého kandidáta, zejména s ohledem na požadavky stanovené v čl. 26 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1024/2013;

  F. vzhledem k tomu, že výbor dne 4. září 2019 uspořádal slyšení s navrženým kandidátem, na němž kandidát pronesl úvodní vystoupení a poté odpovídal na otázky členů výboru;

  1. schvaluje jmenování Yvese Mersche do funkce místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky;

  2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Evropské centrální bance a vládám členských států.


  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

  Referenční údaje

  N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  2.7.2019

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

   Datum oznámení na zasedání

  ECON

  15.7.2019

   

   

   

  Zpravodajové

   Datum jmenování

  Roberto Gualtieri

  18.7.2019

   

   

   

  Projednání ve výboru

  4.9.2019

   

   

   

  Datum přijetí

  4.9.2019

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  35

  14

  4

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Alice Kuhnke

  Datum předložení

  9.9.2019

   

   

  Poslední aktualizace: 12. září 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí