RAPORT Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees

  6.9.2019 - (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

  Majandus- ja rahanduskomisjon
  Raportöör: Roberto Gualtieri

  Menetlus : 2019/0903(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A9-0007/2019
  Esitatud tekstid :
  A9-0007/2019
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

  Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees

  (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

  (Nõusolek)

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse Euroopa Keskpanga 9. aprilli 2019. aasta ettepanekut nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees (C9-0028/2019),

   võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga)[1] artikli 26 lõiget 3,

   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga institutsioonidevahelist kokkulepet demokraatliku vastutuse ja järelevalve teostamise praktilise korra kohta seoses EKP-le ühtse järelevalvemehhanismi raames antud ülesannete täitmisega[2],

   võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele[3],

   võttes arvesse kodukorra artiklit 131,

   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0007/2019),

  A. arvestades, et määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikes 3 on sätestatud, et Euroopa Keskpank (EKP) esitab järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamist käsitleva ettepaneku Euroopa Parlamendile heakskiidu saamiseks ja aseesimees valitakse EKP juhatuse liikmete hulgast;

  B. arvestades, et määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikes 2 on sätestatud, et järelevalvenõukogu liikmete ametisse nimetamisel kõnealuse määruse kohaselt järgitakse soolise tasakaalu, kogemuste ja kvalifikatsiooni põhimõtet;

  C. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõikele 2 nimetas Euroopa Ülemkogu 22. novembril 2012 Yves Merschi EKP juhatuse liikmeks kaheksa-aastaseks ametiajaks alates 15. detsembrist 2012;

  D. arvestades, et EKP esitas 9. aprilli 2019. aasta kirjas Euroopa Parlamendile ettepaneku nimetada Yves Mersch EKP järelevalvenõukogu aseesimeheks kuni 14. detsembrini 2020, kui lõpeb tema ametiaeg juhatuse liikmena;

  E. arvestades, et seejärel hindas Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon esitatud kandidaadi sobivust, pidades eelkõige silmas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõudeid;

  F. arvestades, et 4. septembril 2019. aastal korraldas majandus- ja rahanduskomisjon kandidaadi kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel komisjoni liikmete küsimustele;

  1. annab nõusoleku Yves Merschi nimetamiseks Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimeheks;

  2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, Euroopa Keskpangale ning liikmesriikide valitsustele.


  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine

  Viited

  N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

  Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

  2.7.2019

   

   

   

  Vastutav komisjon

   istungil teada andmise kuupäev

  ECON

  15.7.2019

   

   

   

  Raportöörid

   nimetamise kuupäev

  Roberto Gualtieri

  18.7.2019

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  4.9.2019

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  4.9.2019

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  35

  14

  4

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Alice Kuhnke

  Esitamise kuupäev

  9.9.2019

   

   

  Viimane päevakajastamine: 12. september 2019
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika