MIETINTÖ Euroopan keskuspankin ehdotuksesta Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi

6.9.2019 - (N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Roberto Gualtieri

Menettely : 2019/0903(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0007/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0007/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan keskuspankin ehdotuksesta Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi

(N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) 9. huhtikuuta 2019 tekemän ehdotuksen Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi (C9‑0028/2019),

 ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15. lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013[1] 26 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin välisen toimielinten sopimuksen EKP:lle yhteisessä valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista käytännön menettelyistä[2],

 ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin[3],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 131 artiklan,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0007/2019),

A. ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 3 kohdassa säädetään, että Euroopan keskuspankin on toimitettava valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämistä koskeva ehdotus Euroopan parlamentille hyväksyttäväksi ja että varapuheenjohtaja on valittava EKP:n johtokunnan jäsenten keskuudesta;

B. ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 2 kohdassa säädetään, että asetuksen mukaisesti tehtävissä valvontaelintä koskevissa nimityksissä on noudatettava sukupuolten tasapainon, kokemuksen ja pätevyyden periaatteita;

C. ottaa huomioon, että 22. marraskuuta 2012 Eurooppa-neuvosto nimitti Yves Merschin EKP:n johtokunnan jäseneksi 15. joulukuuta 2012 alkaen kahdeksan vuoden pituiseksi toimikaudeksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

D. ottaa huomioon, että 9. huhtikuuta 2019 päivätyssä kirjeessään EKP ehdotti parlamentille Yves Merschin nimittämistä EKP:n valvontaelimen varapuheenjohtajaksi jäljellä olevan johtokunnan jäsenen toimikautensa ajaksi 14. joulukuuta 2020 asti;

E. ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi nimetyn ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

F. ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 4. syyskuuta 2019 kuulemisen, jossa ehdokas antoi lausuman ja vastasi valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

1. hyväksyy Yves Merschin nimityksen Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajaksi;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, Euroopan keskuspankille ja jäsenvaltioiden hallituksille.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen

Viiteasiakirjat

N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

2.7.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

15.7.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Roberto Gualtieri

18.7.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

4.9.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.9.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

14

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Alice Kuhnke

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.9.2019

 

 

Päivitetty viimeksi: 11. syyskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö