Nós Imeachta : 2019/0903(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0007/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0007/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 17/09/2019 - 6.2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0009

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0007/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 47k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>

<Titre>maidir leis an togra ón mBanc Ceannais Eorpach chun Leas-Chathaoirleach Bhord Maoirseachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh a cheapadh</Titre>

<DocRef>(N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>

TOGRA LE hAGHAIDH CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

TOGRA LE hAGHAIDH CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra ón mBanc Ceannais Eorpach chun Leas-Chathaoirleach Bhord Maoirseachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh a cheapadh

(N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Formheas)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón mBanc Ceannais Eorpach an 9 Aibreán 2019 chun Leas-Chathaoirleach Bhord Maoirseachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh a cheapadh (C9-0028/2019),

 ag féachaint d’Airteagal 26(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 2013, lena dtugtar cúraimí sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le beartais a bhaineann le maoirseacht stuamachta ar institiúidí creidmheasa[1],

 ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa agus an Banc Ceannais Eorpach maidir leis na módúlachtaí praiticiúla a bhaineann le feidhmiú na cuntasachta daonlathaí agus le formhaoirseacht ar fheidhmiú na gcúraimí a thugtar do BCE faoi chuimsiú an tSásra Maoirseachta Aonair[2],

 ag féachaint dá rún an 14 Márta 2019, maidir le cothromaíocht inscne in ainmniúcháin ghnóthaí eacnamaíochta agus airgeadaíochta AE[3],

 ag féachaint do Riail 131 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0007/2019),

A. de bhrí go ndéantar foráil in Airteagal 26(3) de Rialachán (AE) Uimh, 1024/2013 go ndéanfaidh an Banc Ceannais Eorpach (BCE) a thogra chun Leas-Chathaoirleach a Bhoird Maoirseachta a cheapadh a chur faoi bhráid na Parlaiminte lena fhormheas agus go roghnófar an Leas-Chathaoirleach as measc chomhaltaí Bhord Feidhmiúcháin BCE;

B. de bhrí go ndéantar foráil in Airteagal 26(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 go ndéanfaidh ceapacháin don Bhord Maoirseachta i gcomhréir leis an Rialachán sin prionsabail na cothromaíochta inscne, na taithí agus na gcáilíochtaí a urramú;

C. de bhrí go ndearna an Chomhairle Eorpach, an 22 Samhain 2012, Yves Mersch a cheapadh mar chomhalta de Bhord Feidhmiúcháin BCE le haghaidh téarma oifige ocht mbliana amhail ón 15 Nollaig 2012 i gcomhréir le hAirteagal 283(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

D. dé bhrí go ndearna BCE, i litir an 9 Aibreán 2019, togra a chur faoi bhráid na Parlaiminte chun Yves Mersch a cheapadh mar Leas-Chathaoirleach Bhord Maoirseachta BCE don chuid eile dá théarma mar chomhalta den Bhord Feidhmiúcháin go dtí an 14 Nollaig 2020;

E. de bhrí gur lean Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta na Parlaiminte ar aghaidh ansin chun dintiúir an iarrthóra atá molta a mheas, go háirithe i bhfianaise na gceanglas a leagtar síos in Airteagal 26(2) agus (3) de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013;

F. de bhrí gur reáchtáil an Coiste éisteacht leis an iarrthóir atá molta an 4 Meán Fómhair 2019, éisteacht ina ndearna sé ráiteas tosaigh agus inar fhreagair sé ceisteanna ansin ó chomhaltaí an Choiste;

1. ag formheas cheapachán Yves Merch mar Leas-Chathaoirleach Bhord Maoirseachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh;

2. á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an mBanc Ceannais Eorpach agus chuig rialtais na mBallstát.


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Ceapachán Leas-Chathaoirleach Bhord Maoirseachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Tagairtí

N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

2.7.2019

 

 

 

Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ECON

15.7.2019

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Roberto Gualtieri

18.7.2019

 

 

 

Pléite sa choiste

4.9.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

4.9.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

35

14

4

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Alice Kuhnke

Dáta don chur síos

9.9.2019

 

 

[1] IO L 287, 29.10.2013, lch. 63.

[2] IO L 320, 30.11.2013, lch. 1.

[3] Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0211.

An nuashonrú is déanaí: 11 Meán Fómhair 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais