Procedure : 2019/0903(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0007/2019

Indgivne tekster :

A9-0007/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/09/2019 - 6.2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0009

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0007/2019</NoDocSe>
PDF 147kWORD 46k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om Den Europæiske Centralbanks forslag til udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd</Titre>

<DocRef>(N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Økonomi- og Valutaudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om Den Europæiske Centralbanks forslag til udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

(N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Den Europæiske Centralbanks forslag af 9. april 2019 til udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (C9-0028/2019),

 der henviser til artikel 26, stk. 3, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter[1],

 der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme[2],

 der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender[3],

 der henviser til forretningsordenens artikel 131,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0007/2019),

A. der henviser til, at det i artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013 er fastsat, at Den Europæiske Centralbank (ECB) skal forelægge Parlamentet sin indstilling til udpegelse af næstformanden for tilsynsrådet til godkendelse, og at næstformanden udvælges blandt medlemmerne af ECB's direktion;

B. der henviser til, at det i artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 er fastsat, at udpegelserne til tilsynsrådet i henhold til denne forordning skal overholde principperne om kønsmæssig balance, erfaring og kvalifikationer;

C. der henviser til, at Det Europæiske Råd den 22. november 2012 udnævnte Yves Mersch til medlem af ECB's direktion for en embedsperiode på otte år fra den 15. december 2012 i overensstemmelse med artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

D. der henviser til, at ECB ved skrivelse af 9. april 2019 forelagde Parlamentet et forslag om udnævnelse af Yves Mersch til næstformand for ECB's tilsynsråd for den resterende del af mandatperioden indtil den 14. december 2020;

E. der henviser til, at Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg efterfølgende foretog en bedømmelse af den foreslåede kandidats kvalifikationer, navnlig på baggrund af kravene i artikel 26, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013;

F. der henviser til, at udvalget den 4. september 2019 afholdt en høring med den indstillede kandidat, hvor han efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1. godkender udnævnelsen af Yves Mersch til næstformand for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og medlemsstaternes regeringer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

Referencer

N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

2.7.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

15.7.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Roberto Gualtieri

18.7.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

4.9.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.9.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

14

4

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Alice Kuhnke

Dato for indgivelse

9.9.2019

 

 

[1] EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

[2] EUT L 320 af 30.11.2013, s. 1.

[3] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0211.

Seneste opdatering: 11. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik