ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον διορισμό του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

6.9.2019 - (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903 (NLE))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Roberto Gualtieri

Διαδικασία : 2019/0903(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0007/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0007/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον διορισμό του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας, της 9ης Απριλίου 2019, σχετικά με τον διορισμό του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (C9-0028/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων[1],

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα[3],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0007/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υποβάλλει προς έγκριση στο Κοινοβούλιο πρόταση για τον διορισμό του Αντιπροέδρου του Εποπτικού της Συμβουλίου και ότι ο Αντιπρόεδρος επιλέγεται μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου ορίζει ότι κατά τους διορισμούς για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, και της ενδεδειγμένης πείρας και προσόντων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Νοεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διόρισε τον Yves Mersch ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ για θητεία οκτώ ετών από την 15η Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της στις 9 Απριλίου 2019, η ΕΚΤ υπέβαλε στο Κοινοβούλιο πρόταση διορισμού του Yves Mersch ως Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για το υπόλοιπο της θητείας του ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής έως τις 14 Δεκεμβρίου 2020·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε, στη συνέχεια, αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 26 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση του προτεινόμενου υποψηφίου στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και, εν συνεχεία, απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1. εγκρίνει τον διορισμό του Yves Mersch ως Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Έγγραφα αναφοράς

N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

2.7.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

15.7.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Roberto Gualtieri

18.7.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.9.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

14

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Γεώργιος Κύρτσος, Aušra Maldeikienė, Κώστας Μαυρίδης, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Δημήτριος Παπαδημούλης, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alice Kuhnke

Ημερομηνία κατάθεσης

9.9.2019

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου